Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?Otázka: Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Odpoveď:
Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom? Hlavná pasáž Biblie, ktorá odpovedá na túto otázku je Ján 3:1-21. Pán Ježiš Kristus sa rozpráva s Nikodémom, prominentným Farizejom a členom Synedria (riadiaceho orgánu Židov). Nikodém musel prísť za Ježišom v noci. Nikodém chcel Ježišovi položiť otázku.

V rozhovore s Nikodémom Ježiš vysvetľuje „...Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ Nikodém mu povedal: „Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo s narodilo z tela, je telo a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť....“ (Ján 3:3-7).

Výraz „znovuzrodený“ doslova znamená „zrodený zhora.“ Nikodém mal skutočnú potrebu. Potreboval zmenu srdca—duchovnú premenu. Nový zrod, znovuzrodenie, je Božím dielom, a teda večný život je darovaný človeku, ktorý uveril (2 Korintským 5:17; Títovi 3:5; 1 Petra 1:3; 1 Jána 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Ján 1:12,13 naznačuje, že „znovuzrodenie“ tiež obsahuje myšlienku, že človek „sa stáva Božím dieťaťom“ skrze vieru v meno Ježiša Krista.

Vyvstáva logická otázka: „Prečo musí byť človek znovuzrodený?“ Apoštol Pavol v Efezským 2:1 hovorí: „Tak aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy...“ Rímskym apoštol píše v liste Rímskym 3:23: „Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.“ Človek teda musí byť znovuzrodený, aby boli jeho hriechy odpustené a mohol mať vzťah s Bohom.

Ako sa to stane? Efezským 2:8,9 hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba; je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Keď je človek „spasený“, bol znovuzrodený, duchovne premenený a teraz už je Božím dieťaťom podľa nového narodenia. Viera v Ježiša Krista, Toho, ktorý zaplatil dlh za hriech, keď zomrel na kríži, je to, čo myslíme pod slovom „znovuzrodený“ duchovne. „Každý, teda, kto je v Kristovi, je novým stvorením...“ (2 Korintským 5:17a).

Ak ty si nikdy neprijal Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, skúmaj naliehanie Svätého Ducha, ktorý hovorí do tvojho srdca. Potrebuješ sa znovuzrodiť. Budeš sa modliť modlitbu pokánia a staneš sa novým stvorením v Kristovi ešte dnes? „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno: ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha“ (Ján 1:12-13).

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a byť znovuzrodený, môžeš sa pomodliť túto modlitbu. Pamätaj, že prázdnym odriekaním tejto ani inej modlitby nemôžeš byť spasený. Spasenie z hriechu možno dosiahnuť jedine skrze vieru v Krista. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť Bohu svoju vieru v Neho a vďačnosť za spasenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuČo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?