settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có thể nói dối không?

Trả lời


Đức Chúa Trời là thánh (Ê-sai 6:3), và thuộc tính đó khiến Ngài không thể nói dối. Sự thánh khiết của Chúa là sự hoàn hảo về đạo đức. Sự chính trực tuyệt đối của Chúa khiến Ngài khác biệt với mọi tạo vật của Ngài. Do đó, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời có liên quan đến sự siêu việt của Ngài. Đức Chúa Trời không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào về sự trong sạch vì chính Chúa là tiêu chuẩn. Chúa hoàn toàn thánh khiết với sự trong sạch vô hạn không thể thay đổi được. Vì sự thánh khiết của Ngài nên khi Đức Chúa Trời phán, Ngài sẽ không và không thể nói dối. Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối; Ngài không bao giờ bóp méo hay xuyên tạc những gì Ngài nói hoặc làm. Nói dối là trái với bản chất của Ngài.

Bởi vì Đức Chúa Trời không thể nói dối nên Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, hoàn toàn đáng tin cậy (1 Các Vua 8:56; Thi Thiên 119:160). “Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét-luyện” (Châm ngôn 30:5). Bản tính của Đức Chúa Trời và sự truyền đạt xuất phát từ đặc tính của Ngài thuần khiết hơn bất cứ điều gì thế gian này có thể tạo ra: “Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong-sạch, dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm, luyện đến bảy lần.” (Thi Thiên 12:6).

Nền tảng lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký chương 12 là thuộc tính không thay đổi của chính Đức Chúa Trời; nghĩa là, thuộc tính lẽ thật vững chắc như đá của Đức Chúa Trời khiến mọi điều Ngài phán đều hoàn toàn đáng tin cậy: “Vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu-tự ngươi sanh-sản đông thêm” (Hê-bơ-rơ 6:13-14). Bản văn tiếp tục với lời tuyên bố rằng “Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18).

Nếu Đức Chúa Trời có thể nói dối, Ngài sẽ không siêu việt và Ngài cũng giống như chúng ta. Con người chúng ta có tiếng là bao che, xuyên tạc và bóp méo sự thật. Nhưng “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối-cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng-nghiệm sao?” (Dân số ký 23:19).

Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho những người có đức tin nơi Ngài (Sáng thế ký 15:6; Hê-bơ-rơ 11:6). Niềm tin, hay sự trông cậy, chỉ có thể là điều tốt nếu đối tượng đáng tin cậy. Niềm tin vào một người hoặc một vật không đáng tin cậy là một điều bất lợi. Nếu Đức Chúa Trời có thể nói dối thì lời của Ngài sẽ bị nghi ngờ và Ngài sẽ không đáng để chúng ta tin cậy. Tuy nhiên, Ngài hoàn toàn đáng tin cậy: “Công-việc tay Ngài là chân thật và công-bình; các giềng-mối Ngài đều là chắc-chắn, (Thi Thiên 111:7).

Chúa Giê-su, Đấng “vốn có hình Đức Chúa Trời” (Phi-líp 2:6), “đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14). Mọi điều Chúa Giê-su phán và dạy đều là lẽ thật tuyệt đối. Mọi điều Ngài làm đều phản ánh lẽ thật. Những người như Phi-lát sẽ luôn bối rối trước lẽ thật (Giăng 18:38), nhưng Chúa Giê-su đã đến “để làm chứng cho lẽ thật” (câu 37). Thật vậy, Chúa Giê-su chính là Lẽ Thật (Giăng 14:6). Chúa Giê-su không thể nói dối vì Đức Chúa Trời không thể nói dối, “hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta” (Giăng 18:37).

Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, có đạo đức trong sạch siêu việt. Ngài cũng muốn con cái Ngài trong sạch về mặt đạo đức. Đức Chúa Trời không thể nói dối, và những người theo Đấng Christ không nên nói dối: “Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân-cận mình, vì chúng ta làm chi-thể cho nhau” (Ê-phê-sô 4:25). Vua Đa Vít đã hỏi “Ai sẽ được Chúa ngự trị?”. Một phần trong câu trả lời là Đức Chúa Trời ngự với “Kẻ … nói chân-thật trong lòng mình;” (Thi Thiên 15:2). Nguyện chúng ta yêu mến lẽ thật như Chúa chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có thể nói dối không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries