Magiging mahalaga ba ang pagkatuklas sa Arko ni Noe? 

Tanong: "Magiging mahalaga ba ang pagkatuklas sa Arko ni Noe?"

Sagot:
Ilang taon lamang ang nakararaan, marami na ang nagangkin na kanila ng natuklasan ang arko ni Noe. Ang mga pagkatuklas na ito ay sa iba’t ibang lokasyon, mula sa Bundok ng Ararat sa Turkey, hanggang sa isang bulubunduking lugar sa Iran at sa isa pang lokasyon sa Bundok ng Ararat (na may lugar pa para sa mga dumadalaw). Hindi layunin ng artikulong ito na suriin kung lehitimo ang mga pagaangking ito. Sa halip, ang katanungan na bibigyan namin ng kasagutan ay, magiging mahalaga ba ang pagkatuklas ng Arko ni Noe? Ang pagkakatuklas ba sa Arko ni Noe ay magpapanumbalik sa tao sa Diyos at magiging dahilan upang sila’y sumampalataya?

Ang pagkatuklas sa isang istruktura na hugis bangka sa kabundukan ng Gitnang Silangan, na tinatayang may edad na 2,500 B.C., ang panahon kung kailan itinala ng Bibliya ang arko ni Noe, kasama ang mga ebidensya ng labi ng hayop na sumakay doon ay tiyak na magiging isang napakalaking tuklas. Para sa mga naniniwala sa Diyos at nagtitiwala sa Bibliya bilang Kanyang hiningahang salita, ito ay isang makapangyarihang kumbinasyon na magpapatunay na ang Bibliya ay totoo at ang sinaunang kasaysayan ng tao na binanggit sa Bibliya ay tunay gaya ng inilalarawan dito. Ang isang napatunayang pagkatuklas sa Arko ni Noe ay maaaring magtulak sa mga naghahanap at sa mga bukas ang isip kahit nagdududa sa Diyos na muling timbangin ang kanilang mga paniniwala. Gayunman, para sa mga kritikong sarado ang isip at matitigas ang pusong mga ateista, ang pagkatuklas sa Arko ni Noe ay hindi makakatinag sa kanilang paniniwala.

Idineklara sa Roma 1:19-20, “Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa.” Kung ang isang tao ay tumatanggi sa malinaw na ebidensya na may Diyos sa pamamagitan ng mga nakikita sa kalawakan, walang anumang tuklas na may kinalaman sa Bibliya ang makakapagbago ng kanyang isip. Gayundin naman, sinabi ni Hesus sa Lukas 16:31, “Sinabi naman sa kanya ni Abraham, 'Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.” Walang anumang tuklas, argumento at himala ang makakapagpabago ng isip ng isang tao na binulag ni Satanas (2 Corinto 4:4) katulad din sa isang matigas na puso at saradong isip, na tumatanggi sa liwanag ng Ebanghelyo.

Sa kabilang banda, may magiging problema ba kung hindi matutuklasan ang Arko ni Noe? Wala. Walang magiging problema dahil ang bawat tala sa Bibliya ay malinaw ng napatanuyan. Ang Kristiyanong pananampalataya ay natatag sa pananampalataya. “Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita” (Juan 20:29). Gayunman, may dalawang pangunahing paliwanag kung bakit maaring hindi na makita pa ang Arko ni Noe. Una, ang kahoy na ginamit para sa pagbuo ng Arko ay napakahalaga para kay Noe at sa kanyang pamilya pagkatapos ng baha. Kailangan nila ang kahoy para sa pagtatayo ng kanilang titirhan. Posible na ginamit ni Noe at ng kanyang pamilya o ng mga lahing nanggaling sa kanya ang kahoy para sa layuning ito at iba pa. Ikalawa, kahit na iniwang buo ni Noe at ng kanyang pamilya ang Arko, sa loob ng humigit kumulang na 4,500 taon, (kung ang ituturing na literal ang panahon ng kasaysayan ayon sa Bibliya), ang isang istrukturang yari sa kahoy na nakalantad sa mga elemento sa loob ng 4,500 taon ay tiyak na matutunaw kung hindi man, wala ng malaking bahagi nito ang matitira.

Habang ang pagkatuklas sa Arko ni Noe ay isang napakalaki at makapangyarihang tuklas sa arkelohiya, hindi ito isang bagay na maaaring paglagakan ng Kristiyano ng Kanyang pananampalataya. Ang pagkatuklas sa Arko ni Noe o ng Kaban ng Tipan o ng Hardin ng Eden o ng alinman sa mga bagay na tinutukoy sa Bibliya ay hindi magpapatunay sa pananampalatayang Kristiyano at hindi makakapagpabago ng isip ng sinuman na hindi inilalapit ng Diyos kay Hesus (Juan 6:44). “Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita” (Hebreo 11:1).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Magiging mahalaga ba ang pagkatuklas sa Arko ni Noe?