settings icon
share icon
ప్రశ్న

పరలోకంలో వివిధ స్థాయిలు ఉన్నాయా?

జవాబు


వివిధ స్థాయిలలో పరలోకంలో ఉన్నట్లు లేఖంలో చెప్పే దగ్గరి విషయం 2 కొరింథీయులకు 12:2 లో ఉంది, “క్రీస్తునందున్న యొక మనుష్యుని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు సంవత్సరములక్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపో బడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. ” పరలోకంలో మూడు వేర్వేరు స్థాయిలు, “మంచి-నిబద్ధత గల క్రైస్తవులకు” లేదా ఉన్నత స్థాయి ఆధ్యాత్మికత పొందిన క్రైస్తవులు, “సాధారణ” క్రైస్తవులకు ఒక స్థాయి, మరియు లేని క్రైస్తవులకు ఒక స్థాయి అని కొందరు దీనిని సూచిస్తున్నారు. దేవుని నమ్మకంగా సేవ చేయండి. ఈ అభిప్రాయానికి గ్రంథంలో ఆధారం లేదు.

పరలోకము మూడు ఆకాశాలు లేదా పరలోకం మూడు స్థాయిలు కూడా ఉన్నాయని పౌలు చెప్పడం లేదు. అనేక ప్రాచీన సంస్కృతులలో, ప్రజలు మూడు వేర్వేరు “రాజ్యాలను” వివరించడానికి పరలోకం అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు-ఆకాశం, బాహ్య అంతరిక్షం, ఆపై ఆధ్యాత్మిక స్వర్గం. దేవుడు తనను “ఆధ్యాత్మిక” స్వర్గానికి తీసుకువెళ్ళాడని పౌలు చెప్తున్నాడు-దేవుడు నివసించే భౌతిక విశ్వానికి మించిన రాజ్యం. పరలోకం వివిధ స్థాయిల భావన డాంటే యొక్క ది డివైన్ కామెడీ నుండి వచ్చింది, దీనిలో కవి స్వర్గం మరియు నరకం రెండింటినీ తొమ్మిది వేర్వేరు స్థాయిలను కలిగి ఉన్నట్లు వివరించాడు. దైవ కామెడీ అయితే కల్పిత రచన. స్వర్గం యొక్క వివిధ స్థాయిల ఆలోచన గ్రంథానికి విదేశీది.

లేఖనం పరలోకంలో విభిన్న ప్రతిఫలాల గురించి మాట్లాడుతుంది. బహుమతుల గురించి యేసు ఇలా అన్నాడు, “ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివానికిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.”(ప్రకటన 22:12). మనం చేసిన దాని ఆధారంగా యేసు బహుమతులు పంపిణీ చేస్తాడు కాబట్టి, విశ్వాసులకు బహుమతి సమయం ఉంటుందని మరియు ప్రతిఫలాలు వ్యక్తికి వ్యక్తికి కొంత భిన్నంగా ఉంటాయని మేము సురక్షితంగా చెప్పగలం.

దేవుని శుద్ధి అగ్నిని తట్టుకుని పనిచేసే పనులకు మాత్రమే శాశ్వతమైన విలువ ఉంటుంది, బహుమతికి అర్హులు. ఆ విలువైన రచనలను "బంగారం, వెండి మరియు ఖరీదైన రాళ్ళు" (1 కొరింథీయులకు 3:12) అని పిలుస్తారు మరియు అవి క్రీస్తుపై విశ్వాసం పునాదిపై నిర్మించబడినవి. బహుమతికి అర్హులు పొందని ఆ పనులు "కలప, ఎండుగడ్డి, మొండి" అని పిలుస్తారు; ఇవి చెడు పనులు కాదు, శాశ్వతమైన విలువ లేని నిస్సార కార్యకలాపాలు. బహుమతులు “క్రీస్తు తీర్పు సీటు” వద్ద పంపిణీ చేయబడతాయి, రివార్డుల ప్రయోజనం కోసం విశ్వాసుల జీవితాలను అంచనా వేసే ప్రదేశం. విశ్వాసుల “తీర్పు” ఎప్పుడూ పాపానికి శిక్షను సూచించదు. యేసుక్రీస్తు సిలువపై చనిపోయినప్పుడు మన పాపానికి శిక్షించబడ్డాడు, మరియు దేవుడు మన గురించి ఇలా అన్నాడు: " నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగివారి పాపములను ఇకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు." (హెబ్రీ 8:12). ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన! క్రైస్తవుడు శిక్షకు ఎప్పుడూ భయపడనవసరం లేదు, కాని అతను రక్షకుడి పాదాల వద్ద వేయగల ప్రతిఫలం కిరీటాల కోసం ఎదురు చూడవచ్చు. ముగింపులో, పరలోకంలో వివిధ స్థాయిలు లేవు, కానీ పరలోకంలో వివిధ స్థాయిల బహుమతులు ఉన్నాయి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

పరలోకంలో వివిధ స్థాయిలు ఉన్నాయా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries