Mga katanungan patungkol sa PaglikhaMga katanungan patungkol sa Paglikha

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkalikha laban sa ebolusyon?

Ang pananampalataya sa Dios at ang siyensiya ba ay magkasalungat?

Ano ang Teorya ng Matalinong Disenyo (Intelligent Design)?

Ano ba ang edad ng daigdig? Gaano na katanda ang daigdig?

Ang baha ba sa panahon ni Noe ay pandaigdigan o pambansa lamang?

Bakit inilagay ng Diyos ang punongkahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama sa Hardin ng Eden?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?

Nangangahulugan ba na ang "mga araw" sa Genesis 1 ay literal na araw na may 24 oras?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taong kweba, sinaunang tao, o mga taong Neanderthal?

Bakit may dalawang magkaibang kwento ng paglikha sa Genesis 1 at 2?

Ang teorya ng paglikha ba ay mapapatunayan ng siyensya?

Ano ang teorya ng agwat (gap theory)? Mayroon bang radikal na nangyari sa pagitan ng Genesis 1:1 at Genesis 1:2?

Ano ang theistic evolution (makadiyos na ebolusyon)?

Mga katanungan tungkol kina Adan at Eba?

Ang mga kuwento ba sa Bibliya ay kinopya lamang mula sa mga alamat at mitolohiya ng ibang relihiyon?

Bakit napakahalaga ang paniniwala tungkol sa paglikha ayon sa Bibliya?

Ginamit ba ng Diyos ang ‘Big Bang’ sa paglikha sa sansinukob?

Kanino natatakot si Cain pagkatapos niyang patayin si Abel?

Ano ang nangyari sa bawat araw ng paglikha?

Ano ang kuwento ng paglikha ayon sa Bibliya?

Paano nakakaimpluwensya ang mga paniniwala tungkol sa paglikha sa iba pang mga teolohiya?

Ano ang naging dahilan ng paglalaho ng mga dinosaur?

Ano ang pinakamagandang ebidensya/argumento para sa matalinong pagdidisenyo?

Ano ang mga depekto ng teorya ng ebolusyon?

Ang kasalanan ba talaga nina Adan at Eba ay ang pagkain ng isang piraso ng ipinagbabawal na bunga?

Saan ang lokasyon ng Halamanan ng Eden?

Lumikha ba ang Diyos ng ibang mga tao maliban kina Adan at Eba?

Ang pagkakatulad ba ng DNA ng tao at DNA ng chimpanzee ang ebidensya para sa teorya ng ebolusyon?

Ano ang leviathan?

Paanong nagkaroon ng liwanag sa unang araw ng paglikha kung ang araw ay nilikha sa ikaapat na araw?

Paano pinagkasya ni Noe ang lahat ng mga hayop sa Arko?

Magiging mahalaga ba ang pagkatuklas sa Arko ni Noe?

Mga katanungan tungkol sa Arko ni Noe: Gaano katagal ginawa ni Noe ang Arko?

Bakit hindi nagtaka sina Adan at Eba na nakikipagusap sa kanila ang isang ahas?

Ano ang nangyari sa Tore ng Babel?

Bakit nilikha ng Diyos ang napakalaking kalawakan at ang iba pang mga planeta kung ang buhay ay narito lamang sa mundo?

Mayroon bang ebidensya para sa pananaw na isang batang mundo?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Paglikha