Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?


Câu hỏi: Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?

Trả lời:
GotQuestion.org/Viet không phải là dịch vụ giải mộng Cơ Đốc nhân. Chúng tôi không giải nghĩa những giấc mơ. Chúng tôi tin cách mạnh mẽ rằng những giấc mơ của một người và ý nghĩa của những giấc mơ này duy nhất giữa người ấy và Đức Chúa Trời. Trong quá khứ đôi lúc Đức Chúa Trời phán với con người qua giấc chiêm bao. Những thí dụ như Giô Sép, con trai của Gia Cốp (Sáng 37:5-10) Giô Sép chồng của Ma-ry (Ma-thi-ơ 2:12-22) Sa-lô-môn (I Các-vua 3:5-15) và một vài người khác (Đa-ni-ên 2:1; 7:1; Ma-thi-ơ 27:19). Cũng có lời tiên tri của Giô-ên (Giô-ên 2:28) được sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn trong Công vụ 2:17 có chú ý việc Đức Chúa Trời dùng những giấc mơ. Vì thế Đức Chúa Trời có thể phán thông qua những giấc mơ nếu Ngài chọn điều đó.

Tuy nhiên chúng ta phải giữ trong tâm trí rằng Kinh Thánh là hoàn hảo, có mọi sự mặc khải mà chúng ta cần biết từ bây giờ cho đến đời đời. Điều này không phải để nói ngày nay Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ hay không còn mặc khải qua những giấc mơ. Nhưng bất cứ điều gì Ngài nói, dầu cho qua giấc mơ, một khải tượng, một ấn tượng, hay “vẫn còn một tiếng nói nhỏ nhẹ” vẫn phải phù hợp hoàn toàn với những lời Ngài đã mặc khải trong Kinh Thánh. Những giấc mơ không thể tiếm quyền của Kinh Thánh.

Nếu bạn có một giấc mơ và cảm thấy rằng có lẽ Đức Chúa Trời ban nó cho bạn. Hãy cầu nguyện xem xét lời Đức Chúa Trời và chắc chắn giấc mơ của bạn là phù hợp với lời Kinh Thánh. Nếu đúng là như vậy hãu cầu nguyện quan tâm đến những điều Đức Chúa Trời bảo bạn phải làm đáp ứng với ước mơ của Ngài (Gia 1:5). Trong Kinh Thánh bất cứ khi nào, bất cứ ai đã từng trãi một giấc mơ từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã làm cho ý nghĩa của những giấc mơ này trở nên rõ ràng, cho dầu trực tiếp đến từ một người, thông qua một thiên sứ, hay thông qua sứ giả khác (Sáng 40: 5-11; Đa 2:45; 4:19). Khi Đức Chúa Trời phán với chúng ta, chắc chắn Ngài làm cho sứ điệp của Ngài dễ hiểu rõ ràng.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?