settings icon
share icon
Otázka

Je niekde zoznam biblických duchovných darov?

Odpoveď


V Biblii sú tri zoznamy „darov Ducha“, alebo duchovných darov. Tri hlavné časti v Biblii, ktoré opisujú duchovné dary sú: List Rimanom 12:6-8, 1. Korinťanom 12:4-11 a 1. Korinťanom 12:28. Duchovné dary, ktoré menuje List Rimanom 12 sú proroctvo, služba, vyučovanie, napomínanie, dávanie, predstavenstvo a milosrdenstvo. Zoznam v 1. liste Korinťanom zahŕňa slovo múdrosti, slovo poznania, viera, dar uzdravovania, schopnosť konať divy, proroctvo, dar rozlišovať duchov, hovorenie v jazykoch a výklad jazykov. 1. list Korinťanom 12:28 ďalej uvádza dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych jazykov. Tu je stručný opis jednotlivých darov:

Proroctvo - grécke slovo preložené ako „prorokovanie“ alebo „proroctvo“ - v oboch častiach znamená „hovoriť vopred“ alebo oznamovať božskú vôľu, interpretovať Boží zámer, alebo zjaviť nejakým spôsobom Božiu pravdu, ktorá má ovplyvniť ľudí. Myšlienka predpovedania budúcnosti bola pridaná niekedy v stredoveku a je v rozpore s ostatnými časťami Písma, ktoré veštenia alebo predpovedanie budúcnosti odsudzujú (Skutky 16:16-18).

Služba - grécke slovo diakonian, z ktorého máme slovo diakon, znamená službu rôzneho druhu, všeobecne aplikovateľná praktická pomoc tým, ktorí sú v núdzi.

Vyučovanie - tento dar zahŕňa rozbor a vyhlasovanie Božieho Slova, vysvetlenie významu, súvislostí a aplikácia do života poslucháča. Obdarovaný učiteľ je ten, ktorý má jedinečnú schopnosť jasne učiť a odovzdávať poznanie, hlavne doktríny viery.

Napomínanie - alebo tiež „vyzývanie“, tento dar je poznateľný v tých, ktorí stále volajú ostatných k tomu, aby dbali na Božie pravdy a nasledovali ich. Môže to obsahovať napravovanie a upevňovanie ostatných, posilňovanie v slabej viere alebo povzbudzovanie v skúškach.

Dávanie - obdarovaní darcovia sú tí, ktorí s radosťou zdieľajú čo majú s ostatnými, či sú to financie, hmotné veci, alebo venovanie osobného času a pozornosti. Darca má starosti o potreby druhých a hľadá príležitosti ako sa s nimi podeliť o majetok, peniaze a čas, keď vznikne núdza.

Vodcovstvo - obdarovaný vodca je ten, ktorý spravuje, vedie, alebo organizuje ostatných ľudí v cirkvi. Slovo doslovne znamená „viesť“ a nesie význam toho, kto kormidluje loď. Ten, kto má dar vodcovstva, spravuje s múdrosťou, milosťou, v jeho živote je poznať ovocie Ducha, keď vedie ostatných svojim príkladom.

Milosrdenstvo - je úzko spojené s darom napomínania. Dar milosrdenstva je zjavný v tých, ktorí sú súcitní s ostatnými, ktorí sú v utrpení, prejavujú pochopenie a súcit spolu s túžbou a prostriedkami, pomáhajú zmenšiť utrpenie milým a povzbudzujúcim spôsobom.

Slovo múdrosti - fakt, že tento dar je opísaný ako „slovo“ múdrosti naznačuje, že je to dar reči. Tento dar opisuje niekoho, kto chápe a hovorí biblické pravdy takým spôsobom, aby boli aplikovateľné do životných situácií so schopnosťou rozlišovať.

Slovo poznania - toto je ďalší dar reči, ktorý zahŕňa pochopenie pravdy s náhľadom, ktorý prichádza jedine od Boha. Tí, ktorí majú tento dar, chápu hlboké Božie veci a tajomstvá Božieho Slova.

Viera - všetci veriaci majú vieru v určitom množstve, pretože je to jeden z darov Ducha, ktorý je udelený všetkým veriacim, ktorí prídu vo viere ku Kristovi (Galaťanom 5:22-23). Duchovný dar viery sa prejavuje na osobách so silnou a neotrasiteľnou dôverou v Boha, Jeho Slovo, Jeho zasľúbenia a moc modlitby, ktorá pôsobí zázraky.

Uzdravovanie - aj keď Boh v dnešnej dobe ešte stále uzdravuje, schopnosť človeka spôsobiť zázračné uzdravenie patrila apoštolom cirkvi v 1. st. ako potvrdenie, že ich posolstvo je od Boha. Kresťania v dnešnej dobe nemajú moc uzdravovať chorých alebo kriesiť z mŕtvych. Ak by tomu tak bolo, nemocnice a márnice by boli plné týchto „nadaných“ ľudí, ktorí by všade uvoľňovali lôžka a rakvy.

Schopnosť konať divy - toto je ďalší dočasný dar, ktorý sa týkal predvádzania nadprirodzených vecí, ktoré boli charakteristikou Božej moci (Skutky 2:22). Tento dar mal Pavol (Skutky 19:11-12), Peter (Skutky 3:6), Štefan (Skutky 6:8) a Filip (Skutky 8:6-7) a iní.

Rozoznávanie duchov - niektoré jedinci majú unikátnu vlastnosť rozlíšiť pravdivé posolstvo od Boha od toho, čo je od zradcu, Satana, ktorý šíri falošné a mylné doktríny. Ježiš povedal, že mnohí prídu v Jeho mene a zvedú mnohých (Matúš 24:4-5), ale dar rozlišovania duchov je daný cirkvi, aby ju pred takýmito ochránil.

Hovorenie v jazykoch - dar jazykov je jeden z dočasných darov, daný rannej cirkvi, aby mohlo byť evanjelium kázané po celom svete, všetkým národom, vo všetkých jazykoch. Zahŕňalo to schopnosť od Boha hovoriť neznámym jazykom pre rečníka. Tento dar potvrdzoval pravosť správy evanjelia a tých, ktorý ho kázali tak, ako prichádzalo od Boha. Slovné spojenie „rôzne druhy jazykov“ (Ekumenický preklad) prakticky eliminuje myšlienku „osobného jazyka modlitby“ ako duchovného daru.

Vykladanie jazykov - osoba s darom vykladania jazykov dokáže pochopiť, čo hovorí rečník v jazykoch, aj keď nepozná jazyk, ktorým sa hovorí. Vykladač jazykov odovzdá správu rečníka v jazykoch všetkým ostatným, aby mohli všetci porozumieť.

Pomáhanie - blízke daru milosrdenstva je dar pomoci. Tí, ktorí majú dar pomoci môžu pomáhať, asistovať ostatným v cirkvi so súcitom a s milosťou. Toto má široký záber možností pôsobenia. Najdôležitejšie je, že toto je mimoriadna schopnosť rozoznať tých, ktorí sa trápia pochybnosťami, strachom a inými duchovnými bojmi; pristupovať k tým, ktorí sú v duchovnej núdzi s láskavým slovom, pochopením a súcitom; hovoriť biblické pravdy, ktoré usvedčujú ale aj milujú.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je niekde zoznam biblických duchovných darov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries