settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Biblia

Ano ang Bibliya?

Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?

Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya?

Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon?

Papaano at kailan ginawa ang Canon ng Bibliya?

Ano ba ang tamang paraan sa pag-aaral ng Bibliya?

Ano ba ang ibig sabihin na ang Bibliya ay “kinasihan ng Diyos”?

Bakit natin kailangang basahin/pag-aralan ang Bibliya?

Sino ang mga manunulat ng mga Aklat ng Bibliya?

Bakit mahalaga na maniwala na walang pagkakamali ang Bibliya?

Posible ba na mas marami pang aklat ang maaaring madagdag sa Bibliya?

Ano ang canon o panukat sa Kasulatan?

Ang Bibliya ba ay may mali, nabago, naitama, napalitan o napakialaman?

Lumang Tipan at Bagong Tipan - Ano ang pagkakaiba?

Bakit tayo binigyan ng Diyos ng apat na Ebanghelyo?

Kailangan ko bang maniwala na ang Bibliya ay walang mali upang ako ay maligtas?

Anong mga aklat ang nawala sa Bibliya?

Bakit dapat pagaralan ang Lumang Tipan

Saan magandang magumpisa ng pagbabasa sa Bibliya?

Kinasihan ba ng Diyos ang mga sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12?

Ano ang Mapalad? Ano ang ibig sabihin ng “mapalad” sa sermon sa bundok ni Hesus?

Paano natin malalaman kung anong bahagi ng Bibliya ang maaring ilapat sa buhay natin ngayon?

Bakit napakaraming kalituhan tungkol sa itinuturo ng Bibliya?

Ang mga orihinal na manuskrito lamang ba ng Bibliya ang walang pagkakamali?

Maaari / dapat ba nating unawain ang Bibliya sa literal na paraan?

Ano ang doktrina ng iluminasyon ng Banal na Espiritu (illumination of the Holy Spirit)?

Ano ang kahulugan ng mga numero sa Bibliya?

Paano tayo magdedesisyon kung aling aklat ang kasama sa Bibliya gayong hindi sinabi sa Bibliya kung aling aklat ang kasama sa Kasulatan?

Bakit mahalaga na pagaralan ang Bibliya ayon sa konteksto? Bakit mali na unawain ang Bibliya ng hindi ayon sa konteksto?

Ano ang pagkakasundo ng mga Ebanghelyo?

Bakit tinatawag na Banal na Kasulatan ang Bibliya?

Paano nalaman ng mga tao na mayroong Diyos bago nagkaroon ng Bibliya?

Ang mga himala ba sa Bibliya ay dapat na unawain sa literal na paraan?

Ano-anu ang mga pangalan at titulo para sa Bibliya?

Ano ang Pentateuch?

Ang doktrina ba ng preserbasyon (pagiingat) ng Diyos sa Kasulatan ay naaayon sa Bibliya?

Mayroon bang katibayan sa pagkasi ng Diyos sa Bibliya?

Ang babala ba sa Pahayag 22:18-19 ay mailalapat sa buong Bibliya o sa Aklat lamang ng Pahayag?

Ano ang doktrina ng kasapatan ng Kasulatan? Ano ang ibig sabihin na ang Bibliya ay sapat na?

Ano ang tabak ng Espiritu?

Bakit mahalaga na maunawaan ang Bibliya?

Bakit napakahirap na unawain ang Bibliya?

Paano natin malalaman na ang Bibliya ang Salita ng Diyos at hindi ang Apocrypha, Koran at ang aklat ng Mormon at iba pa?

Ano ang susi sa paglalapat ng Bibliya sa aking buhay?

Naglalaman ba ang Bibliya ng mga alegorya?

Ano ang ibig sabihin na walang pagkakamali ang Bibliya? Ano ang doktrina tungkol sa hindi pagkakamali ng Bibliya?

Gaano kalaki ang impluwensya ng Bibliya sa lipunan?

Bakit mahalaga ang pagsasaulo ng mga talata ng Bibliya?

Paano ko matitiyak na ang Bibliya ay hindi lamang isang alamat?

Mapagkakatiwalaan ba ang Bibliya?

Maaari ba ninyo akong bigyan ng isang maiksing pagbubuod ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa Bibliya?

Ano ang Biblikal na hermeneutiko/hermeneutics?

Ano ang iba’t ibang anyo ng Biblikal na literatura?

Ano ang Biblikal na tipolohiya (typology)?

