Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm dân lựa chọn của Ngài?


Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm dân lựa chọn của Ngài?

Trả lời:
Nói về quốc gia Israel, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:7-9 nói cho chúng ta biết như sau: “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.”

Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel làm dân mà qua đó Chúa Giê Su sẽ sinh ra – Đấng Cứu chuộc khỏi tội lỗi và sự chết (Giăng 3:16). Trước tiên Đức Chúa Trời hứa ban Đấng Mê-si-a sau khi A-đam và Ê-va sa ngã vào tội tỗi (Sáng thế ký chương 3). Sau đó Đức Chúa Trời khẳng định Đấng Mê-si-a sẽ đến từ dòng dõi của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp (Sáng thế ký 12:1-3) Chúa Giê Su Christ là lý do sau cùng cho biết tại sao Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel làm dân đặc biệt của Ngài. Đức Chúa Trời không cần phải có một dân tộc lựa chọn, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó bằng cách đó. Chúa Giê Su phải đến từ một quốc gia của loài người, và Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel.

Tuy nhiên lý do Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel không chỉ đơn giản cho mục đích giới thiệu về Đấng Me-si-a. Điều mong ước của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel đó là họ sẽ đi và dạy cho các dân khác về Ngài. Dân Israel là dân thầy tế lễ, tiên tri và truyền giáo cho các dân tộc trên thế giới. Ý định của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel thành dân biệt riêng, một đất nước chỉ dẫn cho các nước khác đến với Đức Chúa Trời, và sự cung ứng của về Đấng cứu chuộc mà Ngài đã hứa, Đấng Mệ-si-a và Cứu Chúa. Phần lớn trong nhiệm vụ này dân Israel đã thất bại. Tuy nhiên mc đích cuối cùng Đức Chúa Trời dành cho dân Israel – đó là đem Đấng Mê-si-a vào trong thế gian – Là sự ứng nghiệm trọn vẹn trong con người của Chúa Giê Su Christ.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm dân lựa chọn của Ngài?