settings icon
share icon
Mbudziso

Naa Yesu ndi Mudzimu? Naa Yesu o no vhuya a amba uri u Mudzimu?

Phindulo


Bivhilini a hune fhethu he Yesu a amba maipfi ane a ri, “Ndi nṋe Mudzimu.” Naho zwo ralo, zwenezwo a zwi ambi uri A si Mudzimu. Sedzani maipfi a Yesu a re kha Yohane 10:30, “Nṋe na Khotsi ri vhathihi.” Ri fanela u ṱhogomela nḓila ye Vhayuda vha aravha ngayo kha zwe A zwi amba kha u vha Hawe Mudzimu. Vho lingedza u mu kanda nga matombo nga nwambo wa tshenetshi tshiitisi. “… ri u kanḓa nge wa sema Mudzimu ngeno u muthu” (Yohane 10:33). Vhayuda vho zwi pfesesa zwavhuḓi zwe Yesu a vha a tshi khou amba zwone—mudzimu. Thogomelani uri Yesu ho ngo hana u vha Hawe Mudzimu. Musi Yesu a tshi amba uri, “Nṋe na Khotsi ri vhathihi” (Yohane 10:30), O vha a tshi khou amba uri Ene na Khotsi vha vhubvo vhuthihi. Iṅwe tsumbo ndi i re kha Yohane 8:58. Yesu o ri, “Ngoho, ngoho ndi a ni vhudza: Abrahamu a sathu u vha hone, nṋe ndi hone.” Nḓila ye Vhayuda vha aravha ngayo kha maipfi awe ho vha hu u ṱoḓa u mu kanḓa nga matombo nga uri O sema Mudzimu, samusi Mulayo wa Mushe wo vha wo vha laedza uri vha ite nga u ralo (Levitiko 24:15).

Yohane u dovha a ombedzela u vha ha Yesu mudzimu: “Ipfi o vha e ene Mudzimu” na “Ipfi a shanduka a vha ṋama” (Yohane 1:1, 14). Dzenedzi ndimana dzi sumbedza uri Yesu ndi Mudzimu kha ṋama. Mishumo 20:28 i ri vhudza uri, “Ni lise tshivhidzo tsha Mudzimu, tshee a ḓi-ṱoḓela nga malofha awe.” Ndi nnyi we a renga tshivhidzo—tshivhidzo tsha Mudzimu—nga malofha Awe? Ndi Yesu Kristo. Mishumo 20:28 i amba uri Mudzimu o renga tshivhidzo Tshawe nga malofha Awe. Nga zwenezwo, Yes ndi Mudzimu!

Mufunziwa Thoma o amba zwi tevhelaho malugana na Yesu, “Murena wanga! Mudzimu wanga” (Yohane 20:28). Yesu ha mu khakhululi. Tito 2:13 i ri ṱuṱuwedza uri ri lindele u ḓa ha Mudzimu washu na Mutshidzi, Yesu Kristo (dovhani ni sedze na 2 Petro 1:1). Kha Vha-Heberu 1:8, Khotsi u amba zwi tevhelaho nga ha Yesu, “Hone a tshi amba na Murwa a ri: Khuluṋoni yau, Mudzimu, ndi ya lini na lini; lubaḓa lwa vhuhosi hau ndi lubaḓa lwa u lulamisa.” Khotsi u amba uri Yesu ndi “Mudzimu” zwine zwa sumbedza uri ngangoho Yesu ndi Mudzimu.

Kha Ndzumbululo, muruṅwa u laedza Yohane uri a gwadamele Mudzimu (Ndzumbululo 19:10). Lwo vhalaho kha Maṅwalo Yesu u tendela vhathu vha tshi mu gwadamela (Mateo 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yohane 9:38). Ho ngo sema vhathu musi vha tshi Mu gwadamela. Arali Yesu o vha e si Mudzimu, O vha a tshi ḓo vha a songo vhudza vhathu uri vha Mu gwadamele, u fana na zwe zwa itwa nga muruṅwa wa kha Ndzumbululo. Hu na ndimana nnzhi na Maṅwalo ane a amba uri Yesu ndi mudzimu.

Tshiitisi tsha ndeme tsha uri Yesu a vhe Mudzimu ndi uri arali o vha e si Mudzimu, lufu Lwawe lwo vha lu tshi ḓovha lu songo eḓana u lifha mulifho wa zwivhi zwa shango (1 Yohane 2:2). Muthu o sikwaho, zwine Yesu a vha zwone arali O vha e si Mudzimu, o vha a sa ḓo lifha tshigwevho tshi ṱoḓeaho u itela tshivhi tsho itelwa Mudzimu wa nga hu sa fheli. Ndi Mudzimu fhedzi we a vha a tsh nga kona u lifha zwivhi zwa vhathu (2 Vha-Korinta 5:21), u fa, na u vuswa vhafuni, zwa sumbedza u kunda Hawe tshivhi na lufu.

EnglishVhuyelelani kha siaṱari ḽa Tshivenḓa

Naa Yesu ndi Mudzimu? Naa Yesu o no vhuya a amba uri u Mudzimu?
© Copyright Got Questions Ministries