Cơ Đốc nhân nên khoan dung đối với đức tin tôn giáo của người khác?


Câu hỏi: Cơ Đốc nhân nên khoan dung đối với đức tin tôn giáo của người khác?

Trả lời:
Trong thời đại “Khoan dung” của chúng ta, chủ nghĩa đạo đức tương đối được chào mời như đức tính tốt cao thượng. Người theo thuyết tương đối nói mỗi loại triết lý, hệ tư tưởng, hay hệ thống niềm tin có giá trị tương đối, được có giá trị như nhau qua sự tôn trọng. Những người hâm mộ một hệ thống đức tin hơn người khác hoặc rao truyền kiến thức hiểu biết lẽ thật bị xem như là hẹp hòi, không sáng suốt, hay thậm chí mù quáng.

Tất nhiên, nhiều tôn giáo khác tạo ra nhiều công bố độc quyền, và những người chủ trương tương đối không thể hòa giải cho hợp lý triệt để những mâu thuẩn. Thí dụ, Kinh Thánh dạy: “Theo như đã định, loài người phải chết một lần rồi phải chịu sự phán xét” (Hê 9:27), trong lúc một số tôn giáo Đông Phương dạy thuyết Luân Hồi. Vì vậy chúng ta chết một lần hay chết nhiều lần? Không thể nào cả hai sự dạy dỗ đều là lẽ thật. Người theo thuyết tương đối cơ bản tái xác định lẽ thật bằng cách sắp xếp để tạo ra thế giới nghịch lý một nơi chốn đa dạng có thể cùng tồn tại với “những sự thật” trái ngược lẫn nhau.

Chúa Giê Su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta không một ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6) Cơ Đốc nhân chấp nhận lẽ thật không chỉ giống như khái niệm, mà là ý thức cá nhân. Việc thừa nhận lẽ thật nầy đặt Cơ Đốc nhân khoảng cách xa khỏi quan niệm “Cởi mở” ngày nay. Cơ Đốc giáo thừa nhận cách công khai rằng Chúa Giê Su sống lại từ trong kẻ chết (Rô 10:9-10) Nếu một người thật sự tin vào sự sống lại làm sao anh ta có thể “Cởi mở” thông cảm với quyết định của người vô tín cho rằng Chúa Giê Su không bao giờ sống lại? Vì một Cơ Đốc nhân chối bỏ sự dạy dỗ của lời Chúa rõ ràng đã thực sự phản bội Đức Chúa Trời.

Chú ý cho đến bây giờ chúng ta đã trich dẫn những điều căn bản của đức tin trong những thí dụ. Một số điều ( như sự sống lại của thân thể Đấng Christ) không thể thương lượng. Một vài điều khác có thể mở ra tranh luận, như ai viết sách Hê-bơ-rơ hoặc loại “giằm xóc” mà Phao Lô đã viết. Chúng ta nên tránh sa đà vào những cuộc tranh luận về các vấn đề phụ (2 Tim 2:23; Tít 3:9)

Thậm chí khi tranh luận/ đối thoại trên những giáo lý đáng chú ý, một Cơ Đốc nhân nên biết kiềm chế và tôn trọng. Điều bất đồng ý kiến với vai trò khác với bất đồng ý kiến cá nhân. Chúng ta phải giữ vững lẽ thật trong khi vẫn bày tỏ tình thương đối với người thắc mắc. Giống như Chúa Giê Su chúng ta phải có đầy đủ cả hai “Ân điển” và “Lẽ thật” (Giăng 1:14) Phi-e-rơ tập trung vào việc quân bình tốt giữa cách trả lời và tính khiêm tốn “...Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ thắc mắc về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải làm việc nầy bằng sự khiêm tốn và tôn trọng.” (1 Phi-e-rơ 3:15).

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Cơ Đốc nhân nên khoan dung đối với đức tin tôn giáo của người khác?