Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp thế gian?


Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp thế gian?

Trả lời:
Rô-ma 13:1-7 trình bày: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.”

Đoạn Kinh Thánh này đã làm rõ ràng đầy đủ rằng chúng ta phải vâng phục chính quyền mà Đức Chúa Trời đặt trên chúng ta. Đức Chúa Trời tạo nên chính phủ để sắp đặt trật tự, hình phạt kẻ ác, và đẩy mạnh công lý (Sáng 9:6; 1 Cô 14:33; Rô 12:8). Chúng ta vâng phục chính phủ trong mọi thứ - đóng thuế, vâng phục luật pháp và những quy định, và bày tỏ sự tôn trọng. Nếu chúng ta không làm, chúng ta cuối cùng cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng đặt chính phủ trên chúng ta. Khi sứ đồ Phao Lô viết thư tín Rô-ma ông đặt mình dưới chính quyền Rô-ma trong thời kỳ cai trị của hoàng đế Nê-rô, có lẽ là hoàng đế ác nhất trong các hoàng đế La-mã. Phao Lô vẫn công nhận sự cai trị của chính quyền La-mã trên ông. Làm thế nào chúng ta có thể làm giảm bớt đi?

Câu hỏi tiếp theo là: Có phải có lúc chúng ta phải bất tuân luật pháp của thế gian? Trả lời cho câu hỏi đó có thể được tìm thấy trong Công vụ 5:27-29: “và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! Phi -e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” Từ điều này, rõ ràng rằng miễn là luật pháp của thế gian không mâu thuẫn với luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta buộc phải tuân theo luật pháp của thế gian. Ngay khi luật của thế gian chống lại luật của Đức Chúa Trời chúng ta không thể nào vâng giữ theo luật thế gian mà phải vâng theo luật của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên ngay trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải chấp nhận quyền hành của chính phủ trên chúng ta. Điều nầy được chứng minh thực tế rằng Phi-e-rơ và Giăng không phản đối việc bị đánh đập, nhưng thay vì đau khổ, họ vui mừng vì đã vâng lời Đức Chúa Trời (Công vụ 5:40-42).

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp thế gian?