Mga katanungan patungkol sa maling Doktrina


Ano ang Ateismo?

Ano ang Agnostisismo (Agnosticism)?

Ang anihilasyon (paglalaho) ba ng kaluluwa ay Biblikal?

Ang unibersalismo o kaligtasan ba ng lahat ng tao ay Biblikal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa Ebanghelyo ng Kasaganaan (Prosperity Gospel)?

Ano ang pinaniniwalaan ng preterismo (preterist) patungkol sa huling panahon?

Ano ang Arianismo (Arianism)?

Ano ang pagninilay na panalangin (contemplative prayer)?

Ano ang pagninilay na espiritwalidad (contemplative spirituality)?

Ano ang dualismo?

Ano ang teorya ng JEDP (JEDP Theory)?

Ano ang "moral relativism"?

Ano ang open theism?

Ano ang panteismo (pantheism)?

Ano ang pelagianismo (pelagianism) at semi-pelagianism?

Ano ang politeismo (polytheism)?

Ano ang kritisismong redaksyon (redaction criticism) at mataas na kritisismo (higher criticism)?

Ano ang problemang sinoptiko (Synoptic Problem)?

Ano ang kapanganakang muli sa pamamagitan ng bawtismo (baptismal regeneration)?

Ano ang bawtismo para sa mga patay?

Ano ang kolektibong kaligtasan?

Ano ang doktrina ng nawawalang kaligtasan o conditional security?

Ano ang relatibismo sa kultura (cultural relativism)?

Deconstructionism – ito ba ay isang tamang paraan ng interpretasyon sa Bibliya?

Totoo bang nakakapagpagaling ang mga faith healers? May pareho bang kapangyarihang magpagaling ang mga “faith healers” ngayon na gaya ni Hesus?

Ano ang Ebanghelyo ng kaligtasan para sa lahat?

Ano ang banal na pagtawa o holy laughter?

Si Hesus ba si Arkanghel Miguel?

Magkapatid ba si Hesus at si Satanas?

Ano ang katuruan na ngayo na ang kaharian o kingdom now?

Ano ang Latter Rain Movement?

Ano ang liberal na teolohiyang Kristiyano o liberal Christian theology?

Naaayon ba sa Bibliya ang personal na pagpapahayag?

Biblikal ba ang paggamit sa dugo ni Hesus sa panalangin?

Ano ang Kristiyanismong postmodern?

May kapangyarihan ba ang positibong pag-iisip?

Sino ang Reyna ng Langit?

Ano ang sekular na humanismo (secular humanism)?

Ano ang kilusang tinatawag na espiritwal na pormasyon (spiritual formation movement)?

Ano ang teorya ng panghihimatay o Swoon Theory? Nakaligtas ba si Hesus sa pagkakapako sa Krus?

Ano ang Toronto Blessing?

Naaayon ba sa Bibliya ang mga katuruan ng kilusang tinatawag na Word of Faith?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa maling Doktrina