settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh niekedy v Biblii zmenil meno človeka?

Odpoveď


Keď Boh zmenil meno človeka a dal mu nové meno, bolo to zvyčajne preto, aby sa vytvorila nová identita. Boh zmenil Abramovo meno, čo znamená „vznešený otec", na „Abrahám", čo znamená „otec množstva" (1 Moj 17,5). Zároveň Boh zmenil meno Abrahámovej manželky zo „Saraj", čo znamená „moja princezná", na „Sára", čo znamená „matka národov" (1 Moj 17,15). Táto zmena mena sa uskutočnila, keď Boh dal Abrahámovi zmluvu o obriezke. Boh tiež potvrdil svoj prísľub, že dá Abrahámovi syna, konkrétne prostredníctvom Sáry, a povedal mu, aby svojho syna pomenoval Izák, čo znamená „smiech". Abrahám mal ďalšieho syna, Izmaela, prostredníctvom Sárinej slúžky Hagar. Ale Boží prísľub, že požehná národy prostredníctvom Abraháma, sa mal naplniť prostredníctvom Izákovho rodu, z ktorého pochádzal Ježiš (Mt 1, 1 - 17; Lk 3, 23 - 38). Izák bol otcom Jákoba, ktorý sa stal „Izraelom". Jeho dvanásť synov vytvorilo dvanásť kmeňov Izraela - Židov. Fyzickí potomkovia Abraháma a Sáry vytvorili mnoho národov. V duchovnom zmysle sú ich potomkovia ešte početnejší. V Galaťanom 3,29 sa píše, že všetci, ktorí patria Ježišovi Kristovi - Židia, pohania, muži alebo ženy - sú „Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia".

Boh zmenil Jákobovo meno, ktoré znamenalo „vytláčateľ", na „Izrael", čo znamená „mať moc u Boha" (1 Moj 32,28). Stalo sa tak po tom, čo Jákob vzal Ezauovi prvorodenstvo (1 Moj 25) a ukradol mu požehnanie (1 Moj 27), utiekol od svojho brata k strýkovi Labanovi (1 Moj 28), oženil sa s Leou a Ráchel (1 Moj 29), utiekol od Labana (1 Moj 31) a potom zápasil s Bohom, keď sa pripravoval na stretnutie s Ezauom. Jákob oklamal svojho brata, bol oklamaný strýkom, oklamal svojho strýka (1. Mojžišova 30) a teraz prechádzal cez územie svojho brata, aby unikol svojmu nahnevanému strýkovi. Počul, že Ezau sa chystá vyjsť mu v ústrety, a obával sa o svoj život. V tú noc Jákob zápasil s mužom, ktorý sa neskôr označil za Boha a považuje sa za teofániu alebo možno za predobraz Krista. Jákob sa muža držal, kým nezískal požehnanie. V tomto momente mu Boh zmenil meno. Jákob už viac nemal byť vymieňačom a podvodníkom. Skôr by bol označený za toho, kto „zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si" (Gn 32, 28).

V Novom zákone Ježiš zmenil Šimonovo meno, čo znamená „Boh počul", na „Peter", čo znamená „skala", keď ho prvýkrát povolal za učeníka (Ján 1,42). Bol to Peter, kto vyhlásil, že Ježiš je „Ty si Kristus, Syn živého Boha" (Mt 16, 16). Ježiš mu odpovedal ako „Šimon, syn Jonáš" a povedal, že je blahoslavený, pretože mu Boh zjavil Ježišovu identitu Mesiáša. Potom ho nazval „Petrom" a povedal, že Petrovo vyhlásenie je základom alebo „skalou", na ktorej vybuduje svoju cirkev (Mt 16, 17 - 18). Peter je tiež často vnímaný ako vodca apoštolov. Ježiš príležitostne oslovoval Petra „Šimon" aj inokedy. Prečo? Pravdepodobne preto, že Šimon sa niekedy správal ako jeho staré ja namiesto skaly, za ktorú ho Boh povolal. To isté platí aj pre Jakuba. Boh ho naďalej volal „Jakub", aby mu pripomenul jeho minulosť a pripomenul mu, aby sa spoliehal na Božiu silu.

Prečo Boh vybral pre niektorých ľudí nové mená? Biblia nám neuvádza dôvody, ale možno to bolo preto, aby im dal najavo, že sú predurčení na nové životné poslanie. Nové meno bolo spôsobom, ako odhaliť Boží plán a tiež ich uistiť, že Boží plán sa na nich naplní.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh niekedy v Biblii zmenil meno človeka?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries