Mga katanungan patungkol sa Kaligtasan


Ano ang daan tungo sa Kaligtasan?

Si Hesus ba ang tamang daan?

Ang Kaligtasan ba ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa?

Kung minsan nang naligtas, ligtas na ba magpakailan pa man?

Naisusulat ba sa Bibliya ang walang hanggang Seguridad?

Papaano ako magkakaroon ng katiyakan sa aking kaligtasan?

Ano ba ang kabayaran ng kasalanan?

Papaano naliligtas ang mga tao noon bago namatay si Hesus para sa mga kasalanan?

Ano ang mangyayari sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarinig tungkol kay Hesus?

Ang seguridad ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan?

Papaanong ang Kapangyarihan ng Diyos at ang kalayaang pumili ng tao ay magkasabay na gumagawa para sa kaligtasan?

Ano ang nangyayari sa mga sanggol at bata kung sila ay mamatay? Saan makikita sa Bibliya ang edad ng pagkaalam ng mabuti at masama ("age of accountability")

Bakit hinihingi ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop sa Lumang Tipan?

Kung ang ating kaligtasan ay hindi na mawawala kailanman, bakit ang Bibliya ay mahigpit na nagbababala laban sa pagtalikod?

Nararapat ba na patuloy na humingi ng tawad ang mga Kristiyano?

Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng bawtismo? Ang bawtismo ba ay kailangan para sa ikaliligtas?

Ano ang kaligtasan? Ano ang doktrina ng Kristiyano sa kaligtasan?

Ano ang pagpapawalang sala?

Ano ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo ng Kristiyano sa Diyos? Bakit kailangan nating makipagkasundo sa Diyos?

New

Ano ang ibig sabihin ng katubusan ng Kristiyano?

Ano ang pagsisisi at kailangan ba ito sa kaligtasan?

Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Hesu Kristo?

Ligtas pa ba ang isang Kristiyanong tumalikod sa pananampalataya?

Itinuturo ba ng 1 Pedro 3:21 na kailangan ang bawtismo para sa kaligtasan?

Ang Gawa 2:38 ba ay nagtuturo na ang bawtismo ay kailangan sa kaligtasan?

Itinuturo ba ng Juan 3:5 na ang bawtismo ay kinakailangan para sa kaligtasan?

Itinuturo ba ng Markos 16:16 na kinakailangan ang bawtismo para sa kaligtasan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging mananampalataya habang nalalapit ang kamatayan?

Posible ba na ang pangalan ng isang tao ay mabura sa Aklat ng Buhay?

Paano kung hindi ko nararamdaman na ako ay ligtas?

Patuloy ka bang patatawarin ng Diyos kung paulit ulit kang gumagawa ng parehong kasalanan?

Maaari bang isauli ng isang Kristiyano ang kaligtasan?

Pinatatawad ba ng Diyos ang malalaking kasalanan?

Ano ang mga sangkap ng mensahe ng Ebanghelyo?

Ano ang ibig sabihin na namatay si Hesus para sa ating mga kasalanan?

Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng aklat ng buhay at ng aklat ng buhay ng Kordero?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng biyaya at habag?

Paano at para kanino ibinayad ni Hesus ang ransom para sa ating kasalanan?

Kung nagdududa ka sa iyong kaligtasan, nangangahulugan ba iyon na hindi ka tunay na naligtas?

Ano ang pagpapaging banal? Ano ang kahulugan ng pagpapaging banal sa mga Kristiyano?

Maaari bang maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pangkalahatang kapahayagan?

Mayroon bang ikalawang pagkakataon sa kaligtasan pagkatapos ng kamatayan?

Ano ang mga tanda ng tunay na pananampalataya o pananampalatayang nagliligtas?

Mayroon bang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos?

Ano ang tunay na Ebanghelyo?

Gaano kabata ang isang tao upang pagtiwalaan si Hesus bilang Tagapagligtas?

Ano ang Aklat ng Buhay?

Kaya ba akong iligtas ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na dinala tayo ng Diyos sa kaligtasan?

Ano ang simpleng pananampalataya para sa kaligtasan (easy-believism)? Madali bang sumampalataya at maligtas?

Bakit patay ang pananampalatayang walang gawa?

Paanong ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating gawa kung kinakailangan naman ang pananampalataya? Hindi ba’t ang pananampalataya ay isang gawa?

Kailangan bang ganap na maunawaan ang Ebanghelyo upang makapunta sa langit?

Ano ang pagluwalhati sa katawan?

Bakit hindi sapat ang pagiging mabuting tao para makapunta sa langit?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kaligtasan ng isang buong pamilya/sambahayan?

Kung ang parusa para sa ating mga kasalanan ay walang hanggang pagdurusa sa impiyerno, paano binayaran ni Hesus ang ating kasalanan kung hindi Siya naggugol ng walang hanggan sa impiyerno?

Bakit napakahalagang doktrina ang pagpapawang sala sa pamamagitan ng pananampalataya?

Ano ang kaligtasan sa pagpapasakop kay Hesus bilang Panginoon (Lordship salvation)?

Makakapunta ba sa langit ang mga taong may kapansanan sa pagiisip? Nagpapakita ba ng kahabagan ang Diyos sa mga taong may sira, may kapansanan, kulang at may sakit sa pagiisip?

Gaano kakipot ang makipot na daan? Si Hesus lang ba ang tanging daan patungo sa langit?

Paano ako maniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kung iisa lamang ang pagtukoy sa salitang “pananampalataya lamang” sa Bibliya (Santiago 2:24)?

Paano ko malalaman na isa ako sa mga pinili ng Diyos?

Ano ang ‘propitiation’ o pangpalubag-loob sa galit ng Diyos?

Ang pagpapahayag ba ng pananampalataya sa bibig ay kinakailangan para maligtas? Ano ang ibig sabihin ng Roma 10:9-10?

Ano ang pagbuhay sa espiritu ayon sa Bibliya?

Ang epekto ba ng kaligtasan ay para sa kabilang buhay lamang?

Bakit ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ang karaniwang pinaniniwalaan ng marami?

Ano ang biyayang nagliligtas?

Kung magpakamatay ang isang Kristiyano, ligtas pa rin ba siya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Kaligtasan

Alamin kung paano ...

makatanggap ng buhay na walang hanggantumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos