Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?


Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?

Trả lời:
Kinh Thánh không đưa ra khẳng định tình trạng Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay không. Tuy nhiên, kể từ lúc Cơ Đốc nhân được Thánh Linh ngự trong lòng (Rô ma 8:9-11; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19) chắc rằng Chúa Thánh Linh sẽ không cho phép ma quỷ ở cùng một người mà có sự hiện diện của Ngài. Đôi khi điều này gây ra vấn đề tranh luận, tuy nhiên, chúng tôi mạnh dạn giữ niềm tin rằng Cơ Đốc nhân không thể bị quỷ nhập. Chúng tôi tin rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc bị quỷ nhập với việc ma quỷ áp bức hoặc chịu ảnh hưởng của ma quỷ. Quỷ nhập bao hàm ma quỷ kiểm soát trực tiếp trên những tư tưởng hoặc các hành động của con người (Lu-ca 4:33-35; 8:27-33; Ma-thi-ơ 17:14-18). Ma quỷ áp bức hoặc ảnh hưởng liên quan đến ma quỷ hay nhiều ma quỷ tấn công tâm linh hoặc xúi giục con người có các hành vi tội lỗi (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia-cơ 4:7). Chú ý rằng trong tất cả các đoạn Tân Ước liên quan tới cuộc chiến tâm linh, chúng ta không bao giờ nói đuổi quỷ ra khỏi tín hữu (Ê-phê-sô 6:10-18). Những tín hữu được dạy phải chống lại ma quỷ, không phải đuổi nó ra ngoài (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia cơ 4:7).

Không thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép một trong những con cái của Ngài đã được mua chuộc bởi huyết của Đấng Christ (I Phi-e-rơ 1:18-19) và làm thành một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17) bị quỷ nhập hay bị quỷ kiểm soát. Vâng khi làm tín hữu, chúng ta bắt đầu chiến đấu với Satan và các loại quỷ của nó, nhưng không phải từ bên trong chúng ta. Sứ đồ Giăng tuyên bố "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." (I Giăng 4:4). Ai ở trong chúng ta? Chúa Thánh Linh. Ai ở trong thế gian? Satan và các quỷ của nó. Vì vậy, tín hữu đã thắng hơn thế gian của ma quỷ, và trường hợp cho rằng quỷ nhập vào tín hữu không có cơ sở của Kinh Thánh.

Với bằng chứng mạnh mẽ của Kinh Thánh một Cơ Đốc nhân trong quan điểm không thể nào bị quỷ nhập, một số giáo sư Kinh Thánh dùng thuật ngữ “Quỷ ám” để cho rằng ma quỷ kiểm soát trên Cơ Đốc nhân. Một số tranh luận rằng trong khi Cơ Đốc nhân không có thể bị quỷ ám người khác cho rằng Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ ám. Tiêu biểu, việc mô tả quỷ ám gần đúng với việc mô tả bị quỷ nhập. Vì thế kết quả đưa ra là giống nhau. Thay đổi thuật ngữ không phải là thay đổi sự kiện rằng ma quỷ không thể cư trú hay kiểm soát hoàn toàn Cơ Đốc nhân. Ảnh hưởng của ma quỷ và áp lực của nó đối với Cơ Đốc nhân là có thật, không nghi ngờ. Nhưng cách đơn giản Kinh Thánh không nói đến Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay bị quỷ ám bởi ma quỷ.

Có nhiều lý do đàng sau khái niệm quỷ nhập đó là kinh nghiệm cá nhân được xem là của một số người nhận định “Cơ Đốc nhân” có dấu hiệu như là bị kiểm soát bởi ma quỷ. Điều quan trọng chủ yếu về tư tưởng chúng ta không được phép dùng kinh nghiệm cá nhân để xen ảnh hưởng vào sự giải thích Kinh Thánh của chúng ta. Hơn thế nữa chúng ta phải lọc ra những kinh nghiệm cá nhân xuyên qua lẽ thật của Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17) Hãy xem một số người mà chúng ta nghĩ rằng là Cơ Đốc nhân trong hành vi có dấu hiệu bị quỷ ám nên gây cho chúng ta những thắc mắc về đức tin chân thật của người ấy. Thật không nên làm ngăn trở cho chúng ta sau quan điểm có hay chăng Cơ Đốc nhân bị quỷ nhập hay bị quỷ ám. Có lẽ một người thật là Cơ Đốc nhân nhưng bị quỷ ám khổ sở hay là đau khổ vì bị những vấn đề tâm thần nặng nề. Nhưng một lần nữa kinh nghiệm chúng ta là phải tìm gặp những kiểm tra của Kinh Thánh chứ không phải theo đường lối khác ở chung quanh.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?