Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?


Câu hỏi: Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?

Trả lời:
Quan điểm của tín hữu Hồi giáo và tín hữu Cơ đốc giáo về Thiên Chúa có một số điểm tương đồng. Tín hữu Cơ Đốc tin vào một Đức Chúa Trời đời đời, là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, và Hồi giáo áp dụng những đặc tính này cho Allah. Cả hai đều xem Thiên Chúa là toàn năng, toàn tri và toàn tại (Đấng làm được tất cả, biết hết mọi việc, và ở khắp mọi nơi).

Một sự khác biệt cốt lõi quan trọng giữa quan điểm của Hồi giáo và của Cơ Đốc giáo về Thiên Chúa là khái niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Trong Kinh thánh, Thiên Chúa đã tỏ mình là một Đức Chúa Trời trong ba Thân Vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Mỗi Thân Vị của Ba Ngôi hoàn toàn là Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không phải là ba vị thần mà là ba trong một (Ê-sai 48:16; Ma-thi-ơ 3:16-17; 28:19; 2 Côr 13:14). Hồi giáo phủ nhận Đức Chúa Trời Ba Ngôi (Sura 5:73) và phủ nhận rằng Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời (Surah 2:116; 9:30;18: 4-5). Hồi giáo dạy rằng Chúa Giêsu KHÔNG phải là Đức Chúa Trời, mà chỉ là một "sứ giả" (Sura 5:17, 75) trong khi Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14; 8:58; 10:30; 20:28; Rô-ma 9:5; Tít 2:13; Hê-bơ-rơ 1:8; Rev 22:13). Kinh Qur'an dạy rằng Chúa Giê-su không bị đóng đinh (Surah 4:156-157) trong khi các trước giả Kinh Thánh Tân Ước nói rằng Ngài bị đóng đinh (Ma-thi-ơ 27:35; Mác 15:24; Lu-ca 23:33; Giăng 19:18; Phil 2:8;1 Phi-e-rơ 2:24). Cả nhà sử học La Mã, Suetonius và Tacitus đều xác nhận việc đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu, cũng như nhà sử học người Do Thái, Josephus. Để tìm hiểu thêm, xin xem "Các câu hỏi về Chúa Giêsu" (trang 23-25 và 67-72). https://www.gotquestions.org/Viet/CAM-NANG.pdf#search=%22Gie-xu%20thật%20la%20Dức%20Chua%20Trời?%2

Con Đức Chúa Trời đến trong hình dạng con người, một lẻ thật được gọi là sự nhập thể (Ê-sai 9:6-7; Lu-ca 1:30-35; Giăng 1:14; Cô-lô-se 2:9; 1 Giăng 4:1-3). Chúa Jêsus Christ đã đắc thắng hình phạt và quyền lực của tội lỗi bằng cách chết trên thập tự giá (Rô ma 6:23). Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã trở về thiên đàng để ở với Cha của Ngài và sai Đức Thánh Linh đến với các tín đồ (Công vụ 1:8-11). Một ngày nào đó, Chúa GiêSu Christ sẽ trở lại để phán xét và cai trị (Công vụ 10:42-43). Những người đã tin vào Chúa Jesus sẽ sống với Ngài, nhưng những người từ chối không chịu theo Ngài phải bị tách riêng khỏi xa Đức Chúa Trời thánh khiết và bị bỏ vào hoả ngục (Khải Huyền 20:11-15).

"Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:35-36). Hoặc là Chúa Giêsu chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của bạn trên thập tự giá (Ê-sai 53:4-6;1 Phi-e-rơ 2:24) hoặc bạn chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của bạn trong địa ngục (Ma-thi-ơ 10:28; 25:41,46; Giăng 8:24; Khải huyền 14:10-11).

Đức Chúa Trời Ba Ngôi là cốt lõi cho đức tin Cơ Đốc. Không có Đức Chúa Trời Ba Ngôi, sẽ không có sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời trong Thân vị của Chúa Giêsu Christ. Không có Chúa Giêsu Christ, sẽ không có sự cứu rỗi khỏi tội lỗi. Không có sự cứu rỗi, tội lỗi sẽ kết án tất cả mọi người vào một địa ngục vĩnh cửu.

Vì vậy, các tín hữu Cơ Đốc và tín hữu Hồi giáo có thờ phượng cùng một Thiên Chúa? Một câu hỏi chính xác hơn là, "những tín hữu Cơ đốc và tín hữu Hồi giáo đều có một sự hiểu biết chính xác về Thiên Chúa là ai hay không ?" Và với câu hỏi này, câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì những sự khác biệt cốt lõi quan trọng giữa các khái niệm về Thiên Chúa giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, không thể cả hai niềm tin đều đúng. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời trong Kinh thánh có thể chỉ ra và giải quyết được vấn đề tội lỗi bằng cách ban Con của Ngài.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời." (Giăng 3:16-18)

English


Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?