Anu-ano ang mga aklat ng Bibliya? Ano ang ibig sabihin na ang Bibliya ay binubuo ng iba’t ibang aklat?

Ano ang tinatawag na balumbon ng mga kasulatan mula sa Dagat na Patay (Dead Sea scrolls) at bakit sila mahalaga?

Ang Bibliya ba ay isa lamang kathang isip?

Anu-ano ang mga gnostikong Ebanghelyo (gnostic gospels)?

Ano ang ibig sabihin na ang Bibliya ay hiningahan o kinasihan ng Diyos?

Ano ang iba’t ibang teorya sa pagkasi o inspirasyon ng Diyos sa Bibliya?

Mayroon bang orihinal na Bibliya sa kasalukuyan?

Ano ang mga popular at mahahalagang tanong na makikita sa Bibliya?

Ano ang kuwento ng Lumang Tipan? Ano ang maiksing pagbubuod ng Lumang Tipan?

Ano ang kuwento ng Bagong Tipan?

Kritisismong tekstwal (textual criticism) – ano ito?

Paano naapektuhan ng proseso ng pagsasalin ang inspirasyon at ang hindi pagkakamali ng Bibliya?

Bakit dapat akong maniwala sa Bibliya?

Totoo ba ang mga codes o nakatagong mensahe sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng talaan ng mga angkan sa Bibliya?

Gaano karami sa Bibliya ang naipasa sa pamamagitan ng tradisyon?

Dapat ba tayong magbasa ng ibang aklat o Bibliya lamang?

Ang saradong canon (closed canon) – ano ang mga implikasyon nito?

Bakit tila nagpiprisinta ang apat na Ebanghelyo ng mensaheng kakaiba sa mensahe ng ibang mga aklat sa Bagong Tipan?

Ano ang tamang paraan sa pagtatapon ng isang sirang Bibliya?

Sino ang humati sa Bibliya sa mga kabanata at mga talata? Bakit at kailan ito ginawa?

Gaano na katanda ang Bibliya?

Totoo ba ang Bibliya?

Ano ang Bibliya ng mga Judio / Tanakh?

Ano ang Koine Greek o Griyegong Koine at bakit ito ang ginamit para isulat ang Bagong Tipan?

Kasalanan ba ang hindi pagbabasa ng Bibliya?

Itinuring ba ng mga manunulat ng Bagong Tipan ang kanilang mga sinulat bilang Kasulatan?

Ano ang tinatawag na Q gospel o Ebanghelyong Q? May kahit anong ebidensya ba para sa Ebanghelyong ito?

Lagi bang mali na gamitin ang isang talata ng hindi naaayon sa konteksto?

Ano ang Septuagint?

Ano ang Talmud?

Bakit dapat kong pagtiwalaan ang Bibliya? Mapagkakatiwalaan ba ang Bibliya?

Ano ang itinuturo ng Bibliya?

Ano ang Torah?

Sino ang sumulat ng Bibliya?

Anu-ano ang 613 utos sa Lumang Tipan?

Ano ang doktrina ng mga apostol?

Paano nakakaapekto ang iba’t ibang kategorya ng Bibliya sa ating pangunawa dito?

Ano ang ilan sa kapansin-pansing katotohanan at istatistika tungkol sa Bibliya?

Ano ang ilang iba’t ibang metodolohiya sa pagaaral ng Bibliya?

Ano ang tamang exegesis ng Bibliya?

Ano ang aklat ni Enoc at dapat bang kasama ito sa Bibliya?

Ano ang Ebanghelyo ni Barnabas?

Ano ang Ebanghelyo ni Judas?

Ano ang Ebanghelyo ni Maria (Magdalena)?

Ano ang Ebanghelyo ni Pedro?

Ano ang Ebanghelyo ni Felipe?

Ano ang Ebanghelyo ni Tomas?

Ano ang kahalagahan ng pagaaral ng Bibliya sa isang grupo?

Paano ako magbubulay-bulay ng Salita ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang Salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga?

Ano ang biblikal na kahalagahan ng bilang na pito/7?

Ano-ano ang mga pangako ng Diyos?

Kailangan ba nating tumayo habang nagbabasa ng Bibliya?

Ano verbal plenary inspiration (pangkalahatang pagkasi sa salita ng Diyos)?

Ano ang talinghaga?

Kailan isinulat ang mga Ebanghelyo?

Paano natin malalaman kung kailan isinulat ang mga aklat sa Bibliya?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Biblia
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries