settings icon
share icon
Mbudziso

Zwi amba mini u ṱanganedza Yesu sa Mutshidzi waṋu?

Phindulo


Naa no no ṱanganedza Yesu Kristo sa Mutshidzi waṋu? U itela u pfesesa yeneyi mbudziso, ni fanela u thoma na pfesesa maipfi ane a ri "Yesu Kristo," "waṋu," na "Mutshidzi."

Yesu Kristo ndi nnyi? Vhathu vhanzhi vha ḓivha Yesu Kristo e muthu wavhuḓi, mufunzi muhulu, kana muporofita wa Mudzimu. Zwenezwi zwithu ndi zwa ngoho nga ha Yesu, fhedzi a vha pfesesi nga vhuḓalo zwine A vha zwone. Bivhili i ri vhudza uri Yesu ndi Mudzimu e kha tshivhumbeo tsha ṋama (sedzani Yohane 1:1, 14). Mudzimu o ḓa kha ḽifhasi u itela u ri funza, u ri fhodza, u ri khakhulula, u ri hangwela—na u ri fela! Yesu Kristo ndi Mudzimu, Musiki, Murena wa nga hu sa fheli. Naa no no ṱanganedza Yesu?

Mutshidzi ndi mini, nahone ndi ngani ri tshi ṱoḓa Mutshidzi? Bivhili i ri vhudza uri roṱhe ri vhaitazwivhi; ro no ita zwithu zwivhi (Vha-Roma 3:10-18). Nga ṅwambo wa tshivhi tshashu, ro tewa nga vhuhali ha Mudzimu na khaṱulu. Tshiṱarafo tsha zwivhi zwo itelwaho Mudzimu ndi tshiṱarafo tsha nga hu sa fheli (Vha-Roma 6:23; Ndzumbululo 20:11-15). Ndi ngazwo ri tshi ṱoḓa Mutshidzi!

Yesu Kristo o ḓa kha ḽifhasi na u ri fela. Lufu lwa Yesu lwo lifha zwivhi zwashu (2 Vha-Korinta 5:21). Yesu o fa a tshi itela u lifha tshigwevho tsha zwivhi zwashu (Vha-Roma 5:8). Yesu o ri lifhela mutengo u itela uri ri songo u lifha. U vuswa ha Yesu mafuni zwi sumbedza uri lufu Lwawe lwo vha lwo linganela tshigwevho tsha zwivhi zwashu. Ndi ngazwo Yesu hu ene fhedzi Mutshidzi (Yohane 14:6; Mishumo 4:12)! Naa ni fulufhela Yesu sa Mutshidzi waṋu?

Naa Yesu ndi Mutshidzi “waṋu”? Vhathu vhanzi vha dzhia Vhukriste hu u ya kereni, u ita zwithu zwa sialala, na/kana u itela u sa ita zwiṅwe zwivhi. Zwenezwo a si Vhukriste. Vhukriste ha ngoho ndi u vha na vhushaka ha tsini-tsini na Yesu Kriste. U ṱanganedza Yesu sa Mutshidzi waṋu zwi a amba u vha na lutendo na u Mu fulufhela. A huna muthu ane a tshidzwa nga lutendo lwa muṅwe muthu. A huna muthu ane a hangwelwa nge a ita miṅwe mishumo. Nḓila ya u tshidzwa ndi nga u ṱanganedza Yesu sa Mutshidzi waṋu, u vha na lutendo kha lufu Lwawe sa mulifho wa zwivhi zwashu nahone u vuwa hawe zwi sumbedza uri ri ḓo wana vhutshilo vhu sa fheli (Yohane 3:16). Naa Yesu ndi Mutshidzi waṋu?

Arali ni tshi ṱoḓa u ṱanganedza Yesu Kristo sa Mutshidzi waṋu, vhudzani Mudzimu maipfi a tevhelaho. Humbulani uri rabela yeneyi thabelo kana naho i ifhio a zwi nga ni tshidzi. U tenda kha Yesu Kristo na kha mushumo Wawe kha tshifhambano u itela uri a ni tshidze kha tshivhi ndi zwone zwine zwa ḓo ni tshidza. Thabelo hayi ndi nḓila fhedzi ya u sumbedza uri ni na lutendo kha Mudzimu na u Mu livhuha nge a ita uri ni tshedzwe. “Mudzimu, ndi a zwi ḓivha uri ndi muitazwivhi nahone ndo tewa nga u ṱarafiwa. Fhedzi ndi a tenda uri Yesu Kristo o dzhia tshenetsho tshiṱarafo tshee tsha vha tsho ntea u itela uri nga u vha na lutendo Khae ndi kone u hangwelwa. Ndo ṱanganedza u hangwela Havho nahone ndi a Vha fulufhela uri ndi ḓo tshidzwa. Ndi ṱanganedza Yesu sa Mutshidzi wanga! Ndo lihuha nga tshilidzi Tshavho tshavhuḓi na u hangwelwa—tshifhinga tsha vhutshilo vhu sa fheli! Amen!”

Naa no no ita phetho nga ha Kristo nga ṅwambo wa zwe na zwi vhala afha? Arali zwo ralo, nga khumbelo puṱedzani bathini i re afho fhasi ine ya ri "Ndo ṱanganedza Kristo ṋamusi".

EnglishVhuyelelani kha siaṱari ḽa Tshivenḓa

Zwi amba mini u ṱanganedza Yesu sa Mutshidzi waṋu?
© Copyright Got Questions Ministries