settings icon
share icon
Câu hỏi

Mục đích của việc Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng là gì?

Trả lời


Về Đức Chúa Giê-xu, trước giả Hê-bơ-rơ nói rằng, “Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). Câu này (và những câu khác tượng tự) cho chúng ta biết rằng mặc dù công tác của Đấng Christ nhằm đảm bảo sự cứu chuộc của những kẻ được chọn đã hoàn tất trên thập tự giá, bằng chứng là tiếng kêu của chính Ngài “Mọi việc đã hoàn tất!” (Giăng 19:30), thì sự chăm sóc của Chúa cho những con cái Ngài đã cứu chuộc sẽ không bao giờ chấm dứt.

Chúa Giê-xu không trở về thiên đàng sau khi hoàn tất chức vụ trên đất để “nghỉ xả hơi” khỏi vai trò là Đấng chăn đời đời cho dân Ngài. “Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào” (Rô-ma 5:10, có thêm phần nhấn mạnh). Nếu như trong khi đang hạ mình, bị khinh chê, chịu đau đớn và chịu chết, Ngài còn có quyền năng để hoàn tất công tác vĩ đại là khiến chúng ta làm hòa lại với Đức Chúa Trời, thì huống chi ngày nay Ngài đang là Đấng Cứu Chuộc hằng sống, được tôn cao và đắc thắng, chúng ta còn có thể kỳ vọng Ngài có đủ năng quyền để giữ gìn và cầu thay cho chúng ta trước ngôi Đức Chúa Trời là dường nào (Rô-ma 8:34). Rõ ràng là Chúa Giê-xu đang hành động tích cực vì chúng ta trên thiên đàng.

Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời và được ngồi bên hữu Đức Chúa Cha (Công Vụ 1:9; Cô-lô-se 3:1), Ngài trở lại với sự vinh hiển mình vốn có từ trước khi nhập thể (Giăng 17:5) để tiếp tục vai trò là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa – thân vị đời đời của Ngài là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Trong khi trái đất cũ này tiếp tục được “chinh phục” cho Đấng Christ, thì Chúa Giê-xu là Đấng Đại Diện cho Cơ Đốc Nhân, nghĩa rằng Ngài là Đấng Biện Hộ vĩ đại của chúng ta. Đây là vai trò cầu thay mà Ngài hiện đang thi hành cho tất cả những ai thuộc về Ngài (I Giăng 2:1). Chúa Giê-xu luôn luôn cầu xin thay cho chúng ta trước mặt Cha, như một luật sư biện hộ cho chúng ta vậy.

Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta trong khi Sa-tan (cái tên mang nghĩa là “kẻ kiện cáo”) đang ngày đêm kiện cáo chúng ta, chỉ ra những tội lỗi và vi phạm của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, giống như những gì hắn đã làm với Gióp (Gióp 1:6-12). Nhưng những lời kiện cáo này không hề được nghe thấu trên thiên đàng, vì cớ công tác của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã trả sạch nợ tội cho chúng ta rồi; vì lẽ đó, Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn thấy trong con cái của Ngài sự công bình trọn vẹn của Cứu Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, sự công bình (thánh khiết trọn vẹn) của Ngài được mặc lấy cho chúng ta, trong khi biết bao tội lỗi của chúng ta được chất trên Ngài tại khi Ngài trút hơi. Đây là sự hoán đổi diệu kỳ mà Phao-lô nhắc đến trong II Cô-rinh-tô 5:21. Điều này cất bỏ mãi mãi tình trạng tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa, hầu cho Ngài có thể chấp nhận chúng ta là thánh sạch không tì vít trước mặt Ngài.

Cuối cùng, điều quan trọng cần hiểu đó là Đức Chúa Giê-xu là con người duy nhất có thể làm trung gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Không một con người nào khác - không phải bà Ma-ri, không phải các thánh đồ Cơ Đốc đời trước – có thẩm quyền để can thiệp và cầu thay cho chúng ta trước ngôi của Đấng Toàn Năng. Không một thiên sứ nào giữ được vai trò đó. Chỉ duy Đấng Christ là Đấng Thần Nhân, và Ngài cầu thay cũng như làm Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus-Christ, là người” (I Ti-mô-thê 2:5).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mục đích của việc Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries