settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân?

Trả lời


Có lẽ điểm chung quan trọng nhất giữa Cơ Đốc nhân Tin Lành và Tín đồ Chứng Nhân Giê-hô-va là niềm tin và sự trông cậy vào Kinh Thánh, coi Kinh Thánh có thẩm quyền cao nhất và được mặc khải bởi Đức Chúa Trời khi xét về những vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời và mong đợi của Ngài đối với con người. Dù hai bên có cái nhìn khác nhau, Chứng Nhân Giê-hô-va đáng được khen ngợi vì sự trông cậy chăm chỉ học Kinh Thánh để biết Chúa và ý muốn của Ngài. Như những người Do Thái ở Bê-rê, chúng ta nên nghiên cứu mọi việc theo Kinh Thánh. Như vậy, chúng ta sẽ xem xét các câu Kinh Thánh trong Bản Dịch Thế Giới Mới (do Hội Tháp Canh xuất bản) để làm tan đi những hiểu nhầm thường thấy.

Danh của Đức Chúa Trời
Cơ Đốc nhân có được tên gọi ngày nay vì là những người theo và thờ phượng Chúa Giê-xu Christ, lần đầu tiên được gọi là "Cơ Đốc nhân" tại thành An-ti-ốt trong hành trình truyền giáo của Phao-lô (Công Vụ 11:26). Phao-lô nhắc đi nhắc lại rằng là Cơ Đốc nhân là phải làm chứng nhân cho nhân loại về Đấng Christ và làm chứng về lời phán và công việc của Đấng Christ. Mặt khác, Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng chỉ nên tập trung thờ phượng Chúa Cha mà thôi (trong Kinh Thánh có khi được nhắc đến là "Giê-hô-va"). Tuy nhiên, danh xưng "Giê-hô-va" là cái tên được Cơ Đốc nhân ghép lại từ phiên âm của từ "YHWH," là tên gốc "Ya-wê" trong tiếng Hê-bơ-rơ và "Giê-hô-va" trong tiếng Hy Lạp. Cơ Đốc nhân Tin Lành hiểu rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn vẹn, bình đẳng trong thần tính nhưng khác về chức năng. Cơ Đốc nhân nhận biết một trong những danh xưng của Đức Chúa Cha là Giê-hô-va. Tuy nhiên cũng có nhiều danh xưng khác Kinh Thánh dùng để nhắc đến Đức Chúa Cha.

Chứng Nhân Giê-hô-va coi Chúa Giê-xu là Thiên Sứ Trưởng Mi-chên và thẳng thắn phủ nhận thần tính của Ngài. Tuy nhiên ta biết Lời Chúa thì không sai lệch và không tự mâu thuẫn. Do vậy, ta phải hiểu Lời Chúa theo cách nhất quán và trung thành với sự mặc khải của Ngài. Khi đọc các câu dưới đây bạn sẽ nhận ra những câu dưới đây thiếu sự mâu thuẫn nếu ta coi Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời–Chúa trọn vẹn trong thân xác–đã đầu phục để làm tôi tớ chịu đau đớn và hi sinh vì tội lỗi chúng ta. (Tất cả các câu Kinh Thánh dưới đây được trích từ bản dịch Thế Giới Mới của Chứng Nhân Giê-hô-va. Chúng tôi thêm in đậm để nhấn mạnh.)

Vinh Quang Của Đức Chúa Trời
(Những câu Kinh Thánh về Đức Chúa Cha)

Ê-sai 42:8 "Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta; Ta không trao vinh quang ta cho ai khác,Hoặc nhường sự ngợi khen ta cho tượng khắc."

Ê-sai 48:11 "Ta không trao vinh quang ta cho ai khác.

(Những câu Kinh Thánh về Chúa Giê-xu)

Giăng 8:54 "Chính Cha tôi làm vinh hiển tôi, Ngài là đấng mà các người gọi là Đức Chúa Trời của mình."

Giăng 16:14 "Thần khí sẽ làm tôi vinh hiển"

Giăng 17:1 "Cha ơi, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển con của Cha"

Giăng 17:5 "Vậy bây giờ, Cha ơi, xin ban cho con sự vinh hiển bên cạnh Cha, là sự vinh hiển mà con đã có bên cạnh Cha trước khi có thế gian".

Phi-líp 2:10 "hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất lẫn trong lòng đất đều quỳ xuống trước danh Chúa Giê-su"

Hê-bơ-rơ 5:5 "Cũng vậy, Đấng Ki-tô không tự tôn vinh mình+ qua việc trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng ngài được làm cho vinh hiển bởi đấng đã nói với ngài: "Con là con trai của ta; chính ta hôm nay đã trở thành cha của con".

Đấng Cứu Thế
(Về Đức Chúa Cha)

Ê-sai 43:3 "Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Giải Cứu của con."

Ê-sai 43:11 "Ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có đấng giải cứu nào khác".

Ê-sai 45:21 "Chẳng phải là ta, Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác; Một Đức Chúa Trời công chính và Đấng Giải Cứu, không có ai khác như vậy ngoài ta."

(Về Chúa Giê-xu)

Lu-ca 2:11 "có một đấng cứu rỗi được sinh ra cho các anh, ngài là Chúa Ki-tô."

Công Vụ 13:23 "Theo lời hứa của ngài, Đức Chúa Trời đã lấy từ dòng dõi của người một đấng cứu rỗi cho dân Y-sơ-ra-ên là Chúa Giê-su."

Tít 1:4 "Nguyện con hưởng được lòng nhân từ bao la cùng sự bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đấng Ki-tô Giê-su, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta."

Chúng ta cần tin vào danh ai?
(về Chúa Giê-xu hoặc lời phán của Chúa Giê-xu)

Giăng 14:12 "Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, ai thể hiện đức tin nơi tôi cũng sẽ làm những việc tôi làm;"

Công Vụ 4:12 "Ngoài ra, không có sự cứu rỗi nơi người nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu"

Công Vụ 26:18 "và nhận lãnh phần thừa kế cùng với những người được nên thánh."

Khải Huyển 2:13 "Tôi biết nơi anh đang ở, tức là nơi có ngôi của Sa-tan; dù vậy anh vẫn nắm chắc danh tôi, không chối bỏ đức tin nơi tôi"

Giăng 20:28 "Thô-ma đáp lời ngài: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" Chúa Giê-su nói với ông: "Có phải anh tin vì đã thấy tôi không? Hạnh phúc cho những ai không thấy mà tin".

Giăng 20:31 "Nhưng những điều này được viết lại để anh em tin Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Đức Chúa Trời, và bởi lòng tin mà anh em có sự sống nhờ danh Ngài."

Công Vụ 2:38 "Phi-e-rơ trả lời: "Anh em hãy ăn năn, mỗi người hãy chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô để được tha tội"

1 Giăng 3:23 "Thật thế, đây là điều răn của ngài: Chúng ta phải có đức tin nơi danh Con Ngài, là Chúa Giê-su Ki-tô"

Được tạo dựng hay Đấng Sáng Tạo?
Chứng Nhân Giê-hô-va dạy rằng Giê-hô-va tạo nên Giê-xu là thiên thần, và rồi Giê-xu tạo dựng nên mọi vật. Kinh Thánh chép gì về việc này?

(Về Đức Chúa Cha)
Ê-sai 66:2 "Mọi vật ấy do tay ta dựng nên,Mọi vật ấy bởi thế mà hiện hữu"

Ê-sai 44:24 "Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã làm nên muôn vật. Một mình ta giăng tầng trời và trải đất ra."

(Về Chúa Giê-xu)

Giăng 1:3 "Qua Ngôi Lời mà muôn vật bắt đầu hiện hữu, không qua ngài thì chẳng vật nào hiện hữu." Nếu mọi vật hiện hữu qua Chúa Giê-xu, Ngài không thể được ai tạo dựng vì như vậy Ngài sẽ thuộc về nhóm "mọi vật."

Tính Chất, Tên và Danh Xưng của Chúa Giê-xu và Giê-hô-va

Ê-sai 9:6 "Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, Một người con trai đã được ban cho chúng ta,Và quyền cai trị sẽ được đặt trên vai ngài. Ngài sẽ có danh gọi là Mưu Sĩ Tuyệt Vời, Thần Quyền Năng, Cha Muôn Đời, Quan Trưởng Bình An."

Khải Huyền 1:8 "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đấng hiện có, đã có và sắp đến, là Đấng Toàn Năng".

Khải Huyền 1:17-18 "Tôi là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng,đấng đang sống; tôi đã chết, nhưng này, tôi sống muôn đời bất tận, tôi có chìa khóa của sự chết và của mồ mả."

Khải Huyền 2:8 "Đây là lời phán của 'Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng', tức đấng đã chết và được sống lại."

Khải Huyền 22:12-16 "'Này! Ta đang đến nhanh chóng và có mang sẵn phần thưởng để thưởng phạt mỗi người tùy theo việc làm của họ. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi đầu và kết thúc. Hạnh phúc cho những ai giặt áo mình, hầu được quyền đi đến các cây sự sống và được vào thành qua các cổng. Bên ngoài thành là những con chó, cùng những kẻ thực hành ma thuật, kẻ gian dâm, kẻ giết người, kẻ thờ thần tượng, cùng mọi kẻ yêu thích và có thói quen nói dối'. 'Tôi, là Giê-su, đã sai thiên sứ mình đến để làm chứng với anh em về những điều ấy vì lợi ích của các hội thánh. Tôi là rễ và dòng dõi của Đa-vít và cũng là sao mai sáng ngời'".

Khải Huyền 21:6-7 "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là khởi đầu và kết thúc. Ai khát, ta sẽ cho không nước từ suối nước sự sống. Ai chiến thắng sẽ được thừa hưởng những điều đó, ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ làm con ta." Nếu Giê-hô-va là An-pha và Ô-mê-ga (khởi đầu và kết thúc trong bảng chữ cái Hy Lạp), thì "khởi đầu và kết thúc" phải nói về Giê-hô-va theo như Chứn Nhân Giê-hô-va khẳng định. Nhưng Giê-hô-va đã chết khi nào? "Khởi đầu và kết thúc" ở đây nói về Chúa Giê-xu là đấng đã chết và sống lại.

Hê-bơ-rơ 1:13 "Thế nhưng, có thiên sứ nào được ngài phán rằng: "Hãy ngồi bên tay hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù con làm bệ chân con?"

Lẽ Thật và Sự Hiệp Một
Sự chuộc tội thay của Chúa Giê-xu chỉ được chấp nhận bởi một lí do: Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận sự công chính của chính Ngài. Sự công chính của con người hoặc thiên sứ là không đủ. Sự công chính đó không thể đạt được tiêu chuẩn thánh và hoàn hảo của luật pháp Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là của lễ duy nhất phù hợp vì Ngài là sự công chính của Đức Chúa Trời, và luật của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có máu đổ ra. Chúa Giê-xu đã chịu trên thân xác mình để Ngài trở thành giá chuộc cho tất cả những ai tin danh Ngài.

Lưu ý rằng nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, mọi câu Kinh Thánh trên đều là đúng và nhất quán với nhau. Những câu đó cũng có thể được hiểu theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, nếu ta dưa ra quan điểm cho rằng Chúa Giê-xu là ai đó kém hơn Đức Chúa Trời–Thiên sứ trưởng Mi-chên–thì những câu này tự mâu thuẫn với nhau và không thể cùng đúng khi đặt trong bối cảnh tự nhiên. Do vậy, lẽ thật trong Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải hiểu rằng toàn bộ Kinh Thánh là nhất quán, có kết nối, có liên hệ, không sai lạc và là lẽ thật. Lẽ thật hiệp một đó chỉ có thể được tìm thấy trong thân vị và thần tính của Chúa Giê-xu Christ. Mong rằng chúng ta thấy lẽ thật trong Kinh Thánh đúng bản chất, chứ không phải theo cách ta muốn thấy, và mọi vinh hiển thuộc Chúa.

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về Chúa Giê-xu là Chúa Trời nhập thể, xin cứ hỏi chúng tôi. Nếu bạn muốn tin rằng Chúa là Chúa Giê-xu nhập thể, bạn hãy nhắc lại lời sau: "Lạy Chúa Cha, con biết rằng con là người có tội và đáng chịu cơn thạnh nộ của Ngài. Con nhận biết và tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, và là Chúa Cứu Thế bởi vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Con tin rằng chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng cứu con. Lạy Chúa Cha, xin tha thứ, tẩy sạch và biến đổi con. Con cảm ơn Ngài vì ân điển và lòng thương xót tuyệt vời của Ngài!"

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
English



Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries