settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học cải cách là gì?

Trả lời


Nói chung, Thần học cải cách bao gồm bất kỳ giáo lý niềm tin mà nguồn gốc Cải cách Tin lành trở lại vào thế kỷ 16. Tất nhiên, chính các nhà cải cách đã truy nguyên giáo lý của họ đối với Kinh Thánh, khi nó được trình bày bởi cương lĩnh "sola Scriptura" của họ (Sola Scriptura có nghĩa là “Chỉ một mình Kinh Thánh”), do vậy, Thần học cải cách không phải là một hệ thống tín ngưỡng "mới" nhưng nó là sự tìm kiếm để tiếp tục giáo lý của các sứ đồ.

Nhìn chung, Thần học Cải Cách giữ vững thẩm quyền của Kinh Thánh, quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc bởi ân điển của Đấng Christ, và sự cần thiết của công tác truyền giáo. Đôi khi nó được gọi là thần học Giao Ước bởi vì tầm quan trọng của nó đối với giao ước của Đức Chúa Trời được thực hiện với Adam và giao ước mới đến qua Đức Chúa Giêsu Christ (Lu-ca 22:20).

Thẩm quyền của Kinh Thánh. Thần học cải cách dạy rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đã được soi dẫn và có thẩm quyền, đầy đủ trong mọi vấn đề về đức tin và thực hành.

Quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Thần học cải cách dạy rằng Đức Chúa Trời cai trị với sự kiểm soát tuyệt đối trên mọi tạo vật. Ngài đã định trước tất cả các sự việc và do đó không bao giờ thất vọng do những hoàn cảnh. Điều này không làm giới hạn ý chí của con người, nó cũng không biến Đức Chúa Trời trở thành tác giả của tội lỗi.

Sự cứu rỗi bởi ân điển. Thần học cải cách dạy rằng, trong ân sủng của Đức Chúa Trời và lòng thương xót của Ngài đã chọn để chuộc con người trở lại với Ngài, đưa họ ra khỏi tội lỗi và sự chết. Giáo lý cải cách về sự cứu rỗi thường được thể hiện qua thể thơ với chử đầu TULIP (cũng được gọi là năm điểm của Calvin):

T- (Total depravity) - Sự bại hoại toàn diện. Con người hoàn toàn bất lực trong tình trạng tội lỗi của mình ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Sự sa ngã toàn diện cũng có nghĩa là con người sẽ không tự tìm đến được với Đức Chúa Trời, cho đến khi Chúa ân cần thúc giục họ làm như vậy (Sáng thế ký 6: 5; Giê-rê-mi 17: 9; Rô-ma 3:10-18).

U - (Unconditional election) Sự tuyển chọn vô điều kiện. Đức Chúa Trời, từ thuở xa xưa, đã lựa chọn để cứu nhiều tội nhân, mà không ai có thể đếm được (Rô-ma 8: 29-30; 9:11; Êphêsô 1: 4-6,11-12).

L - (Limited atonement) Sự chuộc tội giới hạn. Cũng được gọi là "sự cứu chuộc đặc biệt" Đấng Christ đã cất khỏi sự phán xét cho những kẻ được chính Ngài chọn bằng cách đền tội thay cho họ qua sự chết của Ngài. Nói cách khác, Ngài không chỉ đơn thuần ban sự cứu chuộc "có thể", Ngài thực sự nắm giữ nó và ban cho những kẻ mà Ngài đã chọn (Ma-thi-ơ 1: 21, Giăng 10:11, 17: 9; Công Vụ 20: 28; Rô-ma 8: 32; Ê-phê-sô 5: 25).

I - (Irresistible grace) Ân sủng không thể chống lại. Trong tình trạng sa ngã của chính mình, con người đã kháng cự lại tình yêu thương của Thượng Đế, nhưng ân sủng của Chúa làm việc trong tấm lòng của họ làm cho họ có lòng khao khát điều mà họ đã kháng cự trước đó. Điều đó có nghĩa rằng, ân sủng của Đức Chúa Trời sẽ không thất bại để hoàn thành chương trình cứu chuộc cho những ai đã được chọn (Giăng 6: 37,44; 10:16).

P - (Perseverance of the saints) Sự kiên trì của các thánh đồ. Đức Chúa Trời bảo hộ thánh đồ của Ngài không bị sa ngã ; do đó, sự cứu rỗi là đời đời (Giăng 10: 27-29; Rô-ma 8: 29-30; Êphêsô 1: 3-14).

Sự cần thiết của công tác truyền giáo. Thần học cải cách dạy rằng các Cơ đốc nhân ở thế gian phải tạo nên một sự khác biệt, tâm linh thể hiện qua công tác truyền giáo và xã hội thể hiện qua cuộc sống thánh khiết và lòng thương xót.

Những đặc điểm khác của thần học cải cách nói chung bao gồm việc thực hành hai thánh lễ (báp têm và tiệc thánh), một cái nhìn cessationist về những ân tứ thuộc linh (Cessationist là giáo lý nói đến các ân tứ như: nói tiếng lạ, chữa lành, nói tiên tri và những ân tứ này không còn được mở rộng đến giáo hội), và quan điểm không theo thuyết thời kỳ của Kinh Thánh (Thuyết thời kỳ là hệ thống thần học có hai phân biệt cơ bản: 1) Giải thích theo nghĩa đen một cách nhất quán của Kinh Thánh, đặc biệt là lời tiên tri Kinh Thánh. 2) Sự phân biệt giữa Israel và Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa.).

Những tác phẩm của Giăng Calvin, Giăng Knox, Ulrich Zwingli, và Martin Luther rất được tôn trọng trong những giáo hội Cải Cách. Bản tín điều Westminster Confession (Lời tuyên xưng đức tin) là hiện thân của Thần học truyền thống Cải Cách. Các hệ phái hiện đại thuộc truyền thống Cải Cách bao gồm hội thánh Trưởng Lão, hội thánh tự quản, và một số hội thánh Baptist.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học cải cách là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries