settings icon
share icon
Câu hỏi

Kính sợ Đức Chúa Trời nghĩa là gì?

Trả lời


Đối với người không tin Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời là sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự chết đời đời. Điều đó là sự phân rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời (Lu 12:5; Hê 10:31). Đối với người tin Chúa kính sợ Đức Chúa Trời có nhiều điều khác. Kính sợ Đức Chúa Trời là kính trọng Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 12:28-29 diễn tả tuyệt vời về điều này: “ Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” Sự kính trọng và sự sợ hãi là ý nghĩa chính xác của sự kính sợ Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc nhân. Đây là yếu tố thúc đẩy để chúng tôi đầu phục trước Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.

Châm ngôn 1:7 công bố “Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan.” Cho đến chừng chúng ta hiểu Đức Chúa Trời là ai và tấn tới trong sự kính sợ Ngài. Chúng ta không thể có sự khôn ngoan thật, sự khôn ngoan đích thực chỉ đến từ sự hiểu biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài là thánh, ngay thẳng, và công bình. Phục truyền 10:12; 20-21 ghi lại: “Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, tríu mến Ngài, và chỉ danh Ngài mà thề. Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kính nầy, mà mắt ngươi đã thấy.” Kính sợ Đức Chúa Trời là nền tảng cho việc đi trong đường lối Chúa của chúng ta, phục vụ Ngài, và yêu thương Ngài đúng vậy.

Một số định nghĩa lại sự kính sợ Đức Chúa Trời đối với các tín hữu hãy "tôn trọng" Ngài. Trong sự tôn trọng chắc chắn là có khái niệm kính sợ Chúa, và có nhiều điều hơn thế. Sự kính sợ Đức Chúa Trời theo Kinh thánh, dành cho các tín hữu, bao gồm sự am hiểu Đức Chúa Trời ghét tội lỗi bao nhiêu và sợ sự phán xét của Ngài trên tội lỗi - ngay cả trong đời sống của một người tín hữu. Hê-bơ-rơ 12: 5-11 mô tả về kỷ cương của những con cái Đức Chúa Trời. Trong khi nó được thực hiện trong tình yêu thương (Hê-bơ-rơ 12: 6), nó vẫn còn là một điều đáng kính sợ. Như trẻ em, biết sợ kỷ luật từ cha mẹ của chúng ta thì không nghi ngờ gì đã ngăn cản được một số hành động tội ác. Những điều như vậy là đúng trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta nên sợ kỷ luật của Ngài, và do đó tìm kiếm sống đời sống của chúng ta cho đẹp lòng Ngài.

Các tín hữu không được sợ hãi Đức Chúa Trời. Chúng ta không có lý do gì để sợ hãi của Ngài. Chúng ta được lời hứa của Ngài rằng không có gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài (Rô-ma 8: 38-39). Chúng ta được lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ hay bỏ rơi chúng ta (Hê-bơ-rơ 13: 5). Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là tôn kính đối với Ngài rằng điều đó có ảnh hưởng lớn đến cách sống của chúng ta. Kính sợ Đức Chúa Trời là tôn trọng Ngài, vâng lời Ngài, tuân theo kỷ luật của Ngài, và thờ phượng Ngài trong sự kính sợ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kính sợ Đức Chúa Trời nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries