settings icon
share icon
Câu hỏi

Quyền tối cao của Đấng Christ là gì và ý nghĩa của nó là gì?

Trả lời


Quyền tối cao của Đấng Christ là một học thuyết xoay quanh thẩm quyền của Chúa Giê-su và bản chất Đức Chúa Trời của Ngài. Nói một cách đơn giản nhất, khẳng định quyền tối thượng của Đấng Christ là khẳng định rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời.

Định nghĩa từ điển tối cao là “cao nhất về cấp bậc hoặc thẩm quyền” hoặc “cao nhất về trình độ hoặc chất lượng”. Về bản chất thì không có gì tốt hơn. Điều tối cao của một cái gì đó là điều tối thượng của nó. Chúa Giê-su là Đấng tối cao về quyền năng, vinh quang, thẩm quyền và tầm quan trọng. Quyền tối cao của Chúa Giê-su trên tất cả được phát triển theo Kinh Thánh chủ yếu trong tiếng Do Thái và trong sách Cô-lô-se.

Chủ đề chính của sách Hê-bơ-rơ là giải thích công tác của Chúa Giê-su trong bối cảnh của hệ thống Cựu Ước. Chúa Giê-su là sự hoàn thành các truyền thống và vai trò của người Do Thái trong Cựu Ước. Một chủ đề chính khác của sách Hê-bơ-rơ là Chúa Giê-su không chỉ đơn giản đại diện cho một cách làm mới. Đúng hơn, Ngài là Đấng tối cao. Ngài là sự thực hiện thực sự của cách làm cũ và do đó vĩ đại hơn những cách đó. Về hệ thống đền thờ theo Luật Môi-se, tác giả sách Hê-bơ-rơ viết: “Nhưng thầy tế-lễ thượng-phẩm chúng ta đã được một chức-vụ rất tôn-trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung-bảo của giao-ước tốt hơn, mà giao-ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn” (Hê-bơ-rơ 8:6). Về bản chất, Chúa Giê-su vĩ đại hơn hệ thống Cựu Ước. Ngài vừa bao gồm vừa thay thế cách làm cũ. Điều này được thể hiện rõ qua nhiều so sánh giữa Chúa Giê-su với các vai trò và nghi lễ trong Cựu Ước. Chẳng hạn, chúng ta được biết rằng “Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế-lễ không hề đổi-thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:24–25). Do đó, Chúa Giê-su hoàn thiện chức tư tế trong Cựu Ước và có quyền tối cao trên chức tư tế đó.

Sách Hê-bơ-rơ giải thích rằng Đấng Christ có quyền tối cao không chỉ trên các vai trò và hệ thống. Hê-bơ-rơ 1:3 nói: “Con là sự chói-sáng của sự vinh-hiển Đức Chúa Trời và hình-bóng của bổn-thể Ngài, lấy lời có quyền-phép Ngài nâng-đỡ muôn vật”. Tương tự như vậy, Cô-lô-se 2:9 nói: “Vì sự đầy-dẫy của bổn-tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình”. Về cơ bản, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 1:15–23 được một số sách trong Kinh Thánh gọi là “Quyền năng tối cao của Đấng Christ”. Trong phân đoạn này, Phao-lô nói rõ rằng Chúa Giê-su vượt trên mọi sự. Đấng Christ được gọi là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” và là “Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” (Cô-lô-se 1:15). Từ sanh ra đầu hết thảy (con đầu lòng) có vẻ khó hiểu. Nó không ngụ ý rằng Đấng Christ đã được tạo ra (như trong giáo lý của Nhân chứng Giê-hô-va). Thay vào đó, từ con đầu lòng ám chỉ một vị trí có thẩm quyền. Làm “Đấng sanh ra đầu hết thảy” có nghĩa là nắm giữ một địa vị cao trọng. Sứ đồ Phao-lô ngay lập tức giải thích vai trò của Chúa Giê-su trong công cuộc sáng tạo: “'Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả" (Cô-lô-se 1:16). Điều này có nghĩa là Chúa Giê-su không được tạo ra nhưng Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đức Chúa Trời.

Phao-lô nói tiếp: “Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân-thể, tức là đầu Hội-thánh. Ngài là ban-đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng” (Cô-lô-se 1:17–18). Phao-lô nêu bật nhiều lĩnh vực mà Đấng Christ có thẩm quyền—trên sự sáng tạo, trên Hội thánh, trên sự chết, và cuối cùng là “trong mọi vật”. Đấng Christ vừa có trước muôn vật vừa bao trùm vạn vật (“muôn vật đứng vững trong Ngài”). Vì vậy, Đấng Christ là tối cao.

Giáo lý này rất cần thiết cho quan điểm của chúng ta và sự thờ phượng Đấng Christ. Quyền tối thượng của Đấng Christ khẳng định rằng Chúa Giê-su hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ đơn giản là một người vĩ đại hơn những người còn lại mà còn thực sự vượt trên mọi tạo vật, như chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Lẽ thật này rất cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời là vô hạn và do đó, tội lỗi của chúng ta chống lại Ngài là một sự xúc phạm vô hạn. Để chuộc lại tội lỗi này, sự hy sinh phải là vô hạn. Chúa Giê-su, với tư cách là Đức Chúa Trời, là vô hạn và do đó một sự hy là sinh có thể.

Việc Chúa Giêsu là Đấng tối cao ngăn cản chúng ta nói rằng Ngài chỉ là một trong nhiều con đường đến với Thiên Chúa. Ngài không chỉ là một vị thầy đạo đức tốt mà chúng ta có thể chọn noi theo; đúng hơn, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài vượt trên tất cả. Quyền tối thượng của Chúa Giê-su cũng cho thấy rõ rằng chúng ta không thể chuộc tội lỗi của mình. Thật vậy, “huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (Hê-bơ-rơ 10:4). Chúa Giê-su vừa làm ứng nghiệm vừa thay thế hệ thống đó. Sự cứu rỗi không dựa trên việc làm (xem Ê-phê-sô 2:1–10). Và, một khi chúng ta được cứu, quyền tối thượng của Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể khao khát trở nên giống Ngài bằng sức riêng của mình. Chúa Giê-su hoàn toàn khác, tối cao trên tất cả. Cơ Đốc nhân được kêu gọi trở nên giống Chúa Giê-su, nhưng điều này là nhờ công việc của Đức Thánh Linh (Phi-líp 2:12–13; Rô-ma 8).

Quyền tối cao của Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Ngài không chỉ đơn giản là một Đấng thiêng liêng vượt trên những phần còn lại. Phao-lô nói với chúng ta rằng qua Ngài mọi vật hữu hình và vô hình, trên trời và dưới đất, tức là thuộc linh và vật chất, đều được tạo dựng (xem Cô-lô-se 1:16). Hê-bơ-rơ 1:4 gọi Chúa Giê-su cao trọng hơn các thiên sứ. Sự thật này phủ nhận mọi khuynh hướng tôn thờ thiên sứ. Chúa Giê-su đã tạo dựng nên các thiên sứ và ở trên họ. Chúng ta được cho biết rõ ràng rằng Ngài vĩ đại hơn họ. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tôn thờ Chúa Giê-su. Tương tự như vậy, việc Chúa Giê-su tạo dựng mọi vật trên đất có nghĩa là tạo vật đó không đáng để chúng ta thờ phượng. Chúa Giê-su có quyền tối cao trên cả hai lĩnh vực vật chất và thuộc linh, do đó coi trọng cả hai lĩnh vực này trong khi vẫn duy trì quyền tối cao trên chúng.

Khi hiểu được quyền tối thượng của Đấng Christ, chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về Ngài. Chúng ta hiểu đầy đủ hơn chiều sâu tình yêu của Ngài; chúng ta có khả năng tiếp nhận và đáp lại tình yêu của Ngài nhiều hơn. Các nhà thần học tin rằng sách Cô-lô-se được viết một phần là để chống lại những tà giáo nổi lên ở Cô-lô-se. Đối với Phao-lô, việc khẳng định quyền tối cao của Đấng Christ để dập tắt những niềm tin sai lầm này dường như là điều thích hợp. Ông khẳng định quyền tối thượng của Đấng Christ, quyền tể trị của Ngài và sự đầy đủ của Ngài dành cho chúng ta. Sách Hê-bơ-rơ giải thích mối liên hệ giữa giao ước Cựu Ước và giao ước mới của Chúa Giê-su. Nó mặc khải hệ thống cũ là hình bóng của sự ứng nghiệm tối thượng trong Chúa Giê-su Christ. Quyền tối cao của Đấng Christ là trọng tâm để có cái nhìn chính xác về Thân vị, công việc của Ngài, địa vị tín đồ của chúng ta và Vương quốc nước trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Quyền tối cao của Đấng Christ là gì và ý nghĩa của nó là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries