settings icon
share icon
Tanong

Ano nga ba ang kahulugan ng buhay?

Sagot


Ano ang kahulugan ng buhay? Paano ako makakasumpong ng layunin, katagumpayan at kasiyahan sa aking buhay? Mayroon ba akong kakayahan upang punuin ang isang bagay na pangwalang hanggan? Napakaraming tao ang patuloy na hinahanap kung ano nga ba ang kahulugan ng buhay. Kanilang inaalala ang mga taong nagdaan at nagtataka sila kung bakit hindi nagtagumpay ang kanilang mga relasyon at sa wari nila'y walang saysay ang lahat ng kanilang mga nagawa, kahit naabot pa nila ang mga nais marating at matupad na pangarap. May isang sikat na manlalaro ng larong baseball na kabilang sa prestihiyosong “Hall of Fame” ng larong baseball. Tinanong siya kung ano ang nais niyang sinabi sana sa kanya bago pa man siya nagsimulang maglaro ng baseball. Sumagot siya, nais ko sanang may nagsabi sa akin noon pa, na kung maabot ko man ang tuktok ng tagumpay wala pala itong saysay. Maraming mga pangarap ang natuklasang wala palang saysay matapos ang maraming taong nasayang sa pagsusumikap upang makamit mga ito.


Sa mundo ng tao, sinisikap niya na makamit ang kanyang mga layunin at iniisip na dahil sa kanilang mga ginagawa ay masusumpungan nila ang kahulugan ng buhay. Ilan sa mga pinagsisikapang makamit ng tao ay ang tagumpay sa negosyo, pagkakamal ng maraming salapi, pagkakaroon ng mabuting relasyon, pag-aasawa at paggawa ng mabuti sa kapwa at marami pang iba. Subalit maraming tao ang nagsabing sa kabila ng nakamit na nila ang lahat ng kanilang mga pangarap, nagkamal na ng kayamanan at nagkaroon ng mabuting relasyon at nakamit ang pinapangarap na maging asawa ngunit tila mayroon pa ring kulang sapagkat may puwang sa kanilang mga puso na kailanma'y hindi kayang punan ng ano mang bagay sa sanlibutan na Diyos lamang ang tanging makapupuno.

Inilarawan ng may-akda ng Mangangaral ang kanyang nararamdaman nang kanyang sinabi na walang kabuluhan, walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang may-akda ng aklat na ito ay isang napakayamang tao at walang katulad ang kanyang angking talino mula noong kanyang kapanahunan hanggang sa ngayon. Napakarami rin niyang naging asawa, napakaganda ng kanyang palasyo at hardin na kinainggitan ng ibang mga kaharian. Natikman rin niya ang pinakamasarap na mga alak at pagkain at naranasan ang lahat ng uri ng mapaglilibangan. Sinabi din niya na dumating siya sa punto ng kanyang buhay na lahat ng gusto ng kanyang puso kanya ng nakuha ngunit sinabi pa rin niyang ang buhay ay walang kabuluhan. Bakit may ganitong kakulangan ang tao? Sapagkat nilalang tayo ng Diyos para sa isang mas mataas na patutunguhan at ang layunin Niya sa atin ay hindi lamang para sa buhay na ito sa mundo. Sabi nga ni Solomon, inilagay ng Diyos sa puso ng tao ang pagnanasa sa walang hanggang mga bagay. Sa ating mga puso alam nating ang “Dito at Ngayon” ay hindi ang siyang kabuuan ng ating buhay. Alam nating mayroon pang mas higit dito.

Sa unang aklat ng Bibliya, ang Genesis, makikita natin na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis (Genesis 1:26) Ang ibig sabihin nito ay mas katulad tayo sa Diyos kaysa sa ano pa mang bagay. Nalaman din nating nahulog sa kasalanan ang tao. Ang mga sumusunod ay totoo: (1) Ginawa ng Diyos ang tao na marunong makisama (Genesis 2:18-25), (2) Binigyan ng Diyos ang tao ng trabaho (Genesis 2:15), (3) Nakihalubilo ang Diyos sa tao(Genesis 3:8) at (4) Ibinigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa mundo. (Genesis 1:26) Ano ba ang kahalagahan ng mga nabanggit? naniniwala akong ang lahat ng ito ay ibinigay ng Diyos upang maging ganap ang kasiyahan at katagumpayan ng tao. Subalit ang lahat ding ito lalong lalo na ang pakikihalubilo ng Diyos sa tao ay naapektuhan ng mahulog ang tao sa kasalanan (Genesis 3).

Sa huling aklat ng Bibliya, ang Pahayag, sinasabi dito na sa wakas ng panahon, gugunawin ng Diyos ang kasalukuyang langit at lupa at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Sa panahong iyon, ibabalik rin niya ang pakikihalubilo Niya sa mga taong Kanyang tinubos. Ang mga taong hindi karapat-dapat ay itatapon sa lawang apoy.(Pahayag 20:11-15) At ang sumpa ng kasalanan ay mawawala na, wala na ring kasalanan, kalungkutan, karamdaman, kamatayan, gutom, sakit at lahat ng masasakit na karanasan. (Pahayag 21:4) Ang lahat ng mananampalataya ay magmamana ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay maninirahang kasama nila at sila ay magiging mga anak ng Diyos. (Pahayag 21:7) Ginawa tayo ng Diyos upang makasama Siya. Nagkasala ang tao at dahil dito nasira ang relasyon natin sa Diyos, subalit ibinalik ng Diyos ang relasyong iyon sa mga taong kanyang hinirang upang sumampalataya.

Ang pagkakamit ng lahat ang kagustuhan sa lupa ngunit mamatay na hiwalay sa Diyos ay mas nakakatakot na higit sa anupamang bagay! Subalit ginawa ng Diyos na posible pang magkamit ang tao ng walang hanggang kaligayahan (Lucas 23:43) at pwede pa Niyang gawing ganap at makabuluhan ang ating buhay sa mundo. Ngayon, paano natin makakamit ang walang hanggang kasiyahan at ang katiyakan ng buhay sa langit habang tayo ay naririto pa sa lupa?

Ang Kahulugan ng Buhay na Tinubos ni Hesu Kristo

Ang totoong kahulugan ng buhay ngayon at ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kung makakaroon muli ang isang tao ng relasyon sa Diyos. Naputol ang naturang relasyon noong nagkasala si Adan at Eba. Ngayon, ang relasyon ng tao sa Panginoon ay posibleng maibalik sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Hesu Kristo. (Gawa 4:12, Juan 14:6, Juan 1:12) Makakamit ng isang tao ang buhay na walang hanggan kung pagsisisihan niya ang kanyang mga kasalanan (Kung ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanyang pagkakasala, at nais niyang baguhin siya ni Hesus at gawing bagong nilalang) at mananampalataya kay Hesus bilang kanyang tagapagligtas ( Tingnan ninyo ang katanungang “Ano ang Plano ng Kaligtasan” para sa karagdagang impormasyon sa napaka-importanteng isyu na ito.)

Ang totoong kabuluhan ng buhay ay hindi makakamtan kung alam lang natin na si Hesus ay ang tagapagligtas. Sa halip, ang totoong kahulugan ng buhay ay matatagpuan kung ang isang tao ay susunod kay Kristo bilang Kanyang alagad, kikilalanin Siya at magbigay ng panahon para sa Kanya at sa Kanyang Salita, Ang Bibliya. Kasama dito ang pagsamba, pasasalamat, paghingi ng tawad at pagpapaabot sa Diyos ng kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at paglakad sa buhay na ito kasama ang Panginoon, bilang pagsunod sa kanyang kautusan.

Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya maaaring sabihin mo sa iyong sarili na “Hindi ko iyan gusto o hindi iyan ang magdudulot ng kaganapan sa aking buhay” ngunit kung maaari ipagpatuloy mo ang iyong pagbabasa. Sinabi ni Hesus ang mga sumusunod na salita.

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.” (Mateo 11:28-30) “Naparito ako upang ang mga tupa'y magkakaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya” (Juan 10:10b) “Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninuman na sumunod sa Akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa Akin ay siyang magkakamit noon.” (Mateo 16:24-25) Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan (Awit 37:4).

Ang isinasaad ng mga naturang talata ay mayroon tayong kakayahang pumili. Maaari nating ipagpatuloy na pangunahan ang ating sariling buhay (ngunit ang resulta nito ay walang saysay na buhay) o puwede nating piliin ng buong puso ang Diyos at ang kanyang kagustuhan sa ating buhay (Magreresulta ito sa buhay na ganap, katugunan sa mga hangarin ng iyong puso at pagiging kuntento sa buhay.) Mangyayari ito dahil minamahal tayo ng ating Manlilikha at ang nais Niya ay para sa ating ikabubuti. (Hindi nito ibig sabihin na wala ng problema sa buhay kung hindi isang buhay na ganap at kasiya-siya sa kabila ng mga kahirapan at mga suliranin sa buhay.)

Sa huli nais kong ibahagi ang isang kuwento mula sa isang kaibigang pastor. Kung ikaw ay mahilig manood ng laro at nagdesisyon kang pumunta at manood sa isang larong propesyonal, puwede kang magbayad ng mumurahing tiket subalit ang iyong uupuan ay napakalayo sa pinangyayarihan ng laro. O puwede ka ring magbayad ng mas mahal na tiket subalit mas malapit ka naman sa mga atleta at sa mga nangyayaring aksyon. Kagaya din ito sa ating buhay Kristiyano. Ang pagmamasid sa pagkilos ng Diyos ay hindi gawain ng mga hindi mananampalataya. Ito ay gawain ng isang taong buong pusong nananampalataya kay Hesu Kristo na tumigil na sa pagsisikap na maabot ang kanyang mga pansariling kagustuhan sa buhay, upang masunod niya ang kagustuhan ng Diyos. (Isinuko na niya ng buong puso ang kaniyang buhay kay Kristo at sa Kanyang kagustuhan). Nararanasan niya ang kaganapan ng kaniyang buhay, puwede siyang humarap sa kanyang kapwa at sa Diyos ng walang dapat ikahiya.

Isinusuko mo na ba ang iyong buhay kay Hesus at sa Kanyang kagustuhan? Nais mo bang gawin ito? kung gagawin mo ito, hindi ka na muling maghahanap pa ng kahulugan at layunin sa buhay. Sa Kanya mo matatagpuan ang isang buhay na ganap at kasiya siya.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano nga ba ang kahulugan ng buhay?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries