క్రైస్తవ తండ్రుల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?ప్రశ్న: క్రైస్తవ తండ్రుల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

జవాబు:
లేఖనములో చెప్పబడిన మాహాగొప్ప ఆఙ్ఞ ఏంటంటే:“నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణశక్తితోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమింపవలెను" (ద్వితియోపదేశకాండము 6:5).రెండవ వచనౌము చూచినట్లయితే, మనము చదువుతాము, "నీవును నీకుమారుడును నీకుమారుని కుమారుడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి నేను నీ కాఙ్ఞాపించు ఆయన కట్టడలన్నియు ఆఙ్ఞాలన్నియు నీజీవిత దినములన్నిటను గైకొనుచు నీవు ధీర్ఘాయుష్మంతుడగునట్లు మీరు స్వాధీనపరచుకొనునుటకు ఏరు దాటి వెళ్ళుచున్న దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు భోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆఙ్ఞాపించిన ధర్మమంతయు అనగా కట్టడలు విధులు ఇవే.” ద్వితియోపదేశకాండము 6:5 ను వెంబడించినట్లయితే, మనము చదివేది, “నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి, నీ ఇంట కూర్చుండునప్పుడును త్రోవను నడచునప్పుడూను పండుకొనునప్పుడును లేచునప్పుడును వాటిని గూర్చి మాటాలాడవలెను; సూచనగ వాటిని నీచేతికి కట్టుకొనవలెను” (వ. 6-7).

ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో తండ్రి పాత్ర చాల శ్రద్దతో తనపిల్లలకు వారి అత్మీయ అభివృధ్ధికొరకు మరియు వారి శ్రేయస్సుకొరకు ప్రభువుని మార్గములో మరియు ఆయన మాటల ద్వార హెచ్చరిస్తూన్నట్లు ప్రత్యక్షపరుస్తుంది. తండ్రి ఎవరైతే లేఖనములలోని ఆఙ్ఞాలకు విధేయతచూపించినవారే ఆవిధంగా చేస్తారు. ఇది మనలను సామెతలు 22:6, "బాలుడు నడువవలసిన త్రోవను వారికి నేర్పుము. వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దానినుండి తొలగిపోడు." "తర్ఫీదు" అనేది మొదటిగా తాలి మరియు తండ్రి తమ పిల్లలకు ఇవ్వవలసిన మొట్టమొదటి హెచ్చరికలు, ఉధాహరణకు, తన ఆదిమ విద్యాభ్యాసము. ఆ తర్ఫీదు కేలము తమ బిడ్డలకు ఎటువంటి జీవితవిధానము జీవించవలెనో అనేది వారికి స్పష్టముచేయుటకు నియమించబడినవి. ఈ విధంగా బిడ్డల మొందు చదువు విషయమై ఆరంభించుట గొప్ప ప్రాముఖ్యతను చోటుచేసుకుంది.

ఎఫెసీయులకు 6:4 తండ్రికిచ్చిన హెచ్చరికలు అవి వ్యతిరేకమైన మరియు వాస్త్వమైన మార్గములగురించి సంక్షిప్తముగా ఇవ్వబడినది. "తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభువుయొక్క షిక్షలోను భోధలోను వారిని పెంచుడి." ఈ వచనమునకు వ్యతిరేక భాష్యమేంటంటే కౄరత్వము, అన్యాయము, పక్షపాతము, లేక అకారణములేని అధికారమును అభ్యసించటం అటువంటి ప్రభావమును పిల్లలలో వ్యతిరేకతను పెంచుటకు తండ్రి చేయకూడదని సూచిస్తుంది. పిల్లలపట్ల కఠినత్వము, కారణములేని నడత పిల్లలలో హృదయములో చెడును పోషించేదిగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది.

"రేపక" అనేపదమునకు అర్థము "రెచ్చగొట్టుట, ఆగ్రహము పుట్టించుట, ఎక్కిరించటం, లేక ఉసికొలపటం." ఇది చెడు ఆత్మతో మరియు చెడు పధ్ధ్దతులలో జరుగును- కౄరత్వము, అకారణములేనితనం, కౄరత్వము." ఇది చెడూ ఆత్మ మరియు చెడు పద్దతులు ద్వారా జరుగుతావి- కౄరత్వము, అకారణములేనితనము, ఉగ్రత, వొగరు, కఠినముగా అడగడము, అవసరములేని నిర్భంధాకాలు, మరియు నిరంకుశమైన అధికారముతో కూడిన స్వ్వ్ర్థపరమైన పట్టు. అలాంటి ప్రకోపనం అది ప్రతికూలమైన చర్యలను పుట్టించును, బిడ్డ్ల ఆప్యాతను నశింపజేయును, పరిశుధ్ధతనుగూర్చిన కోరికను అణచును, మరియు తలిదండ్రులను సంతోషపెట్టుట సాధ్యపరచలేమని వారు బాగుగా భావాలను కలిగియుంటారు. తెలివైన తలి/తండ్రి అమితమైన కోరికలను మరియు ప్రేమ ద్వార సాధుత్వము పట్ల విధేయత చూపించుటకు వెదకుతారు.

ఎఫెసీయులకు 6:4 లోని భాగము వాస్తవమైనవి సమగ్రమైన లక్ష్యములో వివరించబడింది- వారిని విధ్యాభ్యాసము చదివించుటలోను, వారిని పైస్థితికి నడిపించుటలోను, వారి జీవితాంతము ప్రభువుయొక్క శిక్షలోను మరియు వారి ప్రవర్తనా సరళిని అభివృధ్ధిపరచుటలోను తోడ్పడును. ఇదంతయు వారిని సరియైన మార్గములో తర్ఫీదుచేయుటకు మరియు క్రమశిక్షణలో పెట్టే విషయములో జరగాల్సిన ప్రతిచర్య. "ఉపదేశించుట" అనే మాటకు అర్థం బిడ్డలకు వారి తప్పులను గురించి ఙ్ఞప్తికితెస్తూ (ఫలితమునిచ్చేదిశవైపు) మరియు కర్తవ్యాలు ( భాధ్యతలు) చెప్పేవిగావుంటాయి.

దేవుని చేతిలో క్రైస్తవ తండ్రి నిజంగా మంచిపనిముట్టుగా వున్నాడు. ప్రభువుయొక్క శిక్షలోను మరియు వారి ప్రవర్తనా సరళిని అభివృధ్ధిపరచుటకు భోధలోను ఈ మొత్తము పద్దతిలో దేవుడు ఇచ్చిన ఆఙ్ఞలలో మరియు ఆయన నడిపించేవిధానములోను జరగాల్సినదేంటంటే ఆయన అధికారములోనికి తక్షణమైన మరియు తక్షణంగా బిడ్డలయొక్క మనస్సుతో, హృదయముతో, మరియు మనసాక్షితో సంభంధముకలియుండేటట్ళు చూడవలెను. మానవ తండ్రి ఎన్నడూ అంతిమ అధికారముతో సత్యాన్ని మరియు భాధ్యతను నెరవేర్చడానికి వ్యక్తిగతముగా వారి సమక్షములో ఉండకూడదు. అది కేవలము ఎవరి అధికారములోనైతే వారి విధ్యాభ్యాసమునకు చెందిన గురిని చేరుకోడానికి తోడ్పడుతుందో ఆ దేవునిని వారి జీవితాలలో భోధకునిగా మరియు పరిపాలకుడుగా వారి బిడ్డలు అంగీకరించేటట్లు చూడటమే ఈ మానవ తండ్రియొక్క కర్తవ్యము.

మార్టిన్ లూధరు చెప్పేదేంటంటే, "బిడ్డ మంచి పనిచేయునప్పుడు దండించుటకు ఇనుపకప్పి బదులు ఒక యాపిలును ప్రక్కన పెట్టండి." క్రమశిక్షణ అనేది ఎక్కువగా వరినిమిత్తము ప్రార్థిస్తూ జాగ్రత్తతోకూడిన మెలకువతోను మరియు నిరంతరమైన తర్ఫీదులోను అభ్యాసముచేయవలెను. దండించుట,క్రమశిక్షణ, మరియు దేవుని వాక్యముద్వారా సలహానిచ్చుట, వారికి రెండూ చీవాట్లువేయుటలోను మరియు ప్రోత్సాహించుటలోను, అదే రీతి "ఉపదేశించుట" కు అతి ముఖ్యమైనది. నేర్పించుట అనేది దేవునినుండి వచ్చేది, క్రైస్తవ అనుభవము అనే పాఠాశాలలో నేర్చుకొనేది, మరియు అది ప్రాధమికంగా తండ్రినుండి నడిపించబడవల్సినది , గాని దానితో పాటు ఆయన అధికారముక్రింద , తల్లికూడ నేర్పించబద్దులైయున్నారు. క్రైస్తవ క్రమశిక్షణ చాల అవసరమైనది వారిని దేవుని పట్ల సరియైన గౌరవముతోను, తల్లిదండ్రుల అధికారముపట్ల అభిమానముతోను, క్రైస్తవ విలువలపట్ల ఙ్ఞాముతోను మరియు వారి అలవాట్లుపట్ల ఆశా నిగ్రహముతోను మెలిగేటట్లు తయారుచేయాలి.

"దైవజనుడు సన్నద్దుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి యుండునట్లు దైవావేశమువలన కలిగిన ప్రతిలేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతియంది శిక్షచేయుటకును ప్రయోజనకరమై యున్నది" (2 తిమోతి 3:16-17). తండ్రికివ్వబడిన మొట్టమొదటి భాధ్యత పిల్లలు లేఖనములతో తెలిసుకొనునట్లు చేయుట. తండ్రి దేవుని సత్యమును భోధించటానికి ఆయన ఉపయోగించే పద్దతి మరియు ఉపాయములు వేరే అవ్వవచ్చు. తండ్రి ఒక మాదిరిగానుండుటలో విశ్వాస్యత చూపించునట్లు, తమ బిడ్డలు దేవునిగురించి ఏదైతే నేర్చుకున్నారో వారేమిచేసినా మరియు వారెక్కడికి వెళ్ళినా అది వారిని వారు జీవించినంతకాలము మంచి స్థాయిలో వుంచును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవ తండ్రుల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?