settings icon
share icon
Câu hỏi

Mục đích của Luật Pháp Môi-se là gì?

Trả lời


Luật Pháp Môi-se được ban riêng cho quốc gia Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19; Lê-vi ký 26:46; Rô-ma 9:4). Luật Pháp bao gồm ba phần: Mười Điều Răn, các giáo lễ và hệ thống thờ phượng, bao gồm chức tư tế, Đền Tạm, của lễ và các kỳ lễ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20—40; Lê-vi Ký 1—7; 23). Mục đích của Luật Pháp Môi-se là để thực hiện những điều sau:
(1) Nhắc lại đặc tính thánh khiết của Đức Chúa Trời đời đời cho quốc gia Y-sơ-ra-ên (Lê-vi Ký 19:2; 20:7–8).

(2) Biệt riêng quốc gia Y-sơ-ra-ên với tất cả các quốc gia khác (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5).

(3) Phơi bày tội lỗi của con người (xem Ga-la-ti 3:19). Mặc dù Luật Pháp là tốt và thánh (Rô-ma 7:12), nhưng nó không mang lại sự cứu rỗi cho quốc gia Y-sơ-ra-ên. “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20; đối chiếu Công Vụ Các Sứ Đồ 13:38–39).

(4) Cung ứng sự tha tội thông qua của lễ / lễ vật (Lê-vi Ký 1—7) cho những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời trong quốc gia Y-sơ-ra-ên.

(5) Cung ứng một cách thờ phượng cho cộng đồng đức tin thông qua các kỳ lễ hàng năm (Lê-vi ký 23).

(6) Đưa ra sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho sức khỏe thể chất và tâm linh của quốc gia (Xuất Ê-díp-tô Ký 21-23; Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-19; Thi Thiên 119:97-104).

(7) Là nguyên cớ cho mọi người, sau khi Đấng Christ đến, thấy rằng họ không thể tuân giữ Luật Pháp trọn vẹn mà cần phải tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của riêng mình, vì Ngài đã làm trọn Luật Pháp trong cuộc đời của Ngài và đã trả giá cho sự vi phạm của chúng ta bằng sự chết, sự chôn và sự sống lại thân thể của Ngài (Ga-la-ti 3:24; Rô-ma 10:4). Người tin vào Đấng Christ có sự công bình của Luật Pháp được ứng nghiệm trong con người họ khi người ấy vâng phục Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong người ấy (Rô-ma 8:4).

Mục đích của Luật pháp Môi-se đặt ra những câu hỏi sau: “Bạn có tin tưởng vào chính mình để luôn tuân giữ mọi luật pháp (điều mà bạn không thể làm) không?” HOẶC “Bạn đã lựa chọn chấp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa cuộc đời mình, nhận biết rằng Ngài đã chu toàn mọi Luật Pháp một cách trọn vẹn, thậm chí còn trả giá cho hình phạt của bạn vì đã vi phạm chúng?” Sự lựa chọn là của bạn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mục đích của Luật Pháp Môi-se là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries