Các thiên sứ trưởng là gì?


Câu hỏi: Các thiên sứ trưởng là gì?

Trả lời:
Từ "thiên sứ trưởng" xuất hiện chỉ trong hai câu Kinh Thánh. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 kêu lên, "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn ( thiên sứ trưởng) cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết." Giu-đe 9 tuyên bố, “Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-ca-ên tranh luận với ma quỷ lúc tranh chấp xác của Môi-se cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói: “Cầu Chúa quở trách ngươi.” Từ "thiên sứ trưởng" xuất xứ từ một từ Hy Lạp có nghĩa là "thiên sứ trưởng" ("chief angel.") Nó chỉ đến một thiên sứ, người dường như là người lãnh đạo của các thiên sứ khác.

Giu-đe câu 9 dùng mạo từ xác định "thiên sứ trưởng Mi-chen" ("the archangel Michael"), có thể cho biết rằng Mi-ca-ên là thiên sứ trưởng duy nhất. Tuy nhiên, Đa-ni-ên 10:13 mô tả Mi-ca-ên là "một trong các quan trưởng đầu nhất". Điều này có thể cho biết rằng có hơn một thiên sứ trưởng, bởi vì nó đặt Mi-ca-ên ở cùng một bực với các "quan trưởng đầu nhất" ("chief princes") khác. Do vậy, trong khi có thể có nhiều thiên sứ trưởng, tốt nhất là không nên đoán chừng trên Lời Chúa bằng cách tuyên bố các thiên sứ khác là các thiên sứ trưởng. Đa-ni-ên 10:21 mô tả thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là "quan trưởng của các ngươi" ("your prince"), và Đa-ni-ên 12:1 nhận biết Mi-ca-ên là "quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi" ("the great prince who protects"). Dẫu cho có nhiều thiên sứ trưởng, dường như Mi-ca-ên là nhân vật đứng đầu họ.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt
Các thiên sứ trưởng là gì?

Tìm hiểu cách ...

Dành vĩnh hằng với Thiên ChúaNhận sự tha thứ từ Thượng Đế