Bảy tội đáng chết là gì?


Câu hỏi: Bảy tội đáng chết là gì?

Trả lời:
Bảy tội đáng chết là danh sách ban đầu được sử dụng trong sự dạy dỗ các tín hữu đầu tiên để giáo dục và hướng dẫn các tín hữu liên quan đến xu hướng con người sa ngã phạm tội. Quan niệm sai lầm về danh sách bảy tội "đáng chết" là những tội lỗi mà Chúa sẽ không tha thứ. Kinh Thánh cho thấy rõ ràng chỉ có tội Chúa không tha thứ là của người tiếp tục vô tín, bởi vì họ từ chối không chấp nhận sự tha thứ, Chúa cứu thế Giê Su và sự chết thay của Ngài trên thập tự.

Có phải bảy tội đáng chết là ý tưởng trong Kinh Thánh? Có và không. Châm ngôn 6:16-19 tuyên bố, "Có sáu điều Chúa ghét, bảy đều đáng kinh tởm: 1) Mắt kiêu căng 2) Lưỡi nói dối 3) Tay làm đổ máu vô tội, 4) Lòng chứa những thủ đoạn, 5) Chân vội vàng làm ác, 6) Làm chứng gian và nói lời dối trá, 7) Người gieo sự tranh cạnh giữa các anh em. "Tuy nhiên danh sách này không phải là điều hầu hết mọi người hiểu như là bảy tội đáng chết.”

Theo Giáo hoàng Gregory đệ nhất trong thế kỷ thứ 6, bảy tội đáng chết như sau: Kiêu ngạo, đố kỵ, ham ăn, dâm dục, giận dữ, tham lam, và lười biếng. Mặc dù đây là những tội lỗi khó được tha thứ, chúng không bao giờ đưa ra những mô tả của "bảy tội đáng chết" trong Kinh Thánh. Danh sách truyền thống của bảy tội đáng chết có chức năng như một đường lối tốt để phân loại những tội lỗi khác nhau đang hiện diện. Gần như mỗi loại tội lỗi có thể được đặt dưới một trong bảy loại này. Quan trọng hơn, chúng ta phải nhận ra bảy tội đáng chết không có nhiều "việc chết người" hơn bất kỳ tội lỗi khác. Tất cả tội lỗi chịu hậu quả bằng cái chết (Rô ma 6:23). Ngợi khen Ðức Chúa Trời thông qua Chúa cứu thế Giê Su, tất cả tội lỗi chúng ta bao gồm "bảy tội đáng chết", có thể được tha thứ (Ma-thi-ơ 26:28; Công vụ 10:43; Ê-phê-sô 1:7).

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Bảy tội đáng chết là gì?