settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi của chúng ta điều này có ý nghĩa gì?

Trả lời


Sau khi Chúa Giê-xu đã tuyên bố với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ rời họ sớm, rồi sau đó Ngài ban cho họ một lời tuyên bố làm cho họ rất được khích lệ: "Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho ngươi một Đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời tức là Thần Chân Lý" (Giăng 14:16-17).

Từ ngữ Hy Lạp đã dịch "Đấng yên ủi" hoặc "Đấng mưu luận" (như được tìm thấy trong sách Giăng 14:16, 26; 15:26; và 16:7) là Đấng Y ên ủi (Parakletos). Loại từ này chắc chắn là mang hình thức bị động và có nghĩa là "một người được kêu gọi để đến bện cạnh một người khác", từ ngữ này mang ý nghĩa thứ yếu về mục đích của sự kêu gọi bên cạnh: để cố vấn hoặc ủng hộ người cần việc đó. Đấng yên ủi hoặc cố vấn là Đức Chúa Trời, là Đức Thánh Linh, là Đấng Thứ Ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời "đã được gọi bện cạnh chúng ta". Bổn thể Ngài là cá nhân và Ngài ngự bên trong mọi tín đồ.

Xuyên suốt chức vụ trên đất của Ngài, Chúa Giê-xu đã hướng dẫn, bảo vệ và dạy dỗ các môn đồ của Ngài, nhưng bây giờ trong sách Giăng 14—16, Ngài đang chuẩn bị rời họ. Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến với các môn đồ và ở trong (ngự trong) họ, thay thế cho sự hiện diện thân thể của Bậc Thầy của họ. Chúa Giê-xu đã gọi Đức Thánh Linh "một Đấng Yên Uỉ khác"— Đấng khác có cùng chung đặc tính. Đức Thánh Linh không khác với con của Đức Chúa Trời về bản thể vì cả hai đều là Đức Chúa Trời.

Trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Thanh Linh đã đến trên loài người và sau thì rời khỏi họ. Đức Thánh Linh đã lìa khỏi Vua Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 16:14; 18:12). Da-vít, khi xưng tội lội của mình, đã cầu xin Đức Thánh Linh "đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con" (Thi-thiên 51:11). Nhưng khi Đức Thanh Linh được ban cho vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Ngài đã đến bên dân của Đức Chúa Trời để ở cùng họ mãi mãi. Chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh, nhưng Ngài sẽ không lìa bỏ chúng ta. Như Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 28:20, "Ta luôn ở với các con cho đến tận thế". Ngài ở cùng với chúng ta cách nào, khi Ngài ở Thiên Đàng, ngồi bên phải Đức Chúa Cha? Ngài ở với chúng ta bằng Đức Thánh Linh (Đấng Yên Ủi, là Parakletos).

Đế có Đức Thánh Linh như là Đấng Yên Ủi của chúng ta giống như có Chính Mình Đức Chúa Trời ở trong chúng ta như là những tín đồ. Đức Thánh Linh dạy chúng ta Lời Nói và dẫn chúng ta vào mọi chân lý. Ngài nhắc nhớ chúng ta những điều Giê-xu dạy chúng ta để chúng ta có thể nhờ vào Lời Nói Ngài trong những thời điểm gian khổ của cuộc sống. Ngài làm việc bên trong chúng ta để ban sự bình an của Ngài cho chúng ta (Giăng 14:27), tình yêu của Ngài (Giăng 15:9-10), và niềm vui của Ngài (Giăng 15:11). Ngài yên ủi tấm lòng và tâm trí của chúng ta trong một thế giới hổn loạn và phiền muộn. Quyền nang của Đức Thánh Linh ở cùng và ngư trị chúng ta ban cho chúng ta khả năng để sống bởi Thánh Linh và "đừng thoả mãn những dục vọng xác thịt" (Ga-la-ti 5:16). Rồi, Ngài có thể đưa ra trái của Ngài trong cuộc sống của chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23) cho đến vinh quang của Đức Chúa Cha. Phước hạnh quá lớn của chúng ta là có Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta như là Paraclete- Đấng Án Ủi của chúng ta, Đấng Khích Lệ của chúng ta, Đấng Cố Vấn của chúng ta, và Đấng Biện Hộ của chúng ta (1 Giăng 2:1).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi của chúng ta điều này có ý nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries