settings icon
share icon
Mbudziso

Ndi na lutendo kha Yesu…zwino ndi fanela u ita mini?

Phindulo


Ri a ni livhutshela! No ita phetho i shandulaho vhutshilo! Khamusi ni khou divhudzisa uri, “Zwino ndi fanela u ita mini? Ndi thoma hani lwendo lwanga na Mudzimu?” Vhukando vhuṱaṋu ho bulwaho afho fhasi vhu ḓo ni ṋea vhulivhisi vhu bvaho Bivhilini. Arali ni na mbudziso dza malugana na lwendo lwaṋu, nga khumbelo i yani kha www.GotQuestions.org/Tshivenda.

1. Ivhani na vhungoho ha uri ni pfesesa zwine u tshidzwa zwa amba zwone.

1 Yohane 5:13 i ri vhudza uri, “Aya mafhungo ndi ṅwalela inwi ni tendaho dzila ḽa Murwa wa Mudzimu uri ni zwi ḓivhe zwauri u tshila-tshoṱhe ni naho.” Mudzimu u ṱoḓa ri tshi pfesesa zwine u tshidzwa zwa mba zwone. Mudzimu u toda ri tshi vha na fulufhelo la uri zwa vhukuma ri do tshidzwa. Nga u tou pfufhifhadza, kha ri ṱolisise mbuno dza u tshidzwa:

(a) Roṱhe ro ita tshivhi. Roṱhe ro ita zwithu zwine zwa sa takadzi Mudzimu (Vha-Roma 3:23).

(b) Nga ṅwambo wa tshivhi tshashu, ro tewa nga ṱarafiwa nahone ri si na vhushaka na vhuthihi na Mudzimu (Vha-Roma 6:23).

(c) Yesu o fa kha tshifhambano u itela u lifha zwivhi zwashu (Vha-Roma 5:8; 2 Vha-Korinta 5:21). Yesu o ri fela, a dzhia tshiṱaralo tshashu tsho ri teaho. U vuswa hawe zwo sumbedza uri lufu lwa Yesu lwo vha lwo tea uri a lifhe zwivhi zwashu.

(d) Mudzimu u hangwela na u tshidza vhoṱhe vhane vha vha na lutendo kha Yesu – vha tshi fulufhela lufu Lwawe sa mulifho wa zwivhi zwashu (Yohane 3:16; Vha-Roma 5:1; Vha-Roma 8:1).

Wonoyo ndi mulaedza wa u tshidzwa! Arali ni na lutendo kha Yesu Kristo sa Mutshidzi waṋu, no no tshidzwa! Zwivhi zwaṋu zwoṱhe zwo no hangwelwa, nahone Mudzimu u fulufhedzisa uri a nga si ni ṱutshele kana u ni hangwa. Humbulani uri u tshidzwa haṋu ho ḓitika tshoṱhe nga Yesu Kristo (Yohane 10:28-29). Arali ni tshi fulufhela fhedzi Yesu sa Mutshidzi, ni nga vha vhungoho ha uri ni ḓo vha na vhutshilo vhu sa fheli na Mudzimu ṱaḓulu!

2. Wanani kereke i funzaho Bivhili.

Ni songo humbula kereke sa tshifhaṱo fhedzi. Kereke ndi vhathu. Ndi zwa ndeme uri vhathu vhane vha tenda kha Yesu Kristo vha kuvhangane na vhaṅwe vhathu. Yeneyo ndi ndivho khulwane ya kereke. Samusi ni na lutendo kha Yesu Kristo, ri ni ṱuṱuwedza nga maanḓa uri ni wane kereke ine ya tenda kha Bivhili fhethu hune na dzula hone nahone ni ambe na mufunzi. Mu vhudzeni nga ha lutendo lwaṋu kha Yesu Kristo.

Ndivho ya vhuvhili ya kereke ndi u funza nga ha Bivhili. Ni nga guda nḓila ya u shumisa milayo ya Mudzimu vhutshiloni haṋu. U pfesesa Bivhili ndi tshithu tsha ndeme u itela u tshila vhutshilo vhu bvelelaho na vhu re na maanḓa. 2 Timotheo 3:16-17 i ri, “Maṅwalo oṱhe, ma-hevhedzwa-nga-Mudzimu, na hone a a lamulela, kha u funza na kha thovhedzo na kha u vhuyedzedza nḓilani na kha u laya kulugele, Uri muthu wa Mudzimu a vhe o nakaho, o nakiselwaho mishumo mivhuya yoṱhe.”

Ndivho ya vhuraru ya kereke ndi vhurabeli. Vhurabeli ndi u livhuha Mudzimu nga zwe A ri itela zwone! Mudzimu o ri tshidza. Mudzimu u a ri funa. Mudzimu u a ri ṱhogomela. Mudzimu u a ri eletshedza na u ri livhisa. Ri fanela u Mu livhuha. Mudzimu ndi mukhethwa, o luga, u na lufuno, u na khathutshelo, na tshilidzi. Ndzumbululo 4:11 i ri, “Murena Mudzimu washu, ndi'we wo fanelwaho nga thendo na zwikhoḓo na maanḓa, ngauri ndi'we wo sikaho zwoṱhe; zwo bvelela, zwo sikiwa nge wa zwi funa.”

3. Ḓivhetsheleni tshifhinga ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe u itla u livhisa ṱhogomelo kha Mudzimu.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri ri ḓiṋee tshifhinga ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe uri ri livhise ṱhogomelo kha Mudzimu. Vhaṅwe vhathu vha zwi vhidza "tshifhinga tsha u sa thithiswa.” Vhaṅwe vha zwi vhidza "u ḓiṋekedza" nga ṅwambo wa uri ndi tshifhinga tsha u ḓiṋekedza kha Mudzimu. Vhaṅwe vha khetha tshifhinga tsha nga matsheloni, hu uri vhaṅwe vha takalela tshifhinga tsha nga madekwana. A zwi na ndavha uri tshenetshi tshifhinga ni tshi vhidza mini kana uri ni zwi itga nga tshifhinga-ḓe. Zwine zwa vha zwa ndeme ndi uri ni fhedza tshifhinga na Mudzimu. Ndi zwithu zwifhio zwine zwa ita uri ri fhedze tshifhinga na Mudzimu?

(a) Thabelo. Thabelo ndi u amba na Mudzimu. Ambani na Mudzimu nga ha mbilaelo na vhuleme haṋue. Vhudzani Mudzimu uri a ni ṋee vhuṱali na vhulivhisi. Humbelani Mudzimu uri a ni ṋee zwishaiwa zwaṋu. Vhudzani Mudzimu nḓila ine na Mu funa ngayo na u mu dzhia e wa ndeme. Ndi zwine thabelo ya fanela u vha ngayo.

(b) Muvhalo wa Bivhili. U engedza kha u funzwa Bivhili kerekeni, Tshikoloni tsha Swondaha, na/kana pfunzo dza Bivhilis – ni fanela u ḓivhalela Bivhilini. Bivhili i na tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tshi ṱoḓa u itela u tshila vhutshilo vhu bvelelaho ha Mukriste. I na vhulivhisi ha Mudzimu ha nḓila ine ra nga ita ngayo phetho dza vhuṱali, nḓila ya u ita zwine Mudzimu a zwi funa, nḓila ya u huwelela kha vhaṅwe, na nḓila ya u hula muyani. Bivhili ndi Ipfi ḽa Mudzimu. Bivhili ndi milayo ya Mudzimu ya nḓila ine ra fanela u tshila ngayo u itela u Mu takadza na ine ya ḓo ri fusha.

4. Ivhani na vhushaka na vhathu vhane vha nga ni thusa muyani.

1 Vha-Korinte 15:33 i ri vhudza uri, “Ni so ngo khakha; U ḓowelana na vhavhi zwi tshinyisa milayo mivhuya.” Bivhili yo ḓola tsevho dzine ṱhuṱhuwedzo dzine vhathu "vhavhi" vha nga vha nayo kha riṋe. U fhedza tshifhinga ri na vhathu vhane vha ita zwithu zwivhi zwi nga ri ita uri ri lingee u ita zwenezwo zwithu. Zwine vhathu vho ri tangaho vha vha zwone zwi nga ri ṱuṱuwedza. Ndi ngazwo zwi zwa ndeme uri ri tangwe nga vhathu vhane vha funa Murena na vho ḓiṋekedzaho Khae.

Lingedzani u wana khonani kana khonani mbili, khamusi vhane vha vha kerekeni, vhane vha nga ni thusa na u ni ṱuṱuwedza (Vha-Heberu 3:13; 10:24). Humbelani khonani dzaṋu uri vha ni ite uri ni vhe na vhuḓifhinduleli ha malugana na tshifhinga tshaṋu tsha u sa thithiswa, mishumo yaṋu, na u tshimbila haṋu na Mudzimu. Vha vhudziseni arali ni tshi nga vha ita zwi fanaho. Zwenezwi a zwi ambi uri ni fanela u litsha khonani dzaṋu dzoṱhe dzine dza sa tendi kha Murena Yesu sa Mutshidzi. Bvelaniphanḓa ni tshi konana navho na u vha funa. Vha vhudzeni fhedzi uri Yesu o shandula vhutshilo haṋu nahone ni nga si kone u ita zwiṅwe zwithu zwe na vha ni tshi zwi ita. Humbelani Mudzimu uri a ni ṋee zwibuli zwa uri ni kone u amba na khonani dzaṋu nga ha Yesu.

5. Lovhedzwani.

Vhathu vhanzhi a vha pfesei zwine u lovhedzwa zwa amba zwone. Ipfi u "lovhedzwa" zwi amba u mbwandamedzwa maḓini. Ndovhedzo ndi nḓila ya Bivhili ya u sumbedza khagala lutendo lwaṋu luswa kha Kristo na u ḓiana u Mu tevhela. U mbwandamedzwa maḓini zwi sumbedza u vhulungwa na Kristo. U bva maḓini zwi sumbedza u vuwa wa Kristo. U lovhedzwa ita uri ni ḓivhe lufu lwa Yesu, mbulungo, na u vuswa hawe (Vha-Roma 6:3-4).

Ndovhedzo a si ine ya ḓo ni tshidza. Ndovhedzo a i ṱanzwi zwivhi zwaṋu. Ndovhedzo ndi vhukando vhu sumbedza u thetshelesa, u sumbedza khagala lutendo lwaṋu kha Kristo uri ndi ene fhedzi ane a ḓo ni tshidza. Ndovhedzo ndi ya ndeme nga uri ndi vhukando vhu sumbedza u thetshelesa – u sumbedza khagala lutendo lwaṋu kha Kristo na u ḓiṋekedza Khae. Arali no no lugela u lovhedzwa, ni fanela u amba na mufunzi.

EnglishVhuyelelani kha siaṱari ḽa Tshivenḓa

Ndi na lutendo kha Yesu…zwino ndi fanela u ita mini?
© Copyright Got Questions Ministries