Ano ang Dating Daan/mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos Internasyonal? Ano ang mga katuruan ng relihiyong ito? 

Tanong: "Ano ang Dating Daan/mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos Internasyonal? Ano ang mga katuruan ng relihiyong ito?"

Sagot:
“Ang Dating Daan” ay pangalan ng programa sa telebisyon ni Eliseo Soriano, ang nagtatag ng “mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos Internasyonal,” isang organisasyong panrelihiyon na katutubo sa Pilipinas. Si Eliseo Soriano, na simpleng tinatawag na “Brother Eli” ng kanyang mga miyembro, ay dating disipulo ni Nicolas Perez, ang nagtatag at punong ministro ng Iglesya ng Diyos kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan, isang organisasyong panrelihiyon na humiwalay sa Iglesia ni Kristo na itinatag naman ni Felix Manalo. Si Nicolas Perez ang nagsanay at nagbigay ng titulong “Ministro” kay Eli Soriano.

Hindi nakatapos si Eli Soriano sa Mataas na Paaralan dahil ayon sa kanya “pinalitan ng kanyang interes sa Bibliya ang kanyang interes sa pagaaral at pagabot sa kanyang pangarap na maging isang piloto.” Matapang niyang ipinakikilala ang kanyang sarili bilang “ang pinakamatinong mangangaral sa lahat ng panahon.” Ginagamit ni Soriano ang telebisyon, radyo at internet at ang paraan ng pagtuturo na “tanong at sagot” upang ikalat ang kanyang katuruan. Ang kanyang metodolohiya sa pangunawa sa mga teksto sa Bibliya ay tinatawag na literalismo, at ito ang kanyang paraan ng pangunawa sa lahat ng mga talata sa Bibliya. Ang dahilan kung bakit walang nakasulat na opisyal na Saligan ng Panananampalataya ang MCGI ay kadalasan, kinokontra ni Soriano ang kanyang sariling katuruan. Kilala rin si Soriano sa pagmumura, pagalipusta sa kanyang mga kadebate at pagdura sa harap ng camera habang ini-ere ang kanyang programa sa telebisyon.

Itinuturo ng MCGI ang sariling bersyon nito ng dosetismo. Itinuturo ni Soriano na si Hesus ay hindi tao kundi isang Diyos lamang at ang kanyang espiritu na tumira sa isang katawan ng tao ay hindi espiritu ng tao kundi Espiritu ng Diyos. Ang maling katuruang ito ay mariing itinutuwid ng maraming sitas sa Kasulatan gaya ng 1 Juan 4:2-3 kung saan sinasabi, “Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na." Sa esensya, Sinasabi ni Apostol Juan na ang katuruan na hindi tunay na naging tao si Kristo ay isa sa mga katuruan ng anti-kristo.

Hindi naniniwala si Soriano sa doktrina ng Trinidad, sa halip, pinaniniwalaan niya na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu ay “tatlong kapangyarihan ng Diyos sa langit.” Itinuturo Niya na hindi magkakapantay ang Ama ang Anak at ang Banal na Espiritu. Si Kristo ay isa lamang “makapangyarihang Diyos” hindi Siya ang “Pinakamakapangyarihang Diyos” na gaya ng Ama habang ang Banal na Espiritu ay isa lamang literal na kapangyarihan ng Diyos.

Pinaniniwalaan at sinasanay din ng MCGI ang mga sumusunod:

- May sangkap ng katawan ng tao ang Diyos gaya ng kamay, mata, paa at maging ng puwit. Ngunit wala Siyang tuhod dahil kahit maraming diyos, hindi Siya sasamba sa ibang diyos dahil Siya lamang ang Diyos na dapat pagukulan ng pagsamba. Ngunit sinasabi sa Kasulatan na ang Diyos ay walang pisikal na sangkap o anyo dahil Siya ay Espiritu (Juan 4:24). Ang pigurang ito ng pananalita na ginagmit minsan ng mga manunulat ng Kasulatan kung saan inilalarawan minsan ang Diyos na may sangkap ng katawan ng tao ay tinatawag na antropomismo at hindi dapat na unawain sa literal na paraan. Hindi sinasalungat ng Bibliya ang kanyang sarili.

- Nakatira ang Diyos sa Kanyang sariling planeta na nasa isang dako ng kalawakan. Ang katuruang ito ay wala sa Bibliya. Hindi kailanman itinuro sa buong Biblia na may sariling planeta ang Diyos. Ang katuruang ito ay may pagkakahawig sa doktrina ng Mormonismo na ang mga diyos na bumaba sa lupa ay nagmula sa langit malapit sa planetang “kolob.”

- Hindi sumasalahat ng dako ang Diyos. Maaring gustuhin ng Diyos na pumunta sa isang dako ngunit wala Siya sa isa pang dako. Tahasan nitong sinasalungat ang katuruan ng Bibliya na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sinasabi sa Jeremias 23:23-34, “Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako, at hindi nananatili sa iisang lugar lamang.” “Walang makakapagtago sa akin; makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa.”

- Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsapi sa isang relihiyon na ang pangalan ay nakasulat sa Bibliya (ito ang dahilan ng pangalang “mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos Internasyonal), at sa pamamagitan ng pagpapabawtismo at paggawa ng mga gawang ayon sa katuwiran. Pansinin ang isang pangungusap na kinuha sa website ni Soriano na angdatingdaan.org: “Naniniwala kami na tinatawag kami ng Diyos ng may determinasyon na paglingkuran Siya, sa pamamagitan ng pagdadala Niya sa amin sa Kanyang kawan, at itinuturo ang tungkol sa katuwiran pagkatapos na mabawtismuhan upang ang aming kasalanan ay matakpan sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Hesu Kristo na nabuhos sa Bundok ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming kasalanan at upang maging karapatdapat sa buhay na walang hanggan sa kalangitan.” Ang pangungusap na ito ay malinaw na nagtuturo na ang Ebanghelyo ng MCGI ay ebanghelyo ng mabubuting gawa ng katuwiran pagkatapos na mabawtismuhan ang tao upang maging karapatdapat sa buhay na walang hanggan sa kalangitan (idinagdag ang diin). Ngunit itinuturo ng Bibliya na walang kundisyon ang kaligtasan dahil ito ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, “Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman” (Efeso 2:8-9).

- Ipinagbabawal sa MCGI ang pagdiriwang ng mga piyesta at pasko dahil ang mga ito ay mga uri ng pagsamba sa mga diyus diyusan. Ipinagbabawal din sa mga babae ang pagkokolorete ng mukha, pagsusuot ng pantalon, pagsusuot ng damit na lapat sa katawan at paginom ng inuming nakalalasing.

Sa katotohanan, ang pangunahing dahilan ng pagkabuo ng mga doktrina ng MCGI ay upang salangutin ang doktrina ng pinanggalingang organisasyon nito, ang Iglesia ni Kristo (halimbawa ay ang doktrina ng Iglesya ni Kristo na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos samantalang ang doktrina ng MCGI ay Diyos lamang si Kristo at hindi tao). Nagsusulong ito ng literal na interpretasyon ng lahat ng sitas sa Bibliya at hindi gumagamit ng siyentipikong pamamaraan sa pangunawa sa Bibliya (literal-historikal-gramatikal) kaya ang katuruan ng MCGI ay tulad sa isang nilikhang Frankenstein.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang Dating Daan/mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos Internasyonal? Ano ang mga katuruan ng relihiyong ito?