settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa maling Doktrina

Ano ang Ateismo?

Ano ang Agnostisismo (Agnosticism)?

Ang anihilasyon (paglalaho) ba ng kaluluwa ay Biblikal?

Ang unibersalismo o kaligtasan ba ng lahat ng tao ay Biblikal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa Ebanghelyo ng Kasaganaan (Prosperity Gospel)?

Ano ang pinaniniwalaan ng preterismo (preterist) patungkol sa huling panahon?

Ano ang Arianismo (Arianism)?

Ano ang pagninilay na panalangin (contemplative prayer)?

Ano ang pagninilay na espiritwalidad (contemplative spirituality)?

Ano ang dualismo?

Ano ang teorya ng JEDP (JEDP Theory)?

Ano ang "moral relativism"?

Ano ang open theism?

Ano ang panteismo (pantheism)?

Ano ang pelagianismo (pelagianism) at semi-pelagianism?

Ano ang politeismo (polytheism)?

Ano ang kritisismong redaksyon (redaction criticism) at mataas na kritisismo (higher criticism)?

Ano ang problemang sinoptiko (Synoptic Problem)?

Ano ang kapanganakang muli sa pamamagitan ng bawtismo (baptismal regeneration)?

Ano ang bawtismo para sa mga patay?

Ano ang kolektibong kaligtasan?

Ano ang doktrina ng nawawalang kaligtasan o conditional security?

Ano ang relatibismo sa kultura (cultural relativism)?

Deconstructionism – ito ba ay isang tamang paraan ng interpretasyon sa Bibliya?

Totoo bang nakakapagpagaling ang mga faith healers? May pareho bang kapangyarihang magpagaling ang mga “faith healers” ngayon na gaya ni Hesus?

Ano ang Ebanghelyo ng kaligtasan para sa lahat?

Ano ang banal na pagtawa o holy laughter?

Si Hesus ba si Arkanghel Miguel?

Magkapatid ba si Hesus at si Satanas?

Ano ang katuruan na ngayo na ang kaharian o kingdom now?

Ano ang Latter Rain Movement?

Ano ang liberal na teolohiyang Kristiyano o liberal Christian theology?

Naaayon ba sa Bibliya ang personal na pagpapahayag?

Biblikal ba ang paggamit sa dugo ni Hesus sa panalangin?

Ano ang Kristiyanismong postmodern?

May kapangyarihan ba ang positibong pag-iisip?

Sino ang Reyna ng Langit?

Ano ang sekular na humanismo (secular humanism)?

Ano ang kilusang tinatawag na espiritwal na pormasyon (spiritual formation movement)?

Ano ang teorya ng panghihimatay o Swoon Theory? Nakaligtas ba si Hesus sa pagkakapako sa Krus?

Ano ang Toronto Blessing?

Naaayon ba sa Bibliya ang mga katuruan ng kilusang tinatawag na Word of Faith?

Ano ang deism / deismo? Ano ang pinaniniwalaan ng mga deista?

Ano ang demythologization? Kailangan bang alisin ang mga alamat sa Bibliya upang maging kapanipaniwala ito?

Ano ang documentary hypothesis / teoryang dokumentaryo?

Ano ang mga huwad na apostol?

Ano ang maling doktrina?

Ang kaligtasan ba sa biyaya at gawa ay isang huwad na Ebanghelyo?

Ano ang Hebrew (Hebraic) Roots movement (kilusang nagpapanumbalik sa pagiging Hebreo)?

Ano ang henoteismo / monolatrismo / monolatriya?

Ano ang kahulugan ng hidwang pananampalataya / maling katuruan?

Paano sasagot ang isang Kristiyano kung may mag-angkin na siya ay reinkarnasyon ni Jesus?

Ano ang Kinism / Kinismo?

Ang mga Kristiyano ba ay 'maliit na diyos'?

Ano ang Modalismo / Modalistic Monarchianism?

Ang ideya ba na Inang Kalikasan ay naaayon sa Bibliya?

Ang katuruan ba na tinatawag na sabihin mo at angkinin mo (name it claim it) ay naaayon sa Bibliya?

Ano ang Kristiyanismo ni Pablo?

Mayroon bang kapangyarihan ang positibong pagpapahayag (positive confession)?

Ano ang tinatawag na teolohiya ng proseso?

Ano ang ministeryo ng panghuhula?

Ang lahat ba ng nangangaral ng Ebanghelyo ng pagyaman / kasaganaan ay mga mandaraya o mga bulaang guro?

Ano ang tinatawag na binhi ng pananampalataya? Ano ang isang handog ng binhi ng pananampalataya?

Ano ang meditasyong transcendental (transcendental meditation?

Ang ideya ba ng chi ay sang-ayon sa pananampalatayang Kristiyano?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa maling Doktrina
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries