settings icon
share icon
Tanong

Ang Banal na Espiritu ba ay nasa mundo pa sa panahon ng kapighatian?

Sagot


Ang kaisipan na wala na ang Banal na Espiritu sa lupa sa panahon ng kapighatian ay nag-ugat sa maling pangunawa sa 2 Tesalonica 2:7, kung saan mababasa, “Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hangga't di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang.” Sa panahong ito, bago ang kapighatian, ang isa sa mga ministeryo ng Banal na Espiritu ay ang pagbibigay ng hangganan sa kasamaan. Sa mga talang 8 at 9, matututunan natin na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na pigilan ang “Isang lumalaban sa kautusan” (antikristo) kaya nga hindi pa siya nahahayag hangga’t hindi pa niloloob ng Diyos. Sinasabi sa talata na hindi na pipigilan ng Banal na Espiritu ang paglago ng kasamaan pero hindi iyon nangangahulugan na wala na siyang anumang ministeryo.

Sa Gawa 1:4–5, ipinangako ni Jesus sa Kanyang mga alagad na malapit na silang “bawtismuhan sa Banal na Espiritu.” Sa Gawa kabanata 2, natupad ang pangako ni Jesus. Sa mga talatang 38 at 39, mababasa, “Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y patawarin; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos.”’

Kaya nga tiniyak sa mga mananampalatayang isinilang na muli ang panananahan sa kanila ng Banal na Espiritu at wala saanman sa kasulatan na babawiin o lilipas ang pangakong ito. Ang kapanganakang muli ay gawain ng Banal na Espiritu; kung wala Siya, walang sinuman ang maliligtas. Kung wala ang Banal na Espiritu sa mundo sa panahon ng kapighatian, walang sinuman ang maliligtas sa panahong iyon. Ngunit maliwanag ang katotohanan na malaking bilang ng tao ang maliligtas sa panahong iyon na anupa’t walang sinuman ang makakabilang (Pahayag 7:9–14). Kaya nga, ang mga lalapit kay Jesus sa panahon ng kapighatian ay pananahanan din ng Banal na Espiritu. Luwalhatiin ang Diyos sa probisyong ito dahil ang mga banal sa panahon ng kapighatian ay nangangailangan din ng gabay at direksyon ng Banal na Espiritu sa gitna ng kaguluhan.

Ang isa pang magandang dahilan kung bakit ang Banal na Espiritu ay hndi mawawala sa panahon ng kapighatian ay ang katotohanan na Siya ay Omnipresente. Dahil Siya ay nasa lahat ng lugar sa lahat ng panahon, tiyak na Siya ay nasa mundo sa panahon ng kapighatian.

May isang yugto ng panahon—na tanging Diyos lang ang nakakaalam—na hindi na pipigilan pa ng Banal na Espiritu ang paglago ng kasamaan at mahahayag ang antikristo sa isang walang muwang na mundo bago magumpisa ang kapighatian.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ang Banal na Espiritu ba ay nasa mundo pa sa panahon ng kapighatian?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries