settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự tách biệt theo Kinh thánh nghĩa là gì?

Trả lời


Sự tách biệt theo Kinh thánh là sự thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã gọi các tín hữu ra khỏi thế gian và vào một sự thánh khiết cá nhân cũng như thánh khiết hội đồng giữa những nền văn hoá đầy tội lỗi. Sự tách biệt theo Kinh thánh thường được xem xét trong hai mức độ: cá nhân và giáo hội.

Sự tách biệt ở mức độ cá nhân thường bao gồm một cá nhân cam kết sống một đời sống tin kính. Đa-ni-ên thực hiện điều này khi ông “quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” (Đa-ni-ên 1:8). Cam kết của Đa-ni-ên là một sự tách biệt theo Kinh thánh vì tiêu chuẩn của ông dựa trên khải huyền của Đức Chúa Trời từ luật pháp Mô-sê.

Một ví dụ tương đồng cho sự tách biệt theo Kinh thánh ở thì hiện tại là từ chối những lời mời tiệc tùng với rượu bia. Quyết định này có lẽ là để chạy thoát khỏi sự cám dỗ (Rô-ma 13:14), để tránh khỏi “mọi điều ác" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22), hoặc chỉ đơn giản để kiên định với sự tin chắc của bản thân (Rô-ma 14:5).

Kinh thánh dạy rõ ràng rằng bất kỳ con cái nào của Đức Chúa Trời cũng được tách biệt khỏi thế gian.

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi chúng nó, Hãy phân rẽ khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:14-17, xem thêm 1 Phi-e-rơ 1:14-16)

Sự tách biệt ở cấp giáo hội bao gồm quyết định của hội thánh trong giao kết với các tổ chức khác, dựa vào thuyết thần học hay những thông lễ của họ. Sự tách biệt được bao hàm từ ngay trong từ “hội thánh", vốn có gốc từ tiếng Hy Lạp ekklesia nghĩa là “một hội đồng được gọi ra riêng". Trong thư của chúa Giê-su đến hội thánh Bẹt-găm, Ngài quở trách họ về việc chấp nhận những kẻ dạy đạo lý giả (Khải huyền 2:14-15). Hội thánh phải được tách biệt, không liên quan gì đến dị giáo. Một ví dụ hiện đại của sự tách biệt ở cấp giáo hội là việc các giáo phái nắm vững quan điểm chống lại liên minh đại kết của những kẻ bội giáo.

Sự tách biệt theo Kinh Thánh không đòi hỏi Cơ đốc nhân phải cách li với những người ngoại đạo. Cũng giống như Chúa Giê-su, chúng ta phải làm bạn với kẻ có tội nhưng không dự vào tội lỗi (Lu-ca 7:34). Phao-lô thể hiện một quan điểm cân bằng về sự tách biệt: “Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian” (1 Cô-rinh-tô 5:9-10). Nói một cách khác, chúng ta ở trong thế gian, nhưng chẳng thuộc về thế gian này.

Chúng ta phải là sự sáng của thế gian nhưng không để cho thế gian làm giảm bớt sự sáng này. “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14-16)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự tách biệt theo Kinh thánh nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries