settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời tốt lành có nghĩa gì?

Trả lời


Chúa Giê-su đã tuyên bố: “Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời” (Lu-ca 18:19). I Giăng 1:5 cho chúng ta biết rằng “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm”. Nói Đức Chúa Trời tốt lành có nghĩa là Đức Chúa Trời luôn hành động theo lẽ phải, thật và tốt lành. Sự tốt lành là một phần thuộc tính của Đức Chúa Trời và Ngài không thể mâu thuẫn với thuộc tính của Ngài. Sự thánh khiết và công chính là một phần thuộc tính của Đức Chúa Trời; Ngài không thể làm bất cứ điều gì không thánh thiện hoặc bất chính. Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn của mọi điều tốt lành.

Việc Đức Chúa Trời tốt lành có nghĩa là không có điều ác trong Ngài, ý định và động cơ của Ngài luôn tốt lành, Ngài luôn làm điều đúng, và kết quả kế hoạch của Ngài luôn tốt lành (xem Sáng thế ký 50:20). Trong Ngài không có điều gì khó chịu, xấu xa hay đen tối. Kinh Thánh dạy rằng sự tốt lành của Đức Chúa Trời trải dài từ bản chất của Ngài đến mọi việc Ngài làm (Thi Thiên 119:68). “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100:5).

Mọi sự Đức Chúa Trời tạo dựng vốn dĩ là tốt lành: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31; xem thêm 1 Ti-mô-thê 4:4). Sự tốt lành của Đức Chúa Trời được thể hiện trong Luật pháp Ngài ban cho dân Y-sơ-ra-ên; Luật pháp là thánh, công bình và tốt lành (Rô-ma 7:12). “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống” (Gia-cơ 1:17). Đức Chúa Trời chỉ có thể tạo ra những gì tốt lành vì Ngài hoàn toàn tốt lành.

Đức Chúa Trời không tạo ra điều ác (Ha-ba-cúc 1:13; 1 Giăng 1:5). Đúng hơn, cái ác là sự vắng mặt của cái thiện; cái ác không phải là Đức Chúa Trời. Vì lòng nhân từ của Ngài, Đức Chúa Trời ghê tởm tội lỗi và một ngày nào đó sẽ phán xét nó (Rô-ma 2:5). Đức Chúa Trời nhân lành không bao giờ muốn chúng ta phạm tội: “Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ, Ngài cũng không cám dỗ ai” (Gia-cơ 1:13).

Sự tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến sự biết ơn về phần chúng ta: “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi thiên 107:1; xem thêm 1 Sử ký 16:34; Thi thiên 118:1; 136). Tuy nhiên, con người không tự nhiên muốn đi theo hay cảm tạ Chúa. Thay vào đó, “Người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19). Trong Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần chối bỏ Luật Pháp tốt lành của Đức Chúa Trời, quên đi lòng nhân từ của Ngài đối với họ và bất trung với Ngài: “Quên những việc làm của Ngài, Và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ cho chúng nó thấy” (Thi Thiên 78:11).

Cuối cùng, lòng nhân lành của Chúa được thể hiện trong kế hoạch của Ngài để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Phúc âm là “tin tốt lành.” Trong sự nhân từ của Ngài, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài trở thành của lễ hoàn hảo và vô tội để chúng ta được tha tội. Đức Chúa Trời không muốn “cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9), và "lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem người đến sự ăn năn” (Rô-ma 2:4).

Chỉ có một Đấng tốt lành trọn vẹn và thực sự—Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tốt lành này mời gọi chúng ta tìm kiếm Ngài và “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời tốt lành có nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries