Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê Su Christ là ai?


Câu hỏi: Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê Su Christ là ai?

Trả lời:
Từ ngữ “Môn đồ” chỉ về người học tập, hay người đi theo. Từ ngữ “Sứ đồ” nghĩa là “Người được sai đi” Trong lúc Chúa Giê Su ở tại thế gian, mười hai người theo Ngài được gọi làm môn đồ. Mười hai môn đồ theo Chúa Giê Su Christ đã học tập từ Ngài và đã được Ngài huấn luyện. Sau khi Chúa sống lại và về trời, Chúa Giê Su đã sai những môn đồ này ra đi làm chứng nhân cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công vụ 1:8). Sau đó họ được coi là mười hai sứ đồ. Tuy nhiên ngay lúc Chúa Giê Su còn ở tại thế gian thuật ngữ “Môn đồ” và “Sứ đồ” có thể thay thế cho nhau.

Mười hai môn đồ / sứ đồ đầu tiên được liệt kê danh sách trong Ma-thi-ơ 10:2-4. “Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi -ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.” Kinh Thánh cũng liệt kê danh sách mười hai môn đồ / sứ đồ trong sách Mác 3:16-19 và Lu-ca 6:13-16. So sánh trong ba chương Kinh Thánh chỉ ra một vài đôi có điểm nhỏ khác biệt về tên. Dường như Tha Đê cũng được biết dưới tên “Giu Đê con của Gia-cơ” (Lu-ca 6:16) và “Tha đê Lep-ba-ơ” (Ma-thi-ơ 10:3). Si-môn Xê-lốt được biết dưới tên Si-môn người Ca-na-an (Mác 3:18). Giu Đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Chúa Giê Su được thay thế trong mười hai sứ đồ bởi Ma-thia (Công vụ 1:20-26). Một số giáo sư Kinh Thánh xem xét rằng Ma-thia là sứ đồ “không xứng hợp” và tin rằng Phao Lô đã được Đức Chúa Trời chọn lựa thay thế cho Giu Đa Ích-ca-ri-ốt như là sứ đồ thứ mười hai.

Mười hai môn đồ / sứ đồ là những người bình thường được Đức Chúa Trời sử dụng cách phi thường. Trong số mười hai người này có người làm nghề đánh cá, người thu thuế, và có người làm cách mạng. Các sách Phúc âm ghi chép lại những thất bại liên tục, những sự tranh đấu, và những nghi ngờ của mười hai người nầy khi họ theo làm môn đồ của Chúa Giê Su Christ. Sau bằng chứng về sự sống lại và về trời của Chúa Giê Su, Đức Thánh Linh đã biến đổi những môn đồ / sứ đồ nầy trở thành những người đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, họ là những người đã làm thay đổi đảo ngược cả thế giới (Công vụ 17:6). Điều gì làm thay đổi? Mười hai môn đồ / sứ đồ đã “ở với Chúa Giê Su” (Công vụ 4:13) Cầu xin cho điều ấy cũng nói về chúng ta.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê Su Christ là ai?