Papaano ko malalaman kung ano ang aking Espiritwal na regalo? 

Tanong: "Papaano ko malalaman kung ano ang aking Espiritwal na regalo?"

Sagot:
Walang mahiwagang paraan o isang pagsusulit para malaman natin ng eksakto kung ano ang ating mga Espiritwal na regalo. Ibinabahagi ng Banal na Espiritu ang mga regalo ayon sa Kanyang kalooban (1 Corinto 12:7-11). Sa kaparehong sitwasyon, Hindi nais ng Diyos na tayo ay maging ignorante sa kung ano ang nais Niya upang pagsilbihan Siya. Ang problema ay napakadali para sa atin na tumutok lamang sa akala natin ay regalong Espiritwal na binigay sa atin ng Diyos. Hindi ganoon kung magtrabaho ang ating mga Espiritwal na regalo. Tinawag tayo ng Diyos upang tapat na maglingkod sa Kanya. Bibigyan Niya tayo ng Espiritwal na regalo o kakayahan upang matupad natin ang mga gawain na nais Niyang matapos natin.

Ang pagkilala ng ating mga Espiritwal na regalo ay maaaring maisagawa sa iilang mga paraan. Kahit na hindi dapat lubos na asahan o pagtiwalaan ang mga pagsusulit upang malaman ang regalong Espiritwal ng isang tao, ay makakatulong din upang maunawaan natin kung saang bahagi ng ating buhay tayo mayroong espiritwal na regalo. Ang patotoo ng ilang tao ay nakapagbibigay rin ng liwanag sa ating mga angking Espiritwal na regalo. Ang ilang mga tao na nakakakita sa atin na nagsisilbi sa Diyos ay ang minsang nakakapansin ng ating Espiritwal na regalo na kung minsan ay ating binabale-wala lamang o hindi napapansin. Ang panalangin ay importante rin. Ang taong eksaktog nakakaalam kung ano ang ating mga regalong Espiritwal ay ang siyang nagbibigay mismo nito – Ang Banal na Espiritu. Maaari nating hilingin sa Diyos na ipakita Niya sa atin kung papaano Niya tayo binigyan ng regalong Espiritwal, upang magamit natin ang mga regalong ito para sa Kanyang kaluwalhatian.

Oo, Tinawag ng Diyos ang ilan na maging guro at binigyan sila ng regalo upang makapagturo ng mabuti. Tinawag ng Diyos ang ilan na maging tagapaglingkod at biniyayaan sila ng regalo sa pagtulong. Gayon man, kung partikular na malalaman natin ang ating mga Espiritwal na regalo ay hindi ito ang magbibigay ng kadahilanan para sa atin na hindi na maglingkod sa Diyos sa mga bahagi ng ating buhay na alam nating hindi na sakop ng ating mga Espiritwal na regalo. Makakabuti ba na malaman natin kung ano ang mga espiritwal na regalo na binigay sa atin ng Diyos? Oo. Mali ba na nakatuon na lang palagi ang ating pansin sa ating mga Espiritwal na regalo at nakaligtaan na natin ang iba pang mga oportunidad sa pagsisilbi sa Diyos? Oo! Kung tayo ay tapat na magpagamit sa Kanya, tutulungan Niya tayo at ibibigay Niya ang mga regalong Espiritwal na kinakailangan natin.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Papaano ko malalaman kung ano ang aking Espiritwal na regalo?