Xin đọc Giăng 8:48-59, đặc biệt là 8:53-57?


Câu hỏi: Xin đọc Giăng 8:48-59, đặc biệt là 8:53-57?

Trả lời:
Không có ai cao trọng hơn Giăng Báp tit (Ma-thi-ơ 11:11), nhưng Giăng nói về Chúa Giê-su: "Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài". Ma-thi-ơ 3:11. Xin cũng xem Ma-thi-ơ 12:6 và Giăng 10:30.


Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Xin đọc Giăng 8:48-59, đặc biệt là 8:53-57?