settings icon
share icon
Mbudziso

Ndi ifhio nzudzanyo ya u tshidzwa / nḓila ya u tshidzwa?

Phindulo


Ni na nḓala? Hu si nḓala ya u ḽa zwiḽiwa, fhedzi ni na nḓala ya u wana tshiṅwe tshithu vhutshiloni? Naa hu na tshithu tshine na vhona u nga a ni athu fushea ngatsho? Arali zwo ralo, Yesu ndi nḓila! Yesu o ri, “Ndi nṋe vhuswa ha vhutshilo. A ḓaho ha nṋe ha tsha ḓo dovha a pfa nḓala; a tendaho nṋe ha tsha ḓo dovha a pfa ḓora” (Yohane 6:35).

Naa no ḓaḓa? Ni vhona unga a ni khou vhuya na wana nḓila kana ndivho vhutshiloni? Naa zwi vhonala unga hu na muthu we a funga mavhone nahone a ni khou kona u vhona hune switshi ya vha hone? Arali zwo ralo, Yesu ndi nḓila! Yesu o ri, “Ndi nṋe tshedza tsha shango; a ntevhelaho ha nga tshimbili swswini; u ḓo vha na tshedza tsha vhutshilo” (Yohane 8:12).

`Naa ni vhona u nga no valelwa vhutshiloni? Naa no lingedza miṋango minzhi, na wana uri zwine zwa vha khayo ndi mahandana nahone a si zwa ndeme? Naa ni khou ṱoḓa muṋango u i saho vhutshiloni vhu re ndivho? Arali zwo ralo, Yesu ndi nḓila! Yesu o ri, “Muṋango ndi nṋe. A dzhenaho nga nṋe u ḓo tshidzwa; u ḓo ita a tshi dzhena a tshi bva a wana mafulo” (Yohane 10:9).

Naa vhaṅwe vhathu vha dzulela u ni kula ṋungo? Naa vhushaka haṋu a ho ngo khwaṱha? Naa zwi vhonala uri muṅwe na muṅwe u ṱoḓa u ni shumisa? Arali zwo ralo, Yesu ndi nḓila! Yesu o ri, “Ndi nṋe ndele ya mulisa. Mulisa wa ndele u ṅaledzela nngu vhutshilo hawe. Nṋe ndi mulisa wa ndele; dzanga ndi a dzi ḓivha; dzanga na dzone dzi a nḓivha” (Yohane 10:11, 14).

Naa ni a ḓivhudzisa uri hu itea mini nga murahu ha vhuṋo vhutshilo? Naa no neta nga u tshilela zwithu zwine zwa zwa fhelelwa nga tshifhinga? Naa nga zwiṅwe zwifhinga ni a ḓivhusa arali vhuṋo vhutshilo vhu na ndivho? Naa ni a ṱoḓa u tshila nga murahu ha uri ni fe? Arali zwo ralo, Yesu ndi nḓila! Yesu o ri, “U vuwa na u vhutshilo ndi nṋe; a ntendaho u ḓo tshila naho a fa. Huno a tshilaho a tshi ntenda, ha nga fi na lini na lini” (Yohane 11:25-26).

Nḓila ndi ifhio? Ngoho ndi ifhio? Vhutshilo ndi mini? Yesu o fhindula a ri, “Ndi nṋe nḓila na mafhungo-ngoho na vhutshilo; a huna a ne a ḓa ha Khotsi, arali a sa ḓi nga nṋe” (Yohane 14:6).

Nḓala ine na vha nayo ndi nḓala ya muya, nahone ndi Yesu fhedzi ane a ni ṋea zwenezwi zwiḽiwa zwa muya. Yesu ndi ene fhedzi ane a nga ni visa swiswini. Yesu ndi ene fhedzi ane a nga ita uri ni vhe na vhutshilo vhu fushaho. Yesu ndi khonani na mulisa ane na mu ṱoḓa. Yesu ndi vhutshilo—kha ḽino shango na kha ḽi ḓaho. Yesu ndi ene nḓila fhedzi ine na ḓo tshidzwa!

Tshiitisi tshine tsha ita uri ni pfe nḓala, tshiitisi tshine tsha ita uri zwi vhonale ni tshi nga ni swiswini, tshiitisi tshine tsha ita uri ni sa wane ndivho vhutshiloni, ndi tsha uri no fhambanywa na Mudzimu. Bivhili i ri vhudza uri roṱhe ri vhaitazwivhi, nga zwenezwo ro fhambanywa na Mudzimu (Muhuweleli 7:20; Vha-Roma 3:23). Nḓila ine na ḓipfa ngayo ndi nga uri Mudzimu haho vhutshiloni haṋu. Ro sikwa u itela u vha na vhusha na Mudzimu. Nga ṅwambo wa tshivhi, a ro ngo tsha kona u vha na vhushaka honoho. Zwi pfisaho vhukuma ndi uri tshivhi tshashu tshi nga ri fhambanya na Mudzimu nga hu sa fheli, kha vhuṋo vhutshilo na kha vhu ḓaho (Vha-Roma 6:23; Yohane 3:36).

Thaidzo yeneyi i nga tandululwa hani? Yesu ndi nḓila! Yesu o dzhia tshivhi tshashu (2 Vha-Korinta 5:21). Yesu o ri fela (Vha-Roma 5:8), a dzhia tshiṱarafo tshee tsha ri tea. Nga murahu ha maḓuvha mararu, Yesu a vuwa vhafuni, a sumbedza u kunda Hawe tshivhi na lufu (Vha-Roma 6:4-5). Ndi ngani O zwi ita? Yesu o fhindula yeneo mbudziso nga Ene muṋe: “A huna a re na lufuno lu fhiraho lwa uyo a ṅaledzaho vhutshilo hawe a tshi itela khonani dzawe” (Yohane 15:13). Yesu o fa u itela uri ri tshile. Arali ra fulufhela Yesu, ra fulufhela lufu lwawe sa mulifho wa zwivhi zwashu, zwivhi zwashu zwi a hangwelwa nahone zwa ṱanzwiwa. Ndi hone nḓala yashu ya muya i tshi ḓo fushiwa. Mavhone a ḓo fungwa. Ri ḓo kona u wana vhutshilo vhu re na ndivho. Ri ḓo ḓivha khonani yashu ya shukuma na muliwa wa ndele. Ri ḓo ḓivha uri ri ḓo wana vhutshilo nga murahu ha uri ri fe—vhutshilo vhu sa fheli ṱaḓulu na Yesu!

“Mudzimu o funa shango zwingafha-ngafha, a vhuya a ṋekedza Murwa wawe mu-bebwa-eṱhe, uri vhoṱhe vha mu tendaho vha si lovhe, tshavho hu vhe u tshila tshoṱhe” (Yohane 3:16).

Naa no no ita phetho nga ha Kristo nga ṅwambo wa zwe na zwi vhala afha? Arali zwo ralo, nga khumbelo puṱedzani bathini i re afho fhasi ine ya ri "Ndo ṱanganedza Kristo ṋamusi".

EnglishVhuyelelani kha siaṱari ḽa Tshivenḓa

Ndi ifhio nzudzanyo ya u tshidzwa / nḓila ya u tshidzwa?
© Copyright Got Questions Ministries