Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawaMga katanungan patungkol sa Pag-aasawa

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-aasawa?

Pangmatagalang buhay may asawa - ano ang susi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diborsiyo at pag-aasawang-muli?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iisang dibdib ng magka-ibang lahi?

Ano ang ipinapahintulot/o hindi ipinapahintuloy na gawin ng mag-asawang Kristiano sa pagtatalik?

Merong nga bang magkasing-puso? May itinakdang tao ba ang Dios na dapat mong mapangasawa?

Ako ay diborsyado. Maari ba akong muling magpakasal ayon sa Biblia?

Ang asawang babae ba ay kinakailangang magpasakop sa kanyang asawang lalake?

Paano ang tamang paraan ng pag-aasawa na naaayon sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng iiwan ang magulang at makikipisan sa asawa?

Mayroon pa bang pagaasawa sa langit?

Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kung ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang laman sa pagaasawa?

Bakit pinahintulutan ng Diyos ang pag-aasawa ng higit sa isa (polygamy) sa Bibliya?

Ang pangaabuso ba ay isang katanggap-tanggap na dahilan para sa pakikipagdiborsyo o pakikipaghiwalay?

Ano ang gagawin ng isang Kristiyano kung ang kanyang asawa ay nasangkot sa pangangalunya at nagkaroon ng anak sa labas?

Ano ang dapat na tugon ng Kristiyano kung siya ay pinagtataksilan ng kanyang asawa?

Ano ang kaibahan ng pagaasawang Kristiyano?

Ano ang pagkakaiba ng kasalang Kristiyano sa isang kasalang hindi Kistiyano?

Dapat ko bang ipagtapat ang aking pangangalunya sa aking asawa?

Ano ang mga Biblikal na pamantayan para sa diborsyo o paghihiwalay?

Ang pagaasawa ba ay makakahadlang sa iyong relasyon sa Diyos?

Ang muling pagaasawa ba pagkatapos ng diborsyo ay laging maituturing na pangangalunya?

Paano ko mapapanumbalik ang aking relasyon sa aking asawa?

Mali ba para sa magasawa na magtalik para lamang sa kasiyahan?

Ano ang ibig sabihin ng “huwag makipamatok”?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagaasawa ng mga bakla / pagaasawa sa pareho ang kasarian?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawa