క్రీస్తు న్యాయపీఠము అనగానేమి?ప్రశ్న: క్రీస్తు న్యాయపీఠము అనగానేమి?

జవాబు:
రోమా 14:10-12 ప్రకటిస్తుంది, “మనమందరము దేవుని న్యాయపీఠము ఎదుట నిలుతుము...గనుక మనలో ప్రతివాడును తన్నుగురించి దేవునికి లెక్క యొప్పగింపవలెను. రెండవ కొరింథీయులకు 5:10 చెప్తుంది "ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలచొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును."ఈ సంధర్భములో, రెండు లేఖనభాగాలు క్రైస్తవుల గురించి సూచిస్తున్నాయి, గాని అవిశ్వాసులగురించికాదు. క్రీస్తు న్యాయపీఠము, అందుచేత, విశ్వాసులు క్రీస్తుకు వారి జీవితము విషయమై లెక్క అప్పగించాల్సిన భాధ్యత వారిపైనున్నది. క్రీస్తు న్యాయపీఠము రక్షణను విషయమై నిర్ణయించదు; అది మనకు బదులుగా క్రీస్తు చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడుతుంది (1యోహాను2:2) మరియు ఆయనపై మనము చూపించే విశ్వాసమునుబట్టి (యోహాను 3:16). మన పాపములన్నియు క్షమించబడినవి, మరియు వాటి విషయమై ఎన్నడు శిక్షావిధినొందము (రోమా 8:1). క్రీస్తు న్యాయపీఠము అనేది దేవుడు మన పాపములనిమిత్తము తీర్పుతీర్చే స్థలముగా చూడకూడదు, గాని దేవుడు మనజీవితములో చేసినవాటికి బహుమానము అనుగ్రహించే స్థలముగా x పరిగణించాలి. అవును, బైబిలుకూడ చెప్తుంది, మనమందరము మనజీవితాలగురించి లెక్క అప్పగించాల్సిన భాధ్యతమనపై నున్నదని. ఇందులో సగము జవాబు మనము చేసిన పాపముకు ప్రతిఫలముంటుందని. ఏదిఏమైనా, క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట అది ప్రధానమైన దృ క్పధము కనేకాదు.

క్రీస్తు న్యాయపీఠము యొద్ద, విశ్వాసులు వారు ఏవిధంగా క్రీస్తును సేవించుటలో విశ్వాస్యతచూపించారో అనేదాని నాధారంగా బహుమానము పొందుకొనుట వున్నది(1 కొరింథీయులకు 9:4-27; 2 తిమోతి 2:5). కొన్ని విషయములలో అయితే మనము ఎంతగొప్పగా దేవుని గొప్ప ఆఙ్ఞకు విధేయత చూపించేమో దానికై తీర్పునొందాల్సిఉంది (మత్తయి 28:18-20), పాపముపై ఎంత విజయవంతులముగా నిరూపించుకున్నామో (రోమా 6:1-4), మరియు ఎంతగా మన నాలుకను స్వాధీనముచేసుకున్నామో (యాకోబు 3:1-9). విశ్వాసులగురించి బైబిలు చెప్తుంది ఎవరెవరు విశ్వాస్యతతో క్రీస్తును సేవించారో వారి వేర్వేరు పనులకై కిరీటములను పొందుటకు తగినవారు (1 కొరింథీయులకు 9:4-27; 2 తిమోతి 2:5). రకరకాలా కిరిటముల గుర్చీ ఈ పాఠ్యాభాగాలలో వివరించబడినవి 2 తిమోతి 2:5, 2 తిమోతి 4:8, యాకోబు 1:12, 1 పేతురు 5:4, మరియు ప్రకటన 2:10. యాకోబు 1:12 ఇది ఒక మంచి శీఘ్ర సారాంశము మనము క్రీస్తు న్యాయపీఠము విషయమై మనమేవిధముగా ఆలోచించవలెనో :"శోధన సహించువాడు ధన్యుడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించువారికి వాగ్ధానము చేసిన జీవకీరీటము పొందును."


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రీస్తు న్యాయపీఠము అనగానేమి?