settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao tìm kiếm Chúa là quan trọng?

Trả lời


Trong thư gửi cho Hội Thánh ở Rô-ma, Phao-lô trích dẫn một câu đáng kinh ngạc từ Thi Thiên: “Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:11). Làm sao Phao-lô và Đa-vít là người đi trước ông, có thể đưa ra một tuyên bố sâu sắc như vậy? Trong số tất cả những người đã từng sống, chưa từng có một người nào thực sự tìm kiếm Chúa chăng? Không nghi ngờ gì nữa, hàng tỷ người đã tìm kiếm một vị thần, nhưng không phải lúc nào họ cũng tìm kiếm Đức Chúa Trời thật.

This fact ties directly to Adam and Eve’s sin prompted by Satan’s deception. Throughout the history of mankind, the treachery promulgated by Satan has been so thorough that the natural man can perceive only bits and pieces of the real truth about God. As a result, our conceptions about God are blurred. It’s only when God chooses to reveal Himself to us that the pieces begin to fall together as our eyes are opened to truth. Then, truly seeking God becomes possible.

Sự thật này liên quan trực tiếp đến tội lỗi của A-đam và Ê-va do sự lừa dối của Sa-tan. Trong suốt lịch sử nhân loại, sự phản bội do Sa-tan truyền bá đã triệt để đến mức con người tự nhiên chỉ có thể nhận thức được những phần nhỏ của sự thật thực sự về Đức Chúa Trời. Kết quả là quan niệm của chúng ta về Chúa bị mờ nhạt. Chỉ khi Chúa chọn mạc khải chính Ngài cho chúng ta thì các mảnh ghép mới bắt đầu ghép lại với nhau để mắt chúng ta được mở ra đón nhận sự thật. Khi đó, việc thực sự tìm kiếm Chúa sẽ trở nên khả thi.

Jesus tells us in John 17:3, “Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.” Here Jesus is telling us that our continuing to seek God, desiring to know Him more, is the essence of true life, eternal life. The most important thoughts our minds can entertain are thoughts of God, because they will determine the quality and direction of life. Seeking God, then, is an ongoing responsibility and privilege for all Christians.

Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong Giăng 17:3, “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”. Ở đây Chúa Giê-xu đang nói với chúng ta rằng việc chúng ta tiếp tục tìm kiếm Chúa, mong muốn được biết Ngài nhiều hơn, là bản chất của sự sống đích thực, sự sống vĩnh cửu. Những suy nghĩ quan trọng nhất mà tâm trí chúng ta có thể ấp ủ là những suy nghĩ về Chúa, bởi vì chúng sẽ quyết định chất lượng và hướng đi của cuộc sống. Vì vậy, tìm kiếm Chúa là một trách nhiệm và đặc ân liên tục đối với tất cả các Cơ Đốc nhân.

But we also know that seeking God is not always an easy thing to do, not because God is elusive, but because our minds are saturated with misconceptions and deceits planted by Satan and reinforced by the culture, not to mention the sinful nature of our own hearts and the general deceitfulness of sin (Jeremiah 17:9; James 1:13–15). But the good news is that these mistaken beliefs are done away with through coming to know God and growing in our relationship with Him. This starts when we turn to Him for salvation and put our trust in Jesus Christ. When we are saved, we receive the indwelling Holy Spirit who helps us to know God and even transforms our hearts to want to seek Him (Ephesians 1:13–14; Philippians 1:6; 2:12–13; Romans 8:26–30). Romans 12:2 counsels, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will." We learn the truth about God and seek Him through reading His Word (the Bible). We seek God also through prayer and in times of worship. We seek God both individually and corporately. Spending time with other believers in Jesus who are also seeking God is important to help us continue to seek Him (Hebrews 10:24–25).

Nhưng chúng ta cũng biết rằng việc tìm kiếm Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải vì Chúa khó tìm thấy, mà vì tâm trí chúng ta thấm đẫm những quan niệm sai lầm và lừa dối do Sa-tan gieo rắc và được củng cố bởi nền văn hóa, chưa kể đến bản chất tội lỗi trong lòng chúng ta và sự lừa dối chung của tội lỗi (Giê-rê-mi 17:9; Gia-cơ 1:13–15). Nhưng tin tốt là những niềm tin sai lầm này sẽ biến mất khi chúng ta biết đến Chúa và phát triển trong mối quan hệ với Ngài. Điều này bắt đầu khi chúng ta hướng về Chúa để được cứu và đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Khi được cứu, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, Đấng giúp chúng ta biết Chúa và thậm chí biến đổi tấm lòng chúng ta muốn tìm kiếm Ngài (Ê-phê-sô 1:13–14; Phi-líp 1:6; 2:12–13; Rô-ma 8:26 –30). Rô-ma 12:2 khuyên, “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. Chúng ta tìm hiểu lẽ thật về Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài qua việc đọc Lời Ngài (Kinh Thánh). Chúng ta cũng tìm kiếm Chúa qua lời cầu nguyện và trong thời gian thờ phượng. Chúng ta tìm kiếm Chúa cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Dành thời gian với những người tin vào Chúa Giê-xu khác, những người cũng đang tìm kiếm Chúa là điều quan trọng để giúp chúng ta tiếp tục tìm kiếm Ngài (Hê-bơ-rơ 10:24–25).

Second Chronicles 15:2–4 is instructive for us. This passage was written over two thousand years ago to a people like us: "He [Azariah the prophet] went out to meet Asa and said to him, ‘Listen to me, Asa and all Judah and Benjamin. The LORD is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you. For a long time Israel was without the true God, without a priest to teach and without the law. But in their distress they turned to the LORD, the God of Israel, and sought him, and he was found by them.’"

Sách 2 Sử ký 15:2–4 mang tính hướng dẫn cho chúng ta. Phân đoạn này đã được viết cách đây hơn hai ngàn năm cho một dân tộc như chúng ta: “Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: ‘Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày, Y-sơ-ra-ên không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp; song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng’”.

Their instructions were simple: when they sincerely sought God, things went well, but when their desire to seek Him waned and eventually ceased altogether, their world came apart. Sin increased, morality declined, contact with God ceased. The admonitions to the children of God of that time are clear to us today: "If you seek him, he will be found by you." This profound principle is repeated throughout Scripture (Deuteronomy 4:29; Jeremiah 29:13; Matthew 7:7; Acts 17:27; James 4:8). The idea is that, when we draw near to God, He reveals Himself to us. God does not hide Himself from the seeking heart.

Những lời hướng dẫn này rất đơn giản: khi họ chân thành tìm kiếm Chúa, mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng khi ước muốn tìm kiếm Ngài suy yếu và cuối cùng chấm dứt hoàn toàn thì thế giới của họ tan rã. Tội lỗi gia tăng, đạo đức sa sút, sự tương tác với Chúa chấm dứt. Những lời khuyên dạy dành cho con cái Chúa thời đó vẫn còn rõ ràng cho chúng ta ngày nay: “Nếu các ngươi tìm kiếm Chúa, thì các ngươi sẽ gặp được Ngài”. Nguyên tắc sâu sắc này được lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh (Phục truyền luật lệ ký 4:29; Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 7:7; Công vụ 17:27; Gia-cơ 4:8). Tóm lại, khi chúng ta đến gần Chúa thì Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Chúa không ẩn mình khỏi tấm lòng muốn tìm kiếm Ngài.

"But if from there you seek the LORD your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul." (Deuteronomy 4:29)

“Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp” (Phục truyền 4:29

"You will seek me and find me when you seek me with all your heart." (Jeremiah 29:13)

“Các ngươi s tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13)

"Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you." (Matthew 7:7)

“Hãy xin, sẽ ược; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao tìm kiếm Chúa là quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries