settings icon
share icon
Câu hỏi

Sách II các Vua

Tác giả: Sách 2 Các Vua không nói tên tác giả của nó. Truyền thuyết cho rằng tiên tri Giê-rê-mi là tác giả của cả 1 và 2 Các Vua.

Thời gian Viết: Sách2 Các Vua , cùng với 1 Các Vua , đã có khả năng được viết giữa 560 và 540 trước Công Nguyên.

Mục đích viết: Sách 2 Các Vua là phần tiếp theo của Sách 1 Các Vua. Nó tiếp tục những câu chuyện của các vị vua trong vương quốc đã bị phân chia (I-sơ-ra-ên và Giu-đa.) Sách 2 Các Vua kết thúc với việc lật đổ cuối cùng và người dân I-sơ-ra-ên và Giu-đa tương ứng bị lưu đầy đến A-sy-ri và Babylon.

Những câu Kinh thánh then chốt:

2 Các Vua 17:7-8, "Tất cả điều này đã diễn ra bởi vì người I-sơ-ra-ên đã phạm tội cùng Đức Giê –hô-va Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô từ dưới sức mạnh của Pha-ra-ôn vua Ai Cập .Họ thờ các thần khác và theo thói tục của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, cũng như thực hiện những điều mà các vị vua của I-sơ-ra-ên đã định."

2 Các Vua 22:1a-2, "Giô-si-a được tám tuổi khi lên làm vua, và người cai trị Giê-ru-sa-lem ba mươi mốt năm, Ngài đã làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo trọn con đường của cha người David , không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả.”

2 Các Vua 24:2, "Đức Giê-hô-va đã khiến những quân Canh-đê, quân Sy-ri, quân Mô-áp và quân của dân Am-môn chống lại Giu-đa . Chúa đã sai họ tiêu diệt Giu-đa, tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán ra.”

2 Các Vua 8:19, "Song, Đức Giê-hô-va nhân vì David tôi tớ của Ngài , không muốn tiêu diệt Giu-đa. Bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và cho dòng dõi người mãi mãi."

Tóm tắt ngắn gọn: 2 các Vua mô tả sự sụp đổ của vương quốc bị phân chia. Tiên tri tiếp tục cảnh báo dân sự rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến, nhưng họ sẽ không ăn năn. Vương quốc I-sơ-ra-ên nhiều lần cai trị bởi những vị vua độc ác, và mặc dù một vài trong số các vị vua của Giu-đa là tốt, phần lớn trong số họ lãnh đạo dân sự xa rời sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong số nầy có vài nhà cai trị tốt, cùng với Ê-li-sha và những nhà tiên tri khác, vẫn không thể ngăn chận sự suy giảm của dân tộc . Vương quốc của I-sơ-ra-ên phía Bắc vẫn bị hủy diệt bởi người A-sy-ri, và khoảng 136 năm sau đó, vương quốc Giu-đa phía Nam bị phá hủy bởi người Canh-đê.

Có ba chủ đề nổi bật có trong Sách 2 các Vua. Đầu tiên, Chúa sẽ phán xét dân sự Ngài khi họ không vâng lời và quay lưng lại với Ngài. Dân I-sơ-ra-ên bất trung đã được phản ánh trong việc thờ hình tượng độc ác của các vị vua và dẫn đến việc Chúa thực hành sự phẫn nộ công chính của Ngài chống lại cuộc nổi loạn của họ. Thứ hai, những lời của tiên tri thật của Thiên Chúa luôn luôn được ứng nghiệm. Bởi vì Chúa luôn luôn giữ lời của Ngài , như vậy thật những lời của tiên tri của Ngài luôn luôn đúng. Thứ ba, Chúa là thành tín. Ngài nhớ lời hứa của Ngài với David (2 Samuel 7:10-13), và mặc dù sự bất tuân của dân sự và các vị vua độc ác cai trị họ, Chúa đã không tiêu diệt gia đình của David.

Những điềm báo: Chúa Giê-xu dùng những câu chuyện của bà góa Sa-rép-ta từ 1 Các Vua và Na-a-man trong 2 Các Vua để minh họa sự thật vĩ đại của lòng thương xót của Chúa đối với những người Do Thái được coi là không xứng đáng với ân sủng của Đức Chúa Trời -người nghèo, người yếu, người bị áp bức, những người thu thuế, người Sa-ma-ri, dân ngoại. Bằng cách trích dẫn những ví dụ của một góa phụ nghèo và một người cùi, Chúa Giêsu cho thấy Ngài là Bác sĩ đại tài Đấng chữa lành và cứu giúp cho những người cần ân sủng tối cao của Thiên Chúa. Lẽ thật này cũng là cơ sở của sự bí ẩn của cơ thể của Đấng Christ, Hội Thánh của Ngài, mà sẽ được rút ra từ tất cả các tầng lớp xã hội, nam và nữ, giàu và nghèo, Người Do Thái và Dân Ngoại (Ê-phê-sô 3:1-6).

Nhiều trong số các phép lạ của Ê-li-sê báo trước những người của Chúa Giê-xu. Ê-li-sê đã làm cho con trai của người đàn bà Su-nem sống lại (2 Kings 4:34-35), việc chữa lành bệnh phung của Na-a-man (2 Các Vua 5:1-19), và đã tăng lên nhiều lần với ổ bánh mì để nuôi một trăm người với số còn lại (2 Các Vua 04:42-44).

Áp dụng thực tiễn: Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và Ngài sẽ không cho phép nó tiếp tục vô thời hạn. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta có thể mong đợi kỷ luật của Ngài khi chúng ta không vâng lời Ngài. Một Người Cha yêu thương sửa dạy con cái của Ngài vì lợi ích của họ và để chứng minh rằng họ thực sự thuộc về Ngài. Thiên Chúa có thể nhiều lần sử dụng người không tin để mang lại sự sửa dạy cho dân Ngài, và Ngài ban cho chúng ta cảnh báo trước khi ban sự phán xét. Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta có Lời của Ngài để hướng dẫn chúng ta và cảnh báo chúng ta khi chúng ta đi lạc lối từ con đường của Ngài. Giống như các lời tiên tri xưa, Lời Ngài là đáng tin cậy và luôn luôn nói sự thật. sự thành tín của Thiên Chúa cho dân sự Ngài sẽ không bao giờ thất bại, ngay cả khi chúng ta không trung tín.

Những câu chuyện của bà góa và người phong cùi là những ví dụ cho chúng ta liên quan đến thân thể của Đấng Christ. Chỉ cần một Ê-li-sê đã thương hại những người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội, chúng ta chào đón tất cả những ai thuộc về Đấng Christ vào trong hội thánh của chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng “vị nể ai” (Công-vụ các sứ-đồ 10:34) và chúng ta cũng không làm như vậy.
EnglishTrở lại trang chủ Khảo sát Cựu ƯớcSách II các Vua
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries