పరదేశీయులు లేక యు ఎఫ్ ఓ లాంటివి ఏమైనా వున్నాయా?ప్రశ్న: పరదేశీయులు లేక యు ఎఫ్ ఓ లాంటివి ఏమైనా వున్నాయా?

జవాబు:
మొదటిగా, “పరదేశీయులు అనే పదమును వివరిస్తే “మేధ, భావోద్రేకాలు, మరియు స్వచిత్తమును కలిగి నైతిక విలువలను ఎన్నిక చేసుకొనడానికి సాయశక్తులు కలిగియుండడం.” ఆపిమ్మట, కొన్ని శాస్త్రీయమైన వాస్తవాలు:

1. సౌరమండల వ్యవస్థలోనికి మానవుడు అంతరిక్ష వాహనంను ప్రతి గ్రహములోనికి పంపించారు. ఈ గ్రహములను పరిశీలించిన తరువాత, మనము అన్నిటిని నిర్భంధించాము గాని అంగారకుడుని మరియు బృహస్పతి/గురుడుని సుమారుగా జీవితానికి సహాయముచేసే దానిగా ఎంచుతారు.

2. 1976లో, అమెరికా ఇద్దరు భూవాసులను అంగారకును దగ్గరకు పంపించెను. మార్షియన్ ఇసుకను త్రవ్వుటకు వారి దగ్గర రకరకాల పరికరములు ఉన్నాయి మరియు అవి జీవించుటకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉంతాదో లేదో అని పరిశీలించుతారు. గాని వారికి పరిపూర్ణముగా ఏమి దొరకలేదు. దానికి పరస్పరముగా, భూమిమీద వంధ్య ఎడారిలోనున్న ఇసుకను లేక అంటార్కిటికాలోని చలిచేత ముద్దగా కట్టుకొన్న మురికిని పరిక్షించినట్లయితే, సూక్ష్మజీవరాశిని పొర్లునంతగా నిండియుండుటను మీరు కనుగొనెదరు. 1997లో, అమెరికావారు అంగారకుని దగ్గరకు త్రోవను కనుగొనే యంత్రమును పంపించెను. ఈ త్రోవను కనుగొనేవారు అనేక నమూనాలను సేకరించి మరియు అనేక ప్రయోగాలను చేపట్టారు. ఆవిధంగా కూడా ఏమాత్రమును జీవించడానికి పనికివచ్చినట్టు వారికి కనిపించలేదు. అప్పటినుండి, అంగారకుని దగ్గరకు అనేక యంత్రములను పంపించుటకు పూనుకొనెను. గాని అన్ని సార్లు కారణము ఒక్కే విధముగా నున్నది.

3. ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులు ఎక్కడో దూరాన్ననున్న సౌరమండల వ్యవస్థలోని అనేక నూతన గ్రహములను నిరంతరముగా కొనుగొంటూనే వున్నారు. అనేక గ్రహములుండుట ఉనికిని గుర్తించుటను బట్టి వారికి ఋజువయ్యేది ఏంటంటే విశ్వములో ఎక్కడో ఖచ్చితముగా జీవించుటకు ఉన్నదనే భావనను కలిగియున్నారు. వాస్తవానికి ఈవేమియు ఋజువుకాలేదు అదేమో జీవించుటకు తోడ్పడే గ్రహము ఉన్నదని ఋజువవ్వలేదు. భూమికిని మరియు గ్రహములకు మధ్య బ్రహ్మండమైన దూరమును చూచినట్లయితే అక్కడేదో జీవించుటకు సధ్యపడే పరిస్థితులున్నవనుటకు ఎటువంటి న్యాయతీర్పులు ఇవ్వలేము. సౌరమండల వ్యవస్థలో భూమి ఒక్కటే మనము జీవించుటకు సహాయపడ్తాదని తెలిసిపన్నటికి, జీవపరిణామ సిధ్ధాంతులు వేరొక సౌరమండల వ్యవస్థలో గ్రహములను కనుగొనడానికి అక్క్డ ఏదో నూతనమైనది ఉధ్భవించియుంటుందని ఒక అవగాహనను కలిగియునారు. అక్కడ చలా రకాల గ్రహములున్నవి, గాని ఏదైతే మన జీవనమునకు సహాయపడ్తాడో అని తేల్చి చెప్పటానికి మనకు చాలినంత సమచారము మనకు లేదు.

గనుక, బైబిలు ఏమని చెప్తుంది? భూమియు మరియు మానవజాతి అంతయు చాలా ప్రత్యేకమని దేవుని సృష్టి ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడుతున్నది. ఆదికాండము 1 లో సూర్యుడుని, చంద్రుడుని, లేక నక్షత్రములను సృజించకముందే భూమిని ఆయన సృష్టించెను. అపోస్తలుల కార్యములు 17:24, 26 ఇలా చెప్తుంది “జగత్తును అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువైయున్నందున హస్తకృతములైన ఆలయములో నివసింపడు ...మరియు యావద్భూమిమీద కాపురముండుటకు ఆయన యొకనినుండి ప్రతి జాతి మనుష్యులను సృష్టించి, వారు ఒకవేళ తడవులాడి కనుగొందురేమో యని , తన్ను వెదకు నిమిత్తము నిర్ణయకాలములను వారి నివాసస్థలముయొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరచెను.”

ప్రప్రధమంగా, మానవజాతి పాపములేవారుగా నున్నారు, మరియు ప్రపంచములోనున్నవన్నియు "చాలా మంచివిగా" నుండెను (ఆదికాండము 1:31). ందట మానవుడు పాపము చేసినప్పుడు (ఆదికాండము 3), అనారోగ్యతకు మరియు మరణముతో సహా అన్ని రకాలా సమస్యలకు కారణమాయెను. అయినప్పటికి జంతువులకు దేవుని ముందు ఎటువంటి వ్యక్తిగత పాపములేదు (వాటికి నైతిక విలువలు కలిగినవి కావు), అవి ఇంకా శ్రమనొంది మరణించును (రోమా 8:19-22). మన పాపములకు పొందవలసిన శిక్షను యేసుక్రీస్తు వాటిని తీసివేయుటకై ఆయన మనకొరకు మరణించెను. ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆదామునుండి మనకు సంప్రాప్తమైన శాపమును నిరర్థకం చేయును (ప్రకటన 21–22). రోమా 8:19-22 లో వున్నదానిని గమనించండి, అందులో సృష్టి అంతయు ఆ సమయముకొరకు ఎంతో వేచియున్నది. అంతకన్నా ప్రాముఖ్యంగా గమనించవల్సింది క్రీస్తు మానవజాతి కొరకై మరణించుటకు వచ్చెను మరియు ఆయన ఒక్కసారే మరణించెను (హెబ్రీయులకు 7:27; 9:26-28; 10:10).

ఈ శాపము క్రింద సృష్టి అంతయు శ్రమనొందుతున్నట్లయితే, భూమిమీదనున్న ప్రాణులకన్న ఇతర జీవులు కూడా భాధపడును. ఒకవేళ వాదన కొరకుమాత్రమైతే, నైతిక విలువలు కలిగింగ్ జీవులు వేరే గ్రహములలో జీవించవు, అలాఇయ్తే అవికూడా శ్రమపడతాయి; మరియు ఇప్పుడు ఒకవేళ కాకపోతే, ఒకానొక దినమున మహాధ్వనితో గతించిపోవును,పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును (2 పేతురు 3:10). ఒకవేళ ఎన్నడూ పాపము చేయకుండినట్లయితే, అప్పుడు దేవుడు వారిని శ్క్షించుటలో అన్యాయస్థుడగును. గాని వారు ఒకవేళ పాపము చేసినట్లయితే, మరియు క్రీస్తు ఒక్కసారే మరణించెను (అదియే ఆయన భూమ్మీద చేసినది), తరువాత, వారు వారి పాపములలో విడచిపెట్టబడుదురు, అదికూడా దేవుని స్వభావ లక్షణములకు పరస్పర విరుద్దమునకు కారణమగును (2 పేతురు 3:9). ఇది మనలను చిక్కు విడదీయలేని తక్కువ మోతాదులో విరుద్దమును కలిగించినట్లుండును, అయినప్పటికి, భూమి వెలుపలిభాగాన్న ఎటువంటి నైతిక విలువలు కలిగిన జాతీయులు లేరు.

ఇతర గ్రహములపై సదాచారమైన మరియు సచేతనమైన జీవనము జీవించుట గురించి ఏంటి? ఆల్గే లేక కుక్కలు మరియు పిల్లులు తెలియని గ్రహములపై ఉంటాయా? బహుశా, గనుక బైబిలు పరమైన మాటలకు ఎటువంటి కీడు జరుగదు. గాని అది ఖచ్చితముగా ఈ విధమైన ప్రశ్నను వేసినట్లయితే సమస్యాత్మకమైనదిగా కనపడుతుంది “సృష్టి అంతా శ్రమనొందుతున్నప్పుడు, ఎక్కడో దూరాన్న ఉన్న గ్రహములలో జీవించే సదాచారమైన మరియు సచేతనమైన సృష్టాన్ని దేవుడూ సృష్టించుటలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యము ఏమైయుండవచ్చు?”

సారాంశములో, విశ్వములో వేరేచోట ఎక్కడ జీవించుటకు వీలులేదని బైబిలులో ఎటువంటి కారణమును ఇవ్వలేదు. వాస్తవానికి, అనేక కారణములను ఎందుకైతే ఉండకూడదో అని బైబిలు స్పష్టంగా చెప్తుంది. అవును, అక్కడ చాలా వినూత్నమైన మరియు వివరించలేని విషయాలు జరిగినవి. కారణమేమి లేదు, అయినా, పరదేశీయులకు లేక యు ఎఫ్ ఓలకు దానిని ఆపాదించకూడదు. ఈ సంఘటనలను గూర్చి ఏదైనా నిదానించి చూడాల్సిన కారణము ఒకవేళ నున్నట్లయితే, అది కేవలము ఆత్మీయమైనదై మరియు ప్రత్యేకముగా, ప్రప్రధమంగా, దయ్యములకు సంభంధించినదై యుండాలి.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


పరదేశీయులు లేక యు ఎఫ్ ఓ లాంటివి ఏమైనా వున్నాయా?