settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, điều này có nghĩa gì?

Trả lời


Thầy Tế lễ Thượng phẩm là một trong nhiều danh xưng dành cho Chúa Giê-xu, như là: Đấng Mê-si, Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, Con Người, Bạn hữu của tội nhân, v.v… Mỗi danh xưng của Ngài sẽ tập trung vào một khía cạnh có ý nghĩa nào đó đối với chúng ta. Trong sách Hê-bơ-rơ, Chúa Giê-xu được gọi là Thầy tế lễ Thượng phẩm (Hê-bơ-rơ 2:17; 4:14). Từ “Thầy tế lễ” mang một vài ý nghĩa căn bản. Đầu tiên, Thầy tế lễ là người trung gian trong việc dâng tế lễ. Thứ hai, thầy tế lễ là người thánh được biệt riêng ra để dâng tế lễ.

Sáng thế kí 14 là phân đoạn nhắc đến Thầy tế lễ đầu tiên trong Kinh Thánh. Áp-ra-ham, bạn của Đức Chúa Trời tham gia vào một trận giao tranh để giải cứu cháu của ông là Lót, người bị quân đội của Ê-lam bắt đi. Trên đường trở về, Áp-ra-ham được gặp Mên-chi-xê-đéc, Vua của Sa-lem và là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của Đức Chúa Trời Chí Cao (STK 14:18). Tên của vị vua này nghĩa là “vua của sự công chính”, ông đã chúc phước cho Áp-ra-ham. Để đáp lại sự chúc phước này, Áp-ra-ham đã lấy phần mười (STK 14:20) về cả của giặc mà dâng cho Mên-chi-xê-đéc. Bởi hành động này, Áp-ra-ham đã thừa nhận Mên-chi-xê-đéc chính là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.

Nhiều năm sau, cháu cố của Áp-ra-ham là Lê-vi được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để trở nên cha của dòng tế lễ. Khi Luật phát được ban cho dân sự tại núi Sinai, người Lê-vi được chỉ định là người giúp việc trong Đền tạm, cùng với gia đình A-rôn sẽ trở nên những thầy tế lễ (Xuất Díp Tô Ký 29:5-7). Những thầy tế lễ có trách nhiệm làm của lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời thay cho dân sự bằng cách dâng những sinh tế mà luật pháp qui định. Trong số các thầy tế lễ đó, sẽ có một người được chọn trở thành Thầy tế lễ Thượng Phẩm, và người ấy sẽ vào trong nơi Chí Thánh mỗi năm một lần vào ngày Đại lễ Chuộc tội để làm đổ máu con sinh nơi Hòm giao ước (Hê-bơ-rơ 9:7; so với Lê Vi Ký 16:2-20). Bởi những sinh tế dâng mỗi ngày, hay mỗi năm như vậy, tội lỗi của dân sự được xóa bôi một cách tạm thời cho đến khi đấng Mê-si-a đến để cất tội lỗi đi.

Khi Chúa Giê-xu được gọi là Thầy Tế lễ Thượng phẩm, chúng ta phải xem xét cả hai chức vụ tế lễ được đề cập ở trên. Giống như Mên-chi-xê-đéc, Ngài được bổ nhiệm là thầy tế lễ không phải bởi Luật pháp được ban ở núi Sinai qui định (Hê-bơ-rơ 5:6). Giống như các thầy tế lễ dòng Lê-vi, Chúa Giê-xu dâng sinh tế để làm thỏa mãn Luật pháp của Đức Chúa Trời khi Ngài dâng chính thân thể Ngài để chuộc tội lỗi cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:26-27). Không giống như các thầy tế lễ dòng Lê-vi phải dâng sinh tế liên tục, Chúa Giê-xu chỉ dâng của lễ là chính Ngài một lần, mà được sự chuộc tội đời đời cho tất cả những ai đến với Đức Chúa Trời qua Ngài. (Hê-bơ-rơ 9:12)

Một điểm quan trong khác về chức vụ tế lễ của Chúa Giê-xu, ấy là mọi thầy tế lễ được bổ nhiệm từ trong con người. Chúa Giê-xu mặc dầu là Đức Chúa Trời đời đời, trở thành con người để chịu chết và trở thành thầy tế lễ của chúng ta (Hê-bơ-rơ 2:9). Khi là một con người, Ngài đã chịu thử thách trong sự yếu đuối và những cám dỗ như chúng ta, vì thế Ngài có thể liên hệ một cách cá nhân với những tranh chiến của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Chúa Giê-xu lớn hơn bất kì thầy tế lễ nào khác, vì thế ngài được gọi là “Thầy Tế lễ Thượng phẩm lớn” trong Hê-bơ-rơ 4:14, điều này khiến chúng ta vững lòng “đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, điều này có nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries