settings icon
share icon
Câu hỏi

Vì sao Chúa Giê-xu lại vĩ đại hơn tất cả những vĩ nhân trong lịch sử nhân loại?

Trả lời


Kinh Thánh bày tỏ Chúa Giê-xu là nhân vật vĩ đại hơn tất cả những người từng sống trước và sẽ được sinh ra sau Ngài. Cô-lô-se 1 trình bày không chút mập mờ giáo lý về quyền tối thượng của Đấng Christ “trong mọi sự” (Cô-lô-se 1:18). Ê-phê-sô 1:22 chép rằng, “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội-thánh.”

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn tất cả mọi tạo vật. Ngài hẳn phải như vậy, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo nên vạn vật. Chúa Giê-xu chứng tỏ quyền tối thượng của Ngài trên khắp cõi tạo vật khi Ngài dẹp yên gió bão (Mác 4:39), hóa bánh và cá ra nhiều gấp bội (Mác 8:6-9), ban thị lực cho người mù (Mác 8:22—25), và đi bộ trên mặt nước (Mác 6:48). “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Áp-ra-ham. Tổ phụ Áp-ra-ham đã và vẫn đang là một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong lịch sử. Có lần, khi Chúa Giê-xu đang nói chuyện cùng người Do Thái về gia phả của họ, họ bèn hỏi Ngài, “Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Áp-ra-ham, là người đã chết sao?” (Giăng 8:53). Câu trả lời của Chúa Giê-xu khiến họ kinh ngạc: “Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng-rỡ… Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 56, 58).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Gia-cốp. Một tổ phụ khác nữa là Gia-cốp, còn được Đức Chúa Trời đặt tên là Y-sơ-ra-ên (Sáng Thế Ký 32:28). Khi Chúa Giê-xu đang trò chuyện với một người phụ nữ bên cạnh giếng Gia-cốp trong xứ Sa-ma-ri, Ngài phán với bà rằng Ngài có thể ban cho bà “nước hằng sống” (Giăng 4:10). Cho rằng Ngài đang nói đến một loại nước giếng khác, bà hỏi, “Vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao?” (câu 12). Đức Chúa Giê-xu đáp lại bằng cách so sánh giữa món quà tạm thời của Gia-cốp và món quà đời đời mà Ngài sẽ ban cho: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời” (câu 13-14).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Môi-se. Có lẽ không có vị tiên tri nào trong Cựu Ước được kính trọng hơn Môi-se. Ông là người ban luật pháp, là người giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, và người làm nhiều phép lạ. Môi-se đã có một đặc quyền độc nhất là trò chuyện với Đức Chúa Trời “mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11). Trước khi qua đời, Môi-se đã truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải trông đợi một vị Tiên Tri khác tương tự như ông sẽ xuất hiện: “các ngươi khá nghe theo Đấng ấy!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15). Chúa Giê-xu đã làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17), giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8:2), và chắc chắn đã thi hành rất nhiều phép lạ (Công Vụ 2:22). Hê-bơ-rơ 3:3 chép rằng “Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh-hiển cao-trọng hơn Môi-se.”

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Đa-vít. Trong thời Chúa Giê-xu, một danh hiệu phổ biến cho Đấng Mê-si-a đó là “Con vua Đa-vít” (xem Ma-thi-ơ 9:27). Việc người Do Thái sử dụng thuật ngữ này cho thấy niềm tin của họ, dựa trên lời tiên tri, rằng Đấng Mê-si-a sẽ được sinh ra từ dòng dõi Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:16). Trong một cuộc đối thoại tại đền thờ, Chúa Giê-xu trưng dẫn Thi Thiên 110:1, chỉ ra rằng Đa-vít gọi Đấng Mê-si-a là “Chúa tôi” (Ma-thi-ơ 22:44,45). “Con vua Đa-vít” vì thế mà vĩ đại hơn chính Đa-vít và có xuất thân cao quý hơn là một dòng dõi hoàng gia trên đất này.

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn có sự khôn ngoan, giàu có, quyền lực và sang trọng không ai sánh bằng (I Các Vua 10:23–24). Các bậc đế vương từ khắp nơi trên thế giới đều muốn đến thăm Giê-ru-sa-lem trong đời vua Sa-lô-môn trị vì để bày tỏ lòng tôn kính với ông. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại phán, “Tại đây nầy, có một người tôn-trọng hơn vua Sa-lô-môn!” (Ma-thi-ơ 12:42).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Giô-na. Tiên tri Giô-na là công cụ cho một trong những cuộc phục hưng vĩ đại nhất lịch sử. Qua lời rao giảng của ông, toàn bộ thành Ni-ni-ve đã ăn năn tội và tìm đến Chúa để được sự thương xót. Một quốc gia nổi tiếng là thờ hình tượng và hung bạo nay lại hạ mình trước mắt Chúa và xây bỏ tà đạo của mình. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại phán, “Tại đây có một người còn cao trọng hơn Giô-na!” (Ma-thi-ơ 12:41).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Giăng Báp-tít. Chúa Giê-xu phán rằng Giăng Báp-tít còn “hơn cả nhà tiên tri” và rằng “không có ai trổi hơn Giăng Báp-tít” (Lu-ca 7:26, 28). Kỳ thực, Giăng đã là vị tiên tri cuối cùng của thời kỳ Cựu Ước, ông làm ứng nghiệm Ma-la-chi 3:1, và bày tỏ quyền năng tương đương với tiên tri Ê-li (Lu-ca 1:17). Nhưng Giăng nhận thức thế nào về Đức Chúa Giê-xu? Lời tuyên bố của chính ông cho chúng ta biết ai vĩ đại hơn: “Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài” (Mác 1:7). Nói cách khác, Giăng thậm chí còn không thể được kể cùng hàng với Chúa Giê-xu. Giăng làm phép báp-têm bằng nước, nhưng Đức Chúa Giê-xu làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Mác 1:8).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn đền thờ. Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem là một nơi đầy vinh hiển, mang đậm chất lịch sử, ý nghĩa, và di sản tôn giáo (xem Ma-thi-ơ 24:1). Thế nhưng Chúa Giê-xu lại phán với những người Pha-ri-si, “Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ” (Ma-thi-ơ 12:6). Đền thờ chính là nơi các thầy tế lễ đại diện cho cả dân sự để đến cùng Đức Chúa Trời, và chức vụ làm Đấng Trung Bảo của Chúa Giê-xu còn lớn lao hơn nhiều (Hê-bê-rơ 8:6).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn ngày Sa-bát. Dấu hiệu của Giao ước Môi-se đó là việc giữ ngày Sa-bát (Ê-xê-chi-ên 20:12), và người Do Thái đã hết sức cẩn thận trong việc giữ gìn dấu hiệu này. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài sống dưới Luật Pháp (Ga-la-ti 4:4), làm trọn Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17), và bày tỏ rằng “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát” (Ma-thi-ơ 12:8).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn Hội Thánh. Hội thánh là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa, được kêu gọi ra khỏi thế gian, được cứu chuộc, được xưng công nghĩa, được thánh hóa, và được làm cho vinh hiển (Rô-ma 8:30). Đến cuối cùng, Hội Thánh sẽ là một “Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo” (Ê-phê-sô 5:27). Tuy nhiên, Đấng Christ vẫn vĩ đại hơn. Chính Ngài là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài (Cô-lô-se 1:18; so sánh Giăng 13:16; 15:20).

Chúa Giê-xu vĩ đại hơn các thiên sứ. Thiên sứ là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Giê-xu chính là Con Độc Sinh của Ngài, ngự bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời (Hê-bơ-rơ 1:3, 5; Giăng 3:16). Một ngày không xa tất cả mọi chấp chánh hoặc quyền cai trị trên trời và dưới đất đều sẽ quỳ xuống trước Đấng Christ (Phi-líp 2:10). Đức Chúa Giê-xu “được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu” (Hê-bơ-rơ 1:4).

Danh Chúa Giê-xu vĩ đại hơn tất cả những danh khác. Chúa Giê-xu, Con Người toàn hảo trọn vẹn và của lễ chuộc tội duy nhất cho thế gian, đã được tôn rất cao. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài “danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:9). Những tên tuổi khác trong lịch sử, trong đó có Tất Đạt Đa, Mohammed, Gan-đi, Khổng Tử, Krishna, Joseph Smith, Sun Myung Moon, đều phải lu mờ trước ánh sáng vinh quang của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chính là danh Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta đang rao giảng khắp đất, bởi vì chỉ trong danh Ngài, nhân loại mới có thể tìm thấy sự cứu rỗi (Công Vụ 4:12).

“Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài” (Cô-lô-se 2:9). Là Ngôi Lời đến từ Đức Chúa Trời (Giăng 1:1), Đức Chúa Giê-xu là sự bày tỏ trọn vẹn đầy đủ nhất của Đức Chúa Trời cho con người. Đức Chúa Trời không thể phán bảo một cách tỏ tường hơn!

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Vì sao Chúa Giê-xu lại vĩ đại hơn tất cả những vĩ nhân trong lịch sử nhân loại?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries