Thuyết Bất Khả Tri là gì?


Câu hỏi: Thuyết Bất Khả Tri là gì?

Trả lời:
Thuyết bất khả tri là quan điểm cho rằng không thể chứng minh hay biết được sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Từ "bất khả tri" về cơ bản có nghĩa là "không hiểu biết." Thuyết bất khả tri là một dạng trí tuệ trung thực hơn về chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không tồn tại, một vị trí không thể chứng minh. Thuyết bất khả tri cho rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời không thể chứng minh hay chưa được chứng minh, nó cho rằng không thể biết có hay không có sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trong điều này, thuyết bất khả tri đúng. Sự tồn tại của Đức Chúa Trời không thể được chứng minh bằng thực nghiệm hoặc bác bỏ.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta phải chấp nhận bằng đức tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Hê-bơ-rơ 11: 6 nói rằng “Nếu không có đức tin không thể ở vừa lòng Đức Chúa Trời, bởi vì bất cứ ai đến với Ngài phải tin rằng Ngài tồn tại và Ngài hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." Đức Chúa Trời là thần (Giăng 4:24) vì thế không thể nhìn thấy hay chạm rờ vào Ngài. Trừ khi Đức Chúa Trời chọn cách mặc khải chính mình Ngài, Ngài là vô hình với các giác quan của chúng ta (Rô-ma 1:20). Kinh Thánh tuyên bố rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy rõ ràng trong vũ trụ (Thi Thiên 19: 1-4), cảm nhận được trong thiên nhiên (Rô-ma 1: 18-22), và khẳng định trong tấm lòng của chúng ta (Truyền đạo 3:11).

Thuyết Bất khả tri không sẵn sàng thực hiện một quyết định hoặc ủng hộ hoặc chống lại sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nó chủ yếu làm vai trò "rào cản". Hữu thần tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Người vô thần tin rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Bất khả tri tin rằng chúng ta không nên tin hoặc hoài nghi vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, bởi vì cả hai cách đều không thể biết.

Vì cớ ích lợi của lý luận, hãy trưng ra những chứng cứ rõ ràng và không thể phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đặt vị trí của chủ thuyết hữu thần và thuyết bất khả tri trên cơ sở bình đẳng, làm cho "ý thức" cao nhất tin vào mối liên quan có thể có của sự sống sau khi chết không? Nếu không có Đúc Chúa Trời, hữu thần và bất khả tri cũng tương tự như tất cả đơn giản chấm dứt sự hiện hữu của họ khi chết. Nếu có Đức Chúa Trời, cả hữu thần và bất khả tri sẽ có người trả lời với họ khi họ chết. Từ quan điểm này, chắc chắn sẽ có nhiều "cảm tình" với một người hữu thần hơn là một bất khả tri. Nếu không chứng minh vị trí có thể hoặc phải bác bỏ, việc dường như khôn ngoan để làm là nỗ lực kiểm tra kỷ lưỡng các vị trí đó, có thể có một kết quả cuối cùng vô hạn và vĩnh viễn hơn mong muốn.

Những nghi ngờ là việc bình thường. Có rất nhiều thứ trên thế giới này mà chúng ta không hiểu. Thông thường, người ta nghi ngờ sự thực hữu của Đức Chúa Trời, vì họ không hiểu hay đồng ý với những điều Ngài làm và cho phép. Tuy nhiên, vì cớ con người hữu hạn chúng ta không nên mong đợi để có thể hiểu được Đức Chúa Trời vô hạn. Rô-ma 11: 33-34 kêu lên, "Ôi, sâu nhiệm thay sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời!

Thật lạ lùng không thể hiểu thấu sự đoán xét của Ngài, và đường lối của Ngài vượt ra ngoài ý tưởng! "Ai biết ý tưởng của Chúa? Hoặc ai là người bàn luận của Ngài?" Chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời bằng đức tin và tin cậy đường lối của Ngài bằng đức tin. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng và sẵn lòng bày tỏ chính mình Ngài theo đường lối diệu kỳ cho những ai tin vào Ngài. Phục Truyền 4:29 tuyên bố: "Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp."

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Thuyết Bất Khả Tri là gì?