settings icon
share icon

Samu't Saring katanungan patungkol sa Biblia

Anu-ano ang Sampung Utos ng Diyos?

Isang ganap / pangkalahatang Katotohanan - mayroon ba talaga nito?

Sinu-sino ang labingdalawang (12) disipulo/apostol ni Hesu Kristo?

Kinukunsinti ba ng Bibliya ang pangaalipin?

Bakit namumuhi sa isa't isa ang mga Hudyo at mga Arabo / Muslim?

Dapat bang sumunod ang mga Kristiyano sa mga batas sa lupa?

Ang mga alagang hayop ba ay mapupunta sa Langit? Mayroon bang kaluluwa ang mga alagang hayop?

Bakit pinili ng Diyos ang Israel bilang Kanyang bayang hinirang?

Nagbibigay pa ba ang Diyos ng mga pangitain sa ngayon?

Sa paanong paraan namatay ang mga apostol?

Mayroon bang mga nilalang sa ibang planeta/alien o UFO?

Ano ba ang dapat na maging pananaw ng Kristiyano sa physics o pisika?

Ano ba ang dapat na pakahulugan ng Kristiyano sa panaginip?

Bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya sa "pagtatali at pagkakalag"?

Ano ang mga krusadang Kristiyano?

Ano ang Dakilang Utos?

Ano ang nangyari sa panahon sa pagitan ng Luma at Bagong Tipan?

Dapat bang magsuot ng alahas at gumamit ng pampaganda ang mga Kristiyanong babae?

Sino si Melquisedec?

Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos?

Dapat bang making ng mga awiting sekular ang mga Kristiyano?

Ano ang kahalagahan ng pagkahati sa dalawa ng tabing sa templo ng mamatay si Hesus?

Ano ang tinik sa laman ni Pablo?

Ano ang Sion? Ano ang bundok ng Sion? Ano ang biblikal na kahulugan ng Sion?

Ano ang nangyari sa Kaban ng Tipan?

Kristiyanong arkeolohiya (archaeology) - bakit ito mahalaga?

Ang isang Kristiyano ba ay maaaring pang tablan ng sumpa?

Sinu sino ang mga unang ama ng iglesya?

Bakit ipinagkanulo ni Hudas si Hesus?

Ano ang ibig sabihin na ginanap ni Hesus ang Kautusan ngunit hindi Niya pinawalang bisa ito?

Dapat ba nating mahalin ang makasalanan ngunit kamuhian ang kasalanan?

Anu-ano ang iba't ibang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero?

Bakit pinatigas ng Diyos ang puso ng Faraon?

Sino ang mga Saduseo at ang mga Pariseo?

Paano nakatutulong ang saykolohiya sa biblikal na pagpapayo?

Ano ang ibig sabihin ng salitang "kayo ay diyos" sa Awit 82:6 at Juan 10:34?

Ano ang Miyerkules ng Abo?

Ano ang kahulugan ng Kwaresma?

Ano ang Semana Santa?

Ano ang Linggo ng Palaspas?

Ano ang Huwebes Santo?

Ano ang Mahal na Araw / Biyernes Santo?

Ano ang Sabado de Gloria?

Ano ang Linggo ng Pagkabuhay?

Paano gagaling at makakabangon ang isang babae na nakaranas ng aborsyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapahid ng langis?

Mayroon bang mga negro na nabanggit sa Bibliya?

Ano ang araw ng Pentecostes?

Ano ang Dome of the Rock?

Bakit kinuha ng Diyos sina Enoc at Elias patungo sa langit nang hindi nakararanas ng kamatayan?

Bakit pinadalhan ng Diyos si Haring Saul ng masamang espiritu upang pahirapan?

Paano tutugon ang mga Kristiyano sa pandaigdigang gutom at kahirapan?

Ano ang Gintong Utos?

Ano ang kahalagahan ng “matataas na dako” sa Bibliya?

Si Juan Bautista ba talaga ang reinkarnasyon ni Elias?

Totoo bang si Jonas ay nilunok ng isang dambuhalang isda?

Hudas Iscariote ba ay pinatawad / naligtas?

Itinuturo ba ng Bibliya na ang buhay ay nagsisimula sa paglilihi?

Sino si Maria Magdalena?

Sino ang mga Samaritano?

Ano ang Sermon sa Bundok?

Ano ang pitong espiritu ng Diyos?

Tunay ba ang Shroud of Turin?

Ano ang Stigmata? Ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Sino si Ashera?

Sino si Baal?

Sino si Moloc?

Ano ang Zionism / Kristiyanong Zionism?

Ano ang isang apostol?

Ano ang palabunutan?

Kailan pinahihintulutan para sa isang Kristiyano na sumuway sa pamahalaan?

Paano natin malalaman ang huwad na himala?

Ano ang Araw ng Pagpapalubag-loob (Yom Kippur)?

Ang kasabihan ba na "Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo" ay naaayon sa Bibliya?

Ano ang isang ebanghelista?

Ano ang ibig sabihin na nabubuhay tayo sa isang mundo na bumagsak sa kasalanan?

Ano ang kahalagahan ng “40 araw” sa Bibliya?

Ano ang nangyari sa Hardin ng Getsemane?

Gaano kahaba ang isang henerasyon sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa haba ng buhok? Kailangan bang maiksi ang buhok ng mga lalaki, at kailangan bang mahaba ang buhok ng mga babae?

Ano ang Dakong kabanal-banalan?

Ano ang kahulugan at kahalagahan Huling Hapunan?

Ano ang nangyari sa nawawalang tribo ng Israel?

Ano ang luklukan ng awa?

Ano ang layunin ng Kautusan ni Moises?

Ano ang isang propeta sa Bibliya?

Ano ang kahulugan ng sako at abo?

Ano ang kaluwalhatiang Shekinah (Shekinah glory)?

Ano ang espiritwal na kamatayan?

Ano ang labindalawang tribo ng Israel?

Ano ang kahalagahan ng tinapay na walang lebadura o pampaalsa?

Ano ang Via Dolorosa?

Sino ang mga Amalekita?

Sino ang mga Ammonita?

Ano ang biblikal na kwalipikasyon para maging isang apostol?

Ano ang pagkabihag/pagkatapon sa Babilonia?

Sino si Beelzebub?

Ano ang pagpapala ayon sa Bibliya?

Sino ang mga Cananeo?

Ano ang pagkakaiba sa kautusang pangseremonya, kautusang moral, at panghudikatura/kautusang sibil sa Lumang Tipan?

Sino ang mga Edomita?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghuhugas ng paa?

Ano ang ibig sabihin ng salitang halleluiah?

Ano ang kahulugan ng salitang Hosanna?

Paano namatay si Judas?

Ano ang ibig sabihin ng salitang Maranatha?

Sino ang mga Moabita?

Bakit pinapalitan minsan ng Diyos ang pangalan ng isang tao sa Bibliya?

Ano ang iba't ibang uri ng paghahandog sa Lumang Tipan?

Sino ang mga Filisteo?

Sino ang mga eskriba na laging nakikipagtalo kay Jesus?

Ano ang tatak ng Diyos?

Ano ang bituin ni David at naaayon ba ito sa Bibliya?

Bakit napakarami pa sa mundo ang hindi pa naaabot ng Ebanghelyo?

Ano ang Pader ng Pagtangis?

Ang kasabihan bang 'aanihin mo ang iyong itinanim' ay naaayon sa Bibliya?Bumalik sa Tagalog Home Page

Samu't Saring katanungan patungkol sa Biblia
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries