settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự chính trực?

Trả lời


Trong Cựu Ước, “lòng chính trực” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “tình trạng không tì vết, đầy đủ, toàn hảo, chân thật, đúng đắn, ngay thẳng, trọn vẹn”. Sự chính trực trong Tân Ước có nghĩa là “sự trung thực và tuân theo khuôn mẫu của những việc làm tốt.”

Chúa Giê-su là tấm gương hoàn hảo về một người chính trực. Sau khi chịu phép báp têm, Ngài đi vào nơi đồng vắng để kiêng ăn trong bốn mươi ngày đêm. Trong thời gian đó, Sa-tan đến cám dỗ Chúa khi Ngài yếu đuối nhất hòng phá vỡ lòng ngay thẳng của Chúa và làm cho Ngài bại hoại. Chúa Giê-su hoàn toàn là con người và đồng thời cũng chính là Đức Chúa Trời, và Ngài đã bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15); đó là định nghĩa của sự chính trực. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất không tì vết, hoàn hảo, hoàn toàn ngay thẳng và luôn làm điều lành.

Christians are called to be like Jesus. In Christ, we are new creations and can be considered without blemish before God (2 Corinthians 5:17, 21; Ephesians 1:4–8). In Christ, we also have the indwelling Holy Spirit at work in us, sanctifying us and making us more like Jesus (Romans 8:29; 2 Corinthians 3:18). We are also to strive to “work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose” (Philippians 2:12–13). It is by God's power that we become increasingly people of integrity. We are called to obey God and, in so doing, to be people of uncompromised morality and integrity. Christians should be those who adhere to the truth and who do good works.

Cơ Đốc Nhân được mời gọi để trở nên giống Chúa Giê-su. Trong Đấng Christ, chúng ta là tạo vật mới và có thể được coi là không tì vết trước mặt Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:17, 21; Ê-phê-sô 1:4–8). Trong Đấng Christ, Đức Thánh Linh ngự trị và đang hành động trong chúng ta, thánh hóa chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su hơn (Rô-ma 8:29; II Cô-rinh-tô 3:18). Chúng ta cũng phải cố gắng “lấy lòng sợ-sệt run-rẩy làm nên sự cứu-chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm-động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:12–13). Chính nhờ quyền năng của Chúa mà chúng ta ngày càng trở nên những người chính trực. Chúng ta được kêu gọi vâng lời Chúa và khi làm như vậy, chúng ta trở thành những người có đạo đức và liêm chính cách không thỏa hiệp. Cơ Đốc Nhân nên là những người tuân theo lẽ thật và làm việc lành.

“Integrity” in our world today implies moral incorruptibility. Christians should be those who cannot be bribed or compromised because we serve God rather than men (Colossians 3:17, 23; Acts 5:29). We are to be people who keep our word (Matthew 5:27; James 5:12). We are to love those around us in both word and deed (1 John 3:17–18; James 2:17–18; Ephesians 4:29). We are called upon to believe in God and therefore to follow Him in all our ways (John 6:19; 15:1–17). Our lives should line up with our belief in God and evince a trust that His ways are best (Proverbs 3:5–6).

“Sự chính trực” trong thế giới của chúng ta ngày nay bao hàm sự liêm khiết về mặt đạo đức. Cơ Đốc Nhân phải là những người không thể bị mua chuộc hoặc thỏa hiệp vì chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời hơn là phục vụ loài người (Cô-lô-se 3:17, 23; Công vụ 5:29). Chúng ta phải là những người giữ lời (Ma-thi-ơ 5:27; Gia-cơ 5:12). Chúng ta phải yêu thương những người xung quanh mình bằng cả lời nói lẫn hành động (I Giăng 3:17–18; Gia-cơ 2:17–18; Ê-phê-sô 4:29). Chúng ta được kêu gọi để tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài trong mọi đường lối mình (Giăng 6:19; 15:1–17). Chúng ta nên sống với niềm tin của chúng ta nơi Chúa và chứng tỏ rằng đường lối của Ngài là tốt nhất (Châm Ngôn 3:5–6).

Living with integrity in a world where the corrupt seem favored, not to mention our battle with our own sin nature, is challenging. First Peter 3:13–18 gives this encouragement: “Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. ‘Do not fear their threats; do not be frightened.’ But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit.” To live with integrity is to follow the example of Christ. And we can only live with true integrity by His power, which He graciously and freely gives to all who are His (John 16:33; Philippians 1:6; Ephesians 1:13–14).

Thật là một thử thách lớn khi chúng ta phải sống chính trực trong một thế giới đầy rẫy những kẻ tham nhũng, chưa kể đến việc chúng ta phải chiến đấu với bản chất tội lỗi của chính mình. Nhưng I Phi-e-rơ 3:13–18 khích lệ chúng ta rằng: “Ví bằng anh em sốt-sắng làm lành, thì có ai làm dữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công-bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường-thường sẵn-sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em, song phải hiền-hòa và kính-sợ, phải có lương-tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm-chê cách ăn-ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu-hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; vì nếu ý-muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Vả, Đấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là Đấng công-bình thay cho kẻ không công-bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác-thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh-hồn thì được sống.” Sống chính trực là chúng ta đang noi gương Chúa Giê-su. Và chúng ta chỉ có thể sống với sự chính trực thực sự bởi quyền năng Chúa, quyền năng được ban cho cách nhân từ và rộng rãi cho tất cả những ai thuộc về Ngài (Giăng 16:33; Phi-líp 1:6; Ê-phê-sô 1:13–14).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự chính trực?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries