settings icon
share icon
Câu hỏi

Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ là ai?

Trả lời


Từ “môn đồ” chỉ về người học viên, hay người đi theo. Từ “Sứ đồ” nghĩa là “Người được sai đi”. Lúc Chúa Giê-xu ở thế gian, mười hai người theo Ngài được gọi làm môn đồ. Mười hai môn đồ theo Chúa Giê-xu Christ đã học từ Ngài và đã được Ngài huấn luyện. Sau khi Chúa sống lại và về trời, Chúa Giê-xu đã sai những môn đồ này ra đi làm chứng cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công vụ 1:8). Sau đó họ được coi là mười hai sứ đồ. Tuy nhiên ngay lúc Chúa Giê-xu còn ở tại thế gian thuật ngữ “môn đồ” và “sứ đồ” được dùng thay thế cho nhau.

Tên của mười hai môn đồ / sứ đồ đầu tiên được liệt kê trong Ma-thi-ơ 10:2-4. “Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi -ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.” Kinh Thánh cũng liệt kê danh sách mười hai môn đồ / sứ đồ trong sách Mác 3:16-19 và Lu-ca 6:13-16. So sánh trong ba chương Kinh Thánh chỉ ra một vài đôi có điểm nhỏ khác biệt về tên. Dường như Tha-đê cũng được biết dưới tên “Giu-đê con của Gia-cơ” (Lu-ca 6:16) và “Tha-đê Lép-ba-ơ” (Ma-thi-ơ 10:3). Si-môn Xê-lốt được biết dưới tên Si-môn người Ca-na-an (Mác 3:18). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Chúa Giê-xu được thay thế bởi Ma-thia trong mười hai sứ đồ (Công vụ 1:20-26). Một số giáo sư Kinh Thánh nghĩ rằng Ma-thia là sứ đồ “hợp lệ” và tin rằng Phao-lô đã được Đức Chúa Trời chọn lựa thay thế cho Giu Đa Ích-ca-ri-ốt như là sứ đồ thứ mười hai.

Mười hai môn đồ / sứ đồ là những người bình thường được Đức Chúa Trời sử dụng cách phi thường. Trong số mười hai người này có người làm nghề đánh cá, người thu thuế, và có người làm cách mạng. Các sách Phúc âm ghi chép lại những thất bại liên tục, những sự tranh đấu, và những nghi ngờ của mười hai người nầy khi họ theo làm môn đồ của Chúa Giê-xu Christ. Sau khi chứng kiến Chúa Giê-xu sống lại và về trời, Đức Thánh Linh đã biến đổi những môn đồ / sứ đồ nầy trở thành những người đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, họ là những người đã đảo ngược cả thế giới (Công vụ 17:6). Sao họ lại biến đổi như vậy? Mười hai môn đồ / sứ đồ đã “ở với Chúa Giê-xu” (Công Vụ 4:13). Cầu xin cho điều đó cũng nói về chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries