settings icon
share icon

Ri a ni ṱanganedza kha webu ya Tshivenḓa ya www.GotQuestions.org!

Mbudziso dza Bivhili dzo fhindulwa

Vha ri farele, fhedzi zwa zwino ri nga si kone u ṱanganedza mbudziso dza Tshivenḓa dzine dza rumelwa kha riṋe. Arali ni tshi kona u ṅwala na u vhala Luisimane, ni nga rumela mbudziso dzanu kha - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Afho fhasi hu na masiaṱari a Tshivenḓa ane a vha hone:Mafhungo maḓifha

Naa ni na Vhutshilo Vhu sa Fheli?

No Hangwelwa? Ndi nga ita hani uri zwivhi zwanga zwi hangwelwe na Mudzimu?

Zwi amba mini u ṱanganedza Yesu sa Mutshidzi waṋu?

Ndi ifhio nzudzanyo ya u tshidzwa / nḓila ya u tshidzwa?

Mukriste ndi mini?

Ndi na lutendo kha Yesu…zwino ndi fanela u ita mini?Mbudziso dza ndeme vhukuma

Naa Mudzimu u hone? Naa hu na vhuṱanzi ha uri Mudzimu u hone?

Yesu Kristo ndi nnyi?

Naa Yesu ndi Mudzimu? Naa Yesu o no vhuya a amba uri u Mudzimu?

Mbudziso dza Bivhili dzo fhindulwa
© Copyright Got Questions Ministries