settings icon
share icon
ప్రశ్న

ఇస్సాకును బలి ఇవ్వమని దేవుడు అబ్రాహాముకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు?

జవాబు


అబ్రాహాము తనతో నడిచినప్పుడు చాలాసార్లు దేవునికి విధేయత చూపించాడు, కాని ఆదికాండము 22 లోని పరీక్ష కంటే తీవ్రమైన పరీక్షలు ఏవీ ఉండవు. దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు, “నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని, అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పెను ”(ఆదికాండము 22:2 ఎ). ఇస్సాకు వాగ్దానం చేసిన కుమారుడు కాబట్టి ఇది ఆశ్చర్యకరమైన అభ్యర్థన. అబ్రాహాము ఎలా స్పందించాడు? తక్షణ విధేయతతో; మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున, అబ్రాహాము ఇద్దరు సేవకులు, ఒక గాడిద మరియు అతని ప్రియమైన కుమారుడు ఇస్సాకుతో బలిఅర్పణ కోసం కట్టెలతో తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. దేవుని గందరగోళ ఆజ్ఞకు ఆయన ప్రశ్నించని విధేయత దేవునికి అర్హమైన కీర్తిని ఇచ్చింది మరియు దేవుణ్ణి ఎలా మహిమపరచాలో మనకు ఒక ఉదాహరణ. అబ్రాహాము చెప్పినట్లుగా మేము పాటించినప్పుడు, దేవుని ప్రణాళిక ఉత్తమమైన దృశ్యం అని నమ్ముతూ, మేము అతని లక్షణాలను ఉద్ధరిస్తాము మరియు ఆయనను స్తుతిస్తాము. ఈ అణిచివేత ఆజ్ఞను ఎదుర్కోవడంలో అబ్రాహాము విధేయత దేవుని సార్వభౌమ ప్రేమను, అతని విశ్వసనీయతను మరియు అతని మంచితనాన్ని ప్రశంసించింది మరియు ఇది మనకు అనుసరించడానికి ఒక ఉదాహరణను అందించింది. అతను తెలుసుకున్న మరియు ప్రేమించిన దేవునిపై ఆయనకున్న విశ్వాసం అబ్రాహామును హెబ్రీయులు 11 లోని నమ్మకమైన వీరుల మతంలో ఉంచారు.

దేవుడు అబ్రాహాము విశ్వాసాన్ని రక్షణనికి ఏకైక మార్గంగా అతని తరువాత వచ్చిన వారందరికీ ఉదాహరణగా ఉపయోగిచాడు. ఆదికాండము 15:6, “అతడు యెహోవాను నమ్మెను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను.” ఈ సత్యం క్రైస్తవ విశ్వాసానికి ఆధారం, రోమా 4:3, యాకోబు 2:23 లో పునరుద్ఘాటించారు. అబ్రాహాముకు జమ చేసిన ధర్మం, మన పాపాలకు దేవుడు అందించిన బలిని యేసుక్రీస్తును విశ్వాసం ద్వారా స్వీకరించినప్పుడు మనకు లభించిన అదే ధర్మం. "దేవుడు పాపము చేయని వ్యక్తిని మన కొరకు పాపముగా చేశాడు, తద్వారా ఆయనలో మనము దేవుని నీతిగా మారిపోతాము" (2 కొరింథీయులు 5:21).

క్రొత్త నిబంధనలో ప్రాయశ్చిత్తం బోధన, మానవజాతి పాపానికి ప్రభువైన యేసును సిలువపై అర్పించిన బలి అర్పణకు ఆధారం అబ్రాహాము పాత నిబంధన కథ. అనేక శతాబ్దాల తరువాత యేసు ఇలా అన్నాడు, “మీ తండ్రియైన అబ్రాహాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది చూచి సంతోషించెను అనెను”(యోహాను 8:56). రెండు బైబిలు వృత్తాంతాల మధ్య కొన్ని సమాంతరాలు క్రిందివి:

• “నీ కొడుకుని, నీ ఏకైక కుమారుని ఇస్సాకుని తీసుకోని” (వ.2); " దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారుని ఇచ్చేను ..." (యోహాను 3:16).

“మోరియా ప్రాంతానికి వెళ్ళు. అక్కడ అతన్ని బలి ఇవ్వండి… ”(వ. 2); ఈ ప్రాంతం చాలా సంవత్సరాల తరువాత యెరూషలేము నగరం నిర్మించబడిందని నమ్ముతారు, అక్కడ యేసు దాని నగర గోడల వెలుపల సిలువ వేయబడ్డాడు (హెబ్రీయులు 13:12).

• “దహనబలిగా అతన్ని అక్కడ బలి ఇవ్వండి” (వ. 2); "క్రీస్తు మన పాపాల కొరకు లేఖనాల ప్రకారం మరణించాడు" (1 కొరింథీయులు 15:3).

· “అబ్రాహాము దహనబలికి కలపను తీసుకొని తన కుమారుడైన ఇస్సాకుపై ఉంచాడు” (వ.6); యేసు, “తన సిలువను మోస్తున్నాడు. . . ” (యోహాను 19:17).

· “అయితే దహనబలికి గొర్రె ఎక్కడ ఉంది?” (వ.7); యోహాను, “ఇదిగో, ప్రపంచ పాపమును తీసే దేవుని గొర్రెపిల్ల!” అని అన్నాడు. (యోహాను 1:29).

• కుమారుడైన ఇస్సాకు త్యాగం కావడంలో తన తండ్రికి విధేయత చూపించాడు (వ.9); కొంత దూరము వెళ్లి, సాగిలపడి– నా తండ్రీ, సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నాయొద్దనుండి తొలగి పోనిమ్ము, అయినను నా యిష్టప్రకారము కాదు నీ చిత్త ప్రకారమే కానిమ్మని ప్రార్థించెను”(మత్తయి 26:39).

• పునరుత్థానం - ఇస్సాకు (అలంకారికంగా) మరియు వాస్తవానికి యేసు: “అబ్రాహాము శోధింపబడి విశ్వాసమునుబట్టి ఇస్సాకును బలిగా అర్పించెను. ఎవడు ఆ వాగ్దానములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో,

–ఇస్సాకువలననైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెప్పబడెనో, ఆ అబ్రాహాము, మృతులను సహితము లేపుటకు దేవుడు శక్తిమంతుడని యెంచినవాడై, తన యేకకుమారుని అర్పించి, ఉపమానరూపముగా అతనిని మృతులలోనుండి మరల పొందెను. " (హెబ్రీయులు 11:17-19); యేసు, “ఆయన ఖననం చేయబడ్డాడని, మరియు మూడవ రోజున ఆయన లేఖనాల ప్రకారం లేపబడ్డాడు” (1 కొరింథీయులు 15:4).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ఇస్సాకును బలి ఇవ్వమని దేవుడు అబ్రాహాముకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